Open navigation

Công văn 331/VPCP-KSTT ngày 16/01/2024 Rà soát hoàn thiện lại dự thảo quyết định phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định kinh doanh

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 331/VPCP-KSTT

V/v rà soát, hoàn thiện lại dự thảo quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Xét Tờ trình số 01/TTr-BXD ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Bộ Xây dựng trình ban hành Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong giai đoạn 2023-2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Xây dựng rà soát, hoàn thiện nội dung dự thảo Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt bảo đảm thống nhất và đồng bộ với Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các Vụ: PL, CN;
 - Lưu: VT, KSTT (2b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.