Open navigation

Công văn 1661/TCT-CS ngày 22/04/2024 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1661/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3942/CTHYE-TTKT2 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung điều 12 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13) quy định về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP) quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Căn cứ Điều 49 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ hoàn thuế GTGT;

Căn cứ điểm b khoản 5 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định số thuế GTGT phải nộp;

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

Căn cứ khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Về nội dung này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1218/TCT-CS ngày 10/4/2023 trả lời Cục Thuế tỉnh Hưng Yên (Bản photo kèm theo).

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên, Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên đã có công văn số 575/SXD-QLCL ngày 09/5/2023 trả lời Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định trên và nghiên cứu ý kiến của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên để xác định tính hợp lý, hợp pháp của tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh để xem xét xử lý thuế GTGT đầu vào theo quy định pháp luật.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hưng Yên được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, Thanh tra Bộ, Cục QLGS CST (BTC);
- Vụ/ đơn vị: PC, KK&KTT (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.