Open navigation

Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 15/09/2023 Sửa đổi danh mục vị trí việc làm ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam kèm theo Quyết định 708_QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1313/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM
THUỘC HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 708/QĐ-BHXH NGÀY 19/5/2023
 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/08/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 20/12/2022 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 1033/QĐ-BHXH ngày 27/10/2021 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt “Đề án vị trí việc làm ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam”;

Căn cứ Công văn số 5339/BNV-CCVC ngày 25/10/2021 về việc thực hiện chế độ công chức đối với người làm việc tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung tại Phụ lục II và Danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-BHXH ngày 19/5/2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

(Danh mục sửa đổi, bổ sung chi tiết tại Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kề từ ngày ký. Các danh mục tại Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này thay thế Danh mục vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung tại Phụ lục II và Danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-BHXH ngày 19/5/2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương; Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Bộ Nội vụ (để b/c);
 - Lưu: VT, TCCB.

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thế MạnhPHỤ LỤC II

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VIÊN CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN DÙNG CHUNG THUỘC HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1313/QĐ-BHXH ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

STT

Tên Vị trí việc làm

Tương ứng ngạch

Cấp Trung ương

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Ghi chú

I

Lĩnh vực Thanh tra - Kiểm tra

1

Thanh tra chuyên ngành hạng I

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

Vụ Thanh tra - Kiểm tra; Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuộc BHXH tỉnh; BHXH cấp huyện

2

Thanh tra chuyên ngành hạng II

Chuyên viên chính

x

 

 

3

Thanh tra chuyên ngành hạng III

Chuyên viên

x

x

 

4

Công tác kiểm tra hạng I

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

5

Công tác kiểm tra hạng II

Chuyên viên chính

x

 

 

6

Công tác kiểm tra hạng III

Chuyên viên

x

x

x

7

Tiếp công dân và giải quyết đơn hạng II

Chuyên viên chính

x

 

 

8

Tiếp công dân và giải quyết đơn hạng III

Chuyên viên

x

x

x

II

Lĩnh vực hợp tác quốc tế

4

Hợp tác quốc tế hạng I

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

Vụ Hợp tác quốc tế

5

Hợp tác quốc tế hạng II

Chuyên viên chính

x

 

 

6

Hợp tác quốc tế hạng III

Chuyên viên

x

 

 

III

Lĩnh vực Pháp chế

7

Pháp chế hạng I

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

Vụ Pháp chế; Văn phòng BHXH tỉnh

8

Pháp chế hạng II

Chuyên viên chính

x

 

 

9

Pháp chế hạng III

Chuyên viên

x

x

 

IV

Lĩnh vực tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính

10

Tổ chức bộ máy hạng I

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

Vụ Tổ chức cán bộ

11

Tổ chức bộ máy hạng II

Chuyên viên chính

x

 

 

12

Tổ chức bộ máy hạng III

Chuyên viên

x

 

 

13

Quản lý nguồn nhân lực hạng I

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

Vụ Tổ chức cán bộ; Phòng Tổ chức cán bộ thuộc BHXH tỉnh; Văn phòng/ Phòng Tổ chức - Hành chính của các đơn vị sư nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam

14

Quản lý nguồn nhân lực hạng II

Chuyên viên chính

x

 

 

15

Quản lý nguồn nhân lực hạng III

Chuyên viên

x

x

 

16

Cải cách hành chính hạng I

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

Vụ Pháp chế

17

Cải cách hành chính hạng II

Chuyên viên chính

x

 

 

Vụ Pháp chế; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng BHXH Việt Nam;

18

Cải cách hành chính hạng III

Chuyên viên

x

x

 

Vụ Pháp chế; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng BHXH Việt Nam: Phòng Tổ chức cán bộ thuộc BHXH cấp tỉnh

19

Thi đua - Khen thưởng hạng I

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

Vụ Thi đua - Khen thưởng; Phòng Tổ chức cán bộ thuộc BHXH tỉnh

20

Thi đua - Khen thưởng hạng II

Chuyên viên chính

x

 

 

21

Thi đua - Khen thưởng hạng III

Chuyên viên

x

x

 

V

Lĩnh vực về kế hoạch, tài chính

22

Kế hoạch đầu tư hạng I

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

Vụ Kế hoạch và Đầu tư; Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc BHXH tỉnh

23

Kế hoạch đầu tư hạng II

Chuyên viên chính

x

 

 

24

Kế hoạch đầu tư hạng III

Chuyên viên

x

x

 

25

Thống kê hạng I

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

26

Thống kê hạng II

Chuyên viên chính

x

 

 

27

Thống kê hạng III

Chuyên viên

x

x

 

28

Tài chính hạng I

Chuyên viên cao cấp

x

 

 

Vụ Tài chính - Kế toán; Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc BHXH tỉnh; BHXH cấp huyện; Văn phòng/ Phòng Tài chính - Kế toán của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam

29

Tài chính hạng II

Chuyên viên chính

x

 

 

30

Tài chính hạng III

Chuyên viên

x

x

x

31

Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán)

 

x

x

x

Vụ Tài chính - Kế toán; Phòng Tài vụ thuộc Văn phòng BHXH Việt Nam; Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện, Văn phòng/Phòng Tài chính - Kế toán của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam.

32

Kế toán viên hạng II

Chuyên viên chính

x

 

 

33

Kế toán viên hạng III

Chuyên viên

x

x

x

34

Kế toán viên hạng IV

Cán sự

 

 

x

35

Thủ quỹ hạng III

Chuyên viên

x

x

x

Phòng Tài vụ thuộc Văn phòng BHXH Việt Nam; Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện, Văn phòng/Phòng Tài chính - Kế toán của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam.

36

Thủ quỹ hạng IV

Cán sự

 

x

x

37

Nhân viên Thủ quỹ

Nhân viên

 

x

x

VI

Lĩnh vực Văn phòng; Tổng hợp; Truyền thông; Văn thư - Lưu trữ

38

Tổng hợp hạng II

Chuyên viên chính

x

 

 

Các Vụ/Ban trực thuộc BHXH Việt Nam; Văn phòng BHXH Việt Nam; Văn phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Văn phòng thuộc BHXH cấp tỉnh; BHXH cấp huyện

39

Tổng hợp hạng III

Chuyên viên

x

x

x

40

Hành chính - Văn phòng hạng II

Chuyên viên chính

x

 

 

Văn phòng BHXH Việt Nam; Văn phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Văn phòng thuộc BHXH cấp tỉnh; BHXH cấp huyện

41

Hành chính - Văn phòng hạng III

Chuyên viên

x

x

x

42

Hành chính - Văn phòng hạng IV

Cán sự

x

x

x

43

Thông tin - truyền thông hạng II

Chuyên viên chính

x

 

 

Trung tâm Truyền thông và Phòng Truyền thông thuộc BHXH tỉnh; BHXH cấp huyện

44

Thông tin - truyền thông hạng III

Chuyên viên

x

x

x

45

Quản trị công sở hạng II

Chuyên viên chính

x

 

 

Văn phòng BHXH Việt Nam; Văn phòng/ Phòng Tổ chức hành chính thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam; Văn phòng thuộc BHXH tỉnh

46

Quản trị công sở hạng III

Chuyên viên

x

x

 

47

Văn thư - Lưu trữ hạng II

Chuyên viên chính

x

 

 

Văn phòng BHXH Việt Nam; Trung tâm lưu trữ; Văn phòng/Phòng Tổ chức hành chính thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam; Văn phòng thuộc BHXH tỉnh; BHXH cấp huyện

48

Văn thư - Lưu trữ hạng III

Chuyên viên

x

x

x

49

Văn thư - Lưu trữ hạng IV

Cán sự

 

x

xPHỤ LỤC III

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
 THUỘC HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1313/QĐ-BHXH ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

STT

Tên vị trí việc làm

Tương ứng ngạch

Cấp

Ghi chú

Cấp Trung ương

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Thu - Sổ, Thẻ hạng I

Chuyên viên cao cấp

X

 

 

Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ; Phòng Quản lý Thu - Sổ, Thẻ thuộc BHXH tỉnh; BHXH cấp huyện

2

Thu - Sổ, Thẻ hạng II

Chuyên viên chính

X

 

 

3

Thu - Sổ, Thẻ hạng III

Chuyên viên

X

X

X

4

Thực hiện chính sách BHXH hạng I

Chuyên viên cao cấp

X

 

 

Ban Thực hiện Chính sách BHXH; Phòng Chế độ BHXH thuộc BHXH tỉnh; BHXH cấp huyện

5

Thực hiện chính sách BHXH hạng II

Chuyên viên chính

X

 

 

6

Thực hiện chính sách BHXH hạng III

Chuyên viên

X

X

X

7

Thực hiện chính sách BHYT hạng I

Chuyên viên cao cấp

X

 

 

Ban Thực hiện Chính sách BHYT

8

Thực hiện chính sách BHYT hạng II

Chuyên viên chính

X

 

 

9

Thực hiện chính sách BHYT hạng III

Chuyên viên

X

 

 

10

Đầu tư quỹ hạng I

Chuyên viên cao cấp

X

 

 

Vụ Quản lý Đầu tư quỹ

11

Đầu tư quỹ hạng II

Chuyên viên chính

X

 

 

12

Đầu tư quỹ hạng III

Chuyên viên

X

 

 

13

Kiểm toán nội bộ hạng I

Chuyên viên cao cấp

X

 

 

Vụ Kiểm toán nội bộ

14

Kiểm toán nội bộ hạng II

Chuyên viên chính

X

 

 

15

Kiểm toán nội bộ hạng III

Chuyên viên

X

 

 

16

Nghiệp vụ công tác Đảng - Đoàn thể hạng I

Chuyên viên cao cấp

X

 

 

Văn phòng Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam và Công đoàn Cơ quan

17

Nghiệp vụ công tác Đảng - Đoàn thể hạng II

Chuyên viên chính

X

 

 

18

Nghiệp vụ công tác Đảng - Đoàn thể hạng III

Chuyên viên

X

 

 

19

Chuyên trách giúp việc Văn phòng hạng I

Chuyên viên cao cấp

X

 

 

Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Văn phòng Hội đồng quản lý

20

Chuyên trách giúp việc Văn phòng hạng II

Chuyên viên chính

X

 

 

21

Chuyên trách giúp việc Văn phòng hạng III

Chuyên viên

X

 

 

22

Giám định BHYT hạng II

Chuyên viên chính

X

 

 

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến; Phòng Giám định BHYT thuộc BHXH tỉnh; BHXH cấp huyện

23

Giám định BHYT hạng III

Chuyên viên

X

X

X

24

Giám định BHYT hạng IV

Cán sự

 

X

X

25

Nghiên cứu khoa học BHXH hạng II

Chuyên viên chính

X

 

 

Viện Khoa học BHXH

26

Nghiên cứu khoa học BHXH hạng III

Chuyên viên

X

 

 

27

Công nghệ thông tin hạng II

Chuyên viên chính

X

 

 

Trung tâm Công nghệ thông tin; Phòng Công nghệ thông tin, Văn phòng BHXH Việt Nam; Phòng Quản lý, vận hành Hệ thống giám định điện tử - Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến; Văn phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam; Phòng Công nghệ thông tin thuộc BHXH tỉnh; BHXH cấp huyện

28

Công nghệ thông tin hạng III

Chuyên viên

X

X

X

29

Tư vấn, giải đáp chính sách hạng II

Chuyên viên chính

X

 

 

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng; Phòng Truyền thông thuộc BHXH tỉnh; BHXH cấp huyện

30

Tư vấn, giải đáp chính sách hạng III

Chuyên viên

X

X

X

31

Giảng viên hạng II

Chuyên viên chính

X

 

 

Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

32

Giảng viên hạng III

Chuyên viên

X

 

 

33

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ BHXH hạng II

Chuyên viên chính

X

 

 

34

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ BHXH hạng III

Chuyên viên

X

 

 

35

Phóng viên hạng II

Chuyên viên chính

X

 

 

Tạp chí BHXH

36

Phóng viên hạng III

Chuyên viên

X

 

 

37

Biên tập viên hạng II

Chuyên viên chính

X

 

 

38

Biên tập viên hạng III

Chuyên viên

X

 

 

39

Kỹ thuật viên hạng II

Chuyên viên chính

X

 

 

40

Kỹ thuật viên hạng III

Chuyên viên

X

 

 

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành BHXH; Phòng Kế hoạch - Dự án thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin

41

Quản lý dự án hạng II

Chuyên viên chính

X

 

 

42

Quản lý dự án hạng III

Chuyên viên

X

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.