Open navigation

Công văn 1658/TCT-CS ngày 22/04/2024 Bảo đảm ưu đãi đầu tư

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1658/TCT-CS

V/v bảo đảm ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam 
(Địa chỉ: Lô đất CN4.1H, Khu công nghiệp Đình Vũ, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số FD2024/0301USIVN ngày 20/3/2024 của Công ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam về việc bảo đảm ưu đãi đầu tư. Đối với vướng mắc của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 29/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chng xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Trong bi cảnh Thuế tối thiểu toàn cầu có hiệu lực thi hành, Bộ Tài chính đang triển khai đánh giá một cách tổng thể hệ thống chính sách ưu đãi thuế hiện hành và xây dựng dự án sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập doanh nghiệp cùng phương án điều chỉnh hệ thống thuế suất và ưu đãi thuế một cách phù hợp.

Liên quan tới các giải pháp hỗ trợ đầu tư đ đảm bảo giữ vững thu hút FDI trong bối cảnh áp dụng Nghị quyết số 107/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, theo khoản 5 Nghị quyết số 110/2023/QH15 của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV có nêu:

5. Đồng ý chủ trương, giao Chính phủ trong năm 2024 xây dựng dự thảo Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ h trợ đầu tư từ nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chng xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác để ổn định môi trường đầu tư, khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đối với một số lĩnh vực cn khuyến khích đu tư, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi ban hành. Đng thời, rà soát tổng th đ hoàn thiện đng bộ hệ thng chính sách, pháp luật về khuyến khích đầu tư, đáp ng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới”.

Do đó, Chính phủ đang nghiên cứu để có những chính sách hỗ trợ đầu tư mới, thay thế cho các ưu đãi thuế không còn hiệu quả trên thực tế, để các nhà đầu tư có thể yên tâm về môi trường đầu tư tại Việt Nam và thu hút được các nhà đầu tư lớn, chiến lược, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước. Cụ thể Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo. Nghị định đang được lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, được đăng website Cổng thông tin điện tử Chính phủ lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Vì vậy, trường hợp Công ty muốn góp ý đối với dự thảo Nghị định về Quỹ hỗ trợ đầu tư, đề nghị Công ty có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời đ Công ty được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
PTCTr. Đặng Ngọc Minh (đ báo cáo); 
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế Thành phố Hải Phòng;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.