Open navigation

Công văn 1569/TCT-KK ngày 15/04/2024 Chuyển số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ sau khi Chi nhánh chấm dứt hoạt động

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1569/TCT-KK

V/v chuyển số thuế GTGT còn được khấu trừ sau khi Chi nhánh chấm dứt hoạt động

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4265/CTHN-TTHT ngày 22/01/2024 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc chuyển số thuế GTGT còn được khấu trừ sau khi Chi nhánh chấm dứt hoạt động. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 74 và Điều 84 Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 quy định về pháp nhân và Chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân;

Căn cứ khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định về chi nhánh;

Căn cứ điểm a.3 khoản 1 Điều 16 Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính quy định xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết quả;

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 và Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016) quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH thực phẩm 3F Việt (sau đây gọi là Chi nhánh) có trụ sở tại thành phố Hà Nội là đơn vị phụ thuộc của Công ty TNHH thực phẩm 3F Việt có trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương (sau đây gọi là Công ty mẹ) thực hiện chấm dứt hoạt động và chấm dứt hiệu lực mã số thuế nhưng có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết đến thời điểm chấm dứt hoạt động nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì Chi nhánh được chuyển số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết cho Công ty mẹ để Công ty mẹ tiếp tục kê khai, khấu trừ theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
- Vụ CS, PC;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương (để t/h);
- Website TCT;
 - Lưu: VT. KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.