Open navigation

Công văn 1662/TCT-CS ngày 22/04/2024 Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1662/TCT-CS

V/v sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2472/CTTPHCM-QLĐ ngày 06/03/2024 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Các nội dung vướng mắc mà Cục Thuế TP Hồ Chí Minh nêu tại công văn số 2472/CTTPHCM-QLĐ liên quan đến việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, Nghị định số 151/2017/NĐ- CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 26/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Cục Quản lý công sản chủ trì xây dựng ban hành. Cục Quản lý công sản là đơn vị được giao chủ trì nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn, giải thích chính sách, chế độ quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Quyết định số 2389/QĐ-BTC ngày 20/11/2017 của Bộ Tài chính.

Vì vậy, đối với các vướng mắc nêu tại công văn số 2472/CTTPHCM-QLĐ ngày 06/03/2024, đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh báo cáo Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh liên hệ Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) để được hướng dẫn theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh được biết.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.