Open navigation

Công văn 660/TCT-CS ngày 23/02/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 660/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Hưng Yên;
- Công ty TNHH DENYO Việt Nam (Địa chỉ: Lô đất số A-3, KCN Thăng Long II, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số DVC-01/2024-01 ngày 08/1/2024 của Công ty TNHH DENYO Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã có công văn số 2592/CTHYE-TTHT ngày 05/6/2023 trả lời Công ty căn cứ theo quy định tại Thông tư số 78/2013/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế TNDN.

Tuy nhiên Công ty tiếp tục có công văn gửi Tổng cục Thuế đề nghị hướng dẫn cách xác định tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu của hoạt động ưu đãi. Theo Công ty thì “doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh hưởng ưu đãi thuế” và “tổng doanh thu” là toàn bộ doanh thu bán ra bên ngoài của Dự án 2 (không trừ đi phần doanh thu nội bộ từ thành phẩm được luân chuyển từ Dự án 1 sang Dự án 2 để tiếp tục sản xuất) và toàn bộ doanh thu bán ra bên ngoài của hai dự án.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hưng Yên căn cứ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, điều kiện thực tế đáp ứng của Công ty để hướng dẫn Công ty thực hiện. Trong quá trình xử lý nếu gặp vướng mắc, đề nghị Cục Thuế báo cáo cụ thể và đề xuất quan điểm xử lý để Tổng cục Thuế báo cáo cấp có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Website TCT;
- Vụ Pháp chế (TCT);
 - Lưu VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.