Open navigation

Công văn 1575/BTC-TCCB ngày 06/02/2024 Tăng cường công tác tổ chức cán bộ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1575/BTC-TCCB

V/v tăng cường công tác tổ chức cán bộ

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024 

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục và tương đương thuộc Bộ;
 - Các Đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ;

Tổ chức thực hiện Quyết định số 3177/QĐ-BTC ngày 29/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế kiểm tra, tự kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; qua kết quả tổ chức thực hiện kiểm tra công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị thuộc và trực thuộc theo kế hoạch kiểm tra năm 2023, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, quy trình về công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính trong công tác cán bộ và kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ.

2. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công chức công vụ, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các chấn chỉnh của Bộ Tài chính; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc tổ chức thực hiện các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm thủ trưởng các đơn vị để xảy ra sai phạm, đơn vị tham mưu và cá nhân công chức có sai phạm trong tham mưu công tác tổ chức cán bộ.

3. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn để kịp thời cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về các quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính và các quy định của hệ thống ngành dọc, giúp cho công chức làm nhiệm vụ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ kịp thời trao đổi kinh nghiệm, hiểu đúng, làm đúng các quy định, quy trình liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
 - Lưu: VT, Vụ TCCB (17 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Trần Thị Tuyết Lan

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.