Open navigation

Công văn 41/TTg-QHĐP ngày 10/01/2024 Thực hiện Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/TTg-QHĐP

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XV

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà;
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả Nghị quyết số 109/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn và Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 về Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết nêu trên của Quốc hội, bảo đảm đồng bộ, toàn diện, chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

2. Yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 109/2023/QH15 và Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Quốc hội; trong đó chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm (phân công cụ thể tại Phụ lục kèm theo) bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; báo cáo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

3. Yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các giải pháp, cam kết đã phát biểu tại phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 6; đồng thời triển khai thực hiện một số nội dung sau:

a) Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 109/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn, trong đó xác định rõ lộ trình cụ thể, xác định rõ mốc thời gian và định lượng các chỉ tiêu, công việc cần thực hiện;

b) Hàng tháng rà soát, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 109/2023/QH15 tại các Kỳ họp sau theo đúng yêu cầu của Quốc hội.

4. Giao Văn phòng Chính phủ chủ động nắm bắt tình hình và đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội để tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo kịp thời./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN;
Trợ lý, Thư ký TTgCP, các PTTgCP;
các Vụ, Cục: KGVX, CN, NN, KTTH, NC, V.I,
QHQT, PL, TCCV, ĐMDN, TKBT, TH;
 - Lưu: VT, QHĐP (02)

THỦ TƯỚNG
 Phạm Minh ChínhPHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
 CÁC NGHỊ
 QUYẾT TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV
(Ban hành kèm theo công văn số 41/TTg-QHĐP ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Nội dung phân công nhiệm vụ

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo

Bộ, cơ quan chủ trì

Thời hạn

Vụ thuộc VPCP theo dõi

I. Nghị quyết số 110/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

1

Xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 đối với các nội dung do Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước kiến nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

Tháng 03/2024

PL

2

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh có liên quan theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024 và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

Quý I/2024

PL

3

Xây dựng dự thảo Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi ban hành

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng

Tháng 8/2024

KTTH

4

Thực hiện và hoàn thành Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo đúng tiến độ và quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Tháng 12/2024

CN

5

Trình Quốc hội xem xét, quyết định việc phân bổ vốn cho các Bộ, cơ quan trung ương để thực hiện các dự án thuộc nội dung đầu tư các dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua sắm đầu tư trang thiết bị các bệnh viện tại Báo cáo số 581/BC-CP ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng

Tháng 4/2024

KTTH

6

Tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Tháng 4/2024

KTTH

II. Nghị quyết số 109/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn

1. Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

 

Đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu trong 06 tháng đầu năm 2024 hoàn thành phê duyệt quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng

Tháng 6/2024

CN

2. Lĩnh vực tài chính

2.1

Khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc cổ phần hóa, trong đó có Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Quý III/2024

ĐMDN

2.2

Khẩn trương đánh giá và có phương án giải quyết trường hợp doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu nhưng mất khả năng thanh toán hoặc chậm thanh toán cho người mua trái phiếu để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người mua trái phiếu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Quý II/2024

KTTH

2.3

Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật về thuế theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực hiện mục tiêu mở rộng nguồn thu, chống xói mòn cơ sở thuế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Quý II/2024

PL

3. Lĩnh vực ngân hàng

 

Triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả và thực chất phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng

Trong năm 2024

KTTH

4. Lĩnh vực công thương

4.1

Khẩn trương ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Quý I/2024

CN

4.2

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường dây 500 kV từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Tháng 6/2024

CN

4.3

Sớm hoàn thiện, đưa vào vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh; ban hành cơ chế mua bán điện giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Tháng 4/2024

CN

4.4

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chí xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Quý IV/2024

KTTH

5. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

5.1

Hoàn thành phê duyệt Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan

Tháng 6/2024

NN

5.2

Hoàn thành rà soát, phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan

Quý II/2024

ĐMDN

5.3

Giải quyết dứt điểm việc chậm chi trả kinh phí khoán bảo vệ rừng, hoàn thành trong Quý I năm 2024;

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan

Quý II/2024

NN

5.4

Nghiên cứu nâng định mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng phù hợp với thực tiễn và điều kiện ngân sách; phát triển giá trị đa dụng hệ sinh thái rừng, tạo việc làm, sinh kế gắn với khai thác dưới tán rừng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan

Quý II/2024

NN

6. Lĩnh vực giao thông vận tải

6.1

Ban hành quy chuẩn đường cao tốc Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng

Quý I/2024

CN

6.2

Bố trí nguồn vốn và thực hiện nhiệm vụ chi thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng cho Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng

Tháng 01/2024

KTTH

6.3

Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan đến hệ thống thu phí điện tử không dừng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng

Quý IV/2024

CN

6.4

Trình cấp có thẩm quyền về giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc, bất cập đối với một số dự án BOT

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng

Quý II/2024

CN

6.5

Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng cho dự án hạ tầng giao thông

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng

Quý I/2024

CN

7. Lĩnh vực xây dựng

7.1

Bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Tháng 4/2024

PL

7.2

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Tháng 12/2024

PL

7.3

Hoàn thành phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Tháng 6/2024

CN

7.4

Ban hành đầy đủ Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực xây dựng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Đến năm 2025

CN

7.5

Khẩn trương ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết, triển khai thi hành Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Tháng 3/2024

CN

8. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

8.1

Hoàn thành phê duyệt Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ban hành các quy chuẩn quốc gia về môi trường và quy định về hoạt động lấn biển

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ TNMT Đặng Quốc Khánh

Quý III/2024

NN

8.2

Khẩn trương ban hành Bộ định mức kinh tế kỹ thuật về phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ TNMT Đặng Quốc Khánh

Quý IV/2024

NN

8.3

Hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu đất đai theo chuẩn thống nhất trên phạm vi cả nước gắn với cơ sở dữ liệu dân cư.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ TNMT Đặng Quốc Khánh

Trong năm 2025

NN

9. Lĩnh vực thông tin và truyền thông

 

Phấn đấu hoàn thành việc cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất tại các thôn, bản đã có điện thuộc các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng

Tháng 12/2024

KGVX

10. Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

 

Đến năm 2025, 100% các tỉnh, thành phố ban hành Đề án phát triển quan hệ lao động trong tình hình mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung

Trong năm 2025

KGVX

11. Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

 

Trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa Việt Nam giai đoạn 2025 - 2035

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng

Tháng 4/2024

KGVX

12. Lĩnh vực khoa học và công nghệ

 

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước nhằm thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào đời sống.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Tháng 9/2024

KGVX

13. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

13.1

Khẩn trương ban hành Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn

Quý III/2024

KGVX

13.2

Ban hành Đề án nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn

Quý III/2024

KGVX

13.3

Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn

Quý II/2024

KGVX

14. Lĩnh vực y tế

14.1

Trình Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế để đồng bộ, thống nhất với Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Tháng 9/2024

PL

14.2

Có phương án giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bất cập, sớm đưa Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam vào hoạt động và có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện công lập.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Trong năm 2024

KGVX

14.3

Nghiên cứu ban hành cơ chế hoàn trả tiền cho người dân khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc điều trị và vật tư y tế, giải quyết triệt để tình trạng cơ quan Bảo hiểm xã hội nợ thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Tháng 12/2024

KGVX

15. Lĩnh vực nội vụ

15.1

Hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Tra

Quý I/2024

TCCV

15.2

Chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Tra

Trong năm 2025

TCCV

16. Lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

16.1

Đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Trong năm 2025

PL

16.2

Trình Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy và các luật có liên quan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Tháng 9/2024

PL

17. Lĩnh vực thanh tra

 

Khẩn trương ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết, triển khai thi hành Luật Thanh tra

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Tháng 2/2024

Vụ I

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.