Open navigation

Công văn 5966/TCT-CS ngày 27/12/2023 Hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số5966/TCT-CS

V/v hóa đơn.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7235/CTNDI-TTHT ngày 14/8/2023 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 và điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về thời điểm lập hóa đơn;

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử lý hóa đơn sai sót;

Căn cứ khoản 5 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT.

Trường hợp Công ty Cổ phần xây dựng Nasaco đã lập hóa đơn GTGT cho khối lượng công trình tại thời điểm nghiệm thu, sau đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở Tài chính hoặc Kiểm toán Nhà nước) thẩm định, phê duyệt giá trị xây lắp hoàn thành khác với giá trị nghiệm thu thì Công ty thực hiện xử lý hóa đơn đã lập theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Đối với một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã có công văn số 9206/BTC-TCT ngày 29/8/2023 lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan Chính phủ; UBTWMTTQ Việt Nam; UBND các tỉnh, thành phố; Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để triển khai lấy ý kiến rộng rãi.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Các Vụ/ đơn vị PC, KK, DNNCN, CNTT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.