Open navigation

Công văn 5892/TCT-CS ngày 25/12/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5892/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
 - Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1156/2023/VB-NTF.VN ngày 25/9/2023 của Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood Việt Nam về việc đề nghị phúc đáp Công văn 06 và 21/2023/VB-NTF.VN.

Theo công văn số 06/2023/VB-NTF.VN ngày 01/03/2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood Việt Nam có nêu: Công ty Cổ phần Sữa Việt Mỹ đã hoàn tất thủ tục quyết toán thuế để giải thể với cơ quan quản lý thuế là Chi cục Thuế quận Hoàng Mai từ năm 2018.

Về vấn đề chuyển nhượng vốn của Công ty Cổ phần Sữa Việt Mỹ, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã có công văn số 5136/CTHYE-HKDCN ngày 27/10/2023 trả lời Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood Việt Nam.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế tỉnh Hưng Yên phối hợp, xử lý kiến nghị của Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood Việt Nam đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế tỉnh Hưng Yên được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.