Open navigation

Công văn 246/TCT-CS ngày 18/01/2024 Chính sách tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/TCT-CS 

V/v: chính sách tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Yên Bái.

Trả lời công văn số 2084/CTYBA-NVDTPC ngày 21/6/2022 của Cục thuế tỉnh Yên Bái về xác định thời gian ưu đãi miễn tiền thuê đất cho Công ty cổ phần thủy điện Mường Kim, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 4; khoản 1, khoản 2 Điều 13 và khoản 7 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020;

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điều 22 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư;

- Căn cứ điểm 14 phụ lục III danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư;

- Căn cứ điểm 3, mục III, phần A phụ lục II danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư;

- Căn cứ khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ khoản 3 Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ quy định nêu trên, pháp luật về thu tiền thuê đất quy định áp dụng việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư căn cứ vào danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư hoặc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo pháp luật đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư đáp ứng đủ điều kiện được hưởng ưu đãi.

Đề nghị Cục Thuế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định dự án của Công ty cổ phần thủy điện Mường Kim có được bảo đảm ưu đãi đầu tư khi đang được hưởng ưu đãi mà pháp luật đầu tư mới ban hành có ưu đãi cao hơn so với ưu đãi đang được hưởng về ngành nghề ưu đãi đầu tư thì có được hưởng ưu đãi cao hơn về tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đầu tư hay không để giải quyết miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Yên Bái được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGS CST, Vụ PC (BTC);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.