Open navigation

Công văn 1806/TCT-DNNCN ngày 02/05/2024 Tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn đối với thu nhập nhận cổ tức bằng cổ phiếu cổ phiếu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1806/TCT-DNNCN

V/v tăng cường công tác QLT TNCN từ đầu tư vốn đối với thu nhập nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Cục Thuế Doanh nghiệp lớn.

Để tăng cường công tác quản lý thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn, đảm bảo người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và các tổ chức có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân xác định rõ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi cá nhân thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại theo đúng quy định của pháp luật, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế thực hiện một số nội dung sau:

1. Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế:

Đề nghị các Cục Thuế thực hiện xây dựng kế hoạch tuyên truyền với hình thức phù hợp với thực tế quản lý NNT trên địa bàn để thực hiện tuyên truyền cho các cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và các tổ chức khai thay, nộp thuế thay cho các cá nhân (bao gồm các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại có hoạt động lưu ký chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tổ chức phát hành chứng khoán). Theo đó, cần tuyên truyền rõ trách nhiệm phải khai thuế, nộp thuế thay của tổ chức từ 01/01/2023 đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại. Đối với cổ phiếu được ghi nhận vào tài khoản chứng khoán từ ngày 31/12/2022 trở về trước của cá nhân chưa kê khai, chưa được tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay, Cục Thuế hướng dẫn cho các cá nhân khai thuế, nộp thuế và lưu ý các nội dung liên quan đến thời gian được thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý Thuế.

Tổng cục Thuế đã xây dựng tài liệu hướng dẫn khai, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ nhận cổ tức bằng cổ phiếu (Phụ lục 01 - Tài liệu tuyên truyền hướng dẫn cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, Phụ lục 2 - Tài liệu tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức khai thay cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại địa chỉ ftp//:ftp.tct.vn/public/VPTCT/DNNCN/TaiLieu2024). Đề nghị các Cục Thuế gửi tài liệu đến các tổ chức khai thay, nộp thay thực hiện nghĩa vụ khai thay, nộp thay theo quy định và đề nghị các tổ chức khai thay, nộp thay phổ biến tài liệu này đến các cá nhân là các cổ đông, các cá nhân có tài khoản giao dịch chứng khoán để biết và thực hiện.

2. Tổ chức giám sát việc kê khai thay, nộp thay thuế TNCN của các tổ chức khai thay, nộp thay:

Đối với các tổ chức khai thay, nộp thay trên địa bàn chưa thực hiện nghĩa vụ khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, các Cục Thuế thực hiện các biện pháp quản lý thuế theo quy định để rà soát, tiến hành đôn đốc tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay thực hiện nghĩa vụ khai thay, nộp thay thuế TNCN đối với thu nhập từ cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của cá nhân theo quy định. (Tham khảo các Phụ lục 03 - Danh sách các Tổ chức đã thực hiện khai thay là Công ty chứng khoán, Phụ lục 04 - Danh sách các Tổ chức đã thực hiện khai thay là Tổ chức phát hành tại địa chỉ ftp//:ftp.tct.vn/public/VPTCT/DNNCN/TaiLieu2024).

3. Về công tác thanh tra, kiểm tra:

Thực hiện nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế để thực hiện kiểm tra hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế đối với các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại có hoạt động lưu ký chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tổ chức phát hành chứng khoán theo quy định, trường hợp phát hiện rủi ro thì thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo quy định. Theo đó, trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế cần lưu ý kiểm tra việc khai thuế, nộp thuế TNCN thay cho các cá nhân (nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận thưởng bằng cổ phiếu) và việc kê khai, nộp thuế của các cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi các cá nhân này chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại theo đúng quy định pháp luật.

4. Chế độ báo cáo:

Các Cục Thuế thực hiện chế độ tổng hợp, gửi báo cáo định kỳ chậm nhất ngày 5 hàng tháng và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu theo mẫu (Phụ lục 05 - Mẫu rà soát tình hình thực hiện khai thay, nộp thay thuế TNCN từ đầu tư vốn cho cá nhân tại địa chỉ ftp//:ftp.tct.vn/public/VPTCT/DNNCN/TaiLieu2024) về Tổng cục Thuế (Vụ DNNCN) qua địa chỉ thư điện tử hmduc@gdt.gov.vn.

Trường hợp các Cục Thuế nhận được yêu cầu phối hợp của các Cục Thuế khác về rà soát tổ chức khai thay, nộp thay, cá nhân có liên quan đến cổ phiếu nhận cổ tức, cổ phiếu thưởng thì cần chủ động, nghiêm túc thực hiện công tác phối hợp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các Cục Thuế báo cáo về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn triển khai thực hiện. Đầu mối liên hệ Vụ DNNCN, Đỗ Quang Huy, số điện thoại 0936668901.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết và triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ (để b/c Lãnh đạo Bộ);
- TCTr Mai Xuân Thành (để b/c);
- Các đ/c Phó TCTr (để b/c);
- UBCKNN (để phối hợp);
- Các Cục/Vụ: TTKT, CS, TTHT, PC,
KK&KTT (để phối hợp và thực hiện);
 - Lưu: VT, DNNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.