Open navigation

Quyết định 820/QĐ-BTC ngày 11/04/2024 Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 2024

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 820/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP NĂM 2024

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hưng dn một số nội dung v giám sát đu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính sa đi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ báo cáo của các cơ quan đại diện chủ sở hữu về tình hình đu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp phát sinh trong năm 2023 theo đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 14556/BTC-TCDN ngày 29 tháng 12 năm 2023;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2024 của Bộ Tài chính như sau:

- Thời kỳ giám sát: Năm 2023.

Ch thể giám sát: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

Phương thức giám sát: Giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp.

Nội dung giám sát:

+ Giám sát gián tiếp: Theo các nội dung quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 51 Luật số 69/2014/QH13.

+ Giám sát trực tiếp: Nội dung giám sát tập trung vào phạm vi đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; việc quyết định chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

Đi tượng giám sát: Các cơ quan đại diện chủ sở hữu báo cáo có phát sinh đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2023.

(Nội dung cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính giao Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện giám sát đối với các trường hợp có báo cáo phát sinh đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Các cơ quan đại diện chủ sở hữu (bao gồm cả các cơ quan đại diện chủ sở hữu không gửi báo cáo) chịu trách nhiệm thực hiện giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, lập Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 và gửi về Bộ Tài chính theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
Như Điều 3;
Thủ tướng Chính ph (đ b/c);
Phó TTgCP Lê Minh Khái (đ b/c)
Bộ trưng Hồ Đức Phớc (đ b/c);
Văn phòng Chính ph;
Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính ph;
UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Vụ TCNH, Vụ PC, Thanh tra Bộ;
Cục TH&TKTC (để đăng công khai thông tin);
Lưu: VT, TCDN (06b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Cao Anh Tuấn


PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP NĂM 2024
(Kèm theo 
Quyết định số 820/QĐ-BTC ngày 11/4/2024 của Bộ Tài chính)

TT

Cơ quan đại diện chủ sở hữu/ Doanh nghiệp

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Phương thức giám sát

Chế độ báo cáo, thời gian thực hiện

I

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1

Bộ Giao thông vận ti

 

 

 

 

1.1

Công ty mẹ - Tổng Công ty Bo đảm an toàn hàng hi min Bc

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

Bộ Giao thông vận ti

Giám sát trc tiếp

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp gi báo cáo, hồ sơ theo đề nghị của cơ quan chủ trì để thực hiện giám sát trực tiếp. Thời gian giám sát: hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu lập và gửi Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 trước ngày 31/5/2024 theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP, Thông tư số 200/2015/TT-BTC và Thông tư số 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

1.2

Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Giám sát trực tiếp

1.3

Công ty mẹ - Tổng công ty Bo đm an toàn hàng hi miền Nam

Giám sát gián tiếp

Cơ quan đại diện chủ sở hữu lập và gửi Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 trước ngày 31/5/2024 theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP, Thông tư số 200/2015/TT-BTC và Thông tư số 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

 

 

 

2.1

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính - Bộ Tài chính

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Giám sát gián tiếp

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu lp và gửi Bộ Tài chính (Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính) Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 trước ngày 31/5/2024 theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP, Thông tư số 200/2015/TT-BTC và Thông tư số 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính chủ trì giám sát gián tiếp và gửi Báo cáo kết quả giám sát về Cục Tài chính doanh nghiệp trước ngày 30/6/2024 đ tng hp.

2.2

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Giám sát gián tiếp

2.3

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Giám sát gián tiếp

2.4

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Giám sát gián tiếp

II

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1

UBND tỉnh Hậu Giang

Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính - Bộ Tài chính

y ban nhân dân các tnh, thành phố

Giám sát gián tiếp

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu lập và gửi Bộ Tài chính (Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính) Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 ngày 31/5/2024 theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP và Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính chủ trì giám sát gián tiếp và gửi Báo cáo kết quả giám sát về Cục Tài chính doanh nghiệp trước ngày 30/6/2024 để tổng hợp.

1.1

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang

2

UBND thành phố Đà Nng

Giám sát gián tiếp

2.1

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nng

3

UBND tnh Ninh Thuận

Giám sát gián tiếp

3.1

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận

4

UBND tnh Bình Định

Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính

y ban nhân dân các tỉnh

Giám sát trực tiếp

1. Cơ quan đại din chủ sở hữudoanh nghiệp gửi báo cáo, hồ sơ theo đề nghị của cơ quan chủ trì để thực hin giám sát trực tiếp. Thời gian giám sát hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu lập và gửi Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 trước ngày 31/5/2024 theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP, Thông tư số 200/2015/TT-BTC và Thông tư số 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính

4.1

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Kôn

5

UBND tỉnh An Giang

Giám sát gián tiếp

Cơ quan đại diện chủ sở hữu lập và gửi Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 trước ngày 31/5/2024 theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP, Thông tư số 200/2015/TT-BTC và Thông tư số 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

5.1

Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc trời

6

UBND tỉnh Qung Nam

Giám sát gián tiếp

6.1

Công ty TNHH MTV Phát trin hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai

6.2

Công ty TNHH MTV Khai thác thy lợi Qung Nam

Ghi chúNgày 12/01/2024, Bộ Quốc phòng có công văn số 174/BQP-TC báo cáo có đầu tư vốn nhà nước vào 27 doanh nghiệp trong năm 2023; tuy nhiên, ti công văn số 514/BQP-TC ngày 07/02/2024, Bộ Quốc phòng báo cáo không phát sinh đầu tư vốn nhà nước trong năm 2023. Do vậy, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.