Open navigation

Công văn 2122/TCT-DNL ngày 20/05/2024 Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2122/TCT-DNL

V/v thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
(Địa chỉ: số 18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 8632/DKVN-TCKT ngày 26/12/2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (KTNN) nộp tiền khí ẩm, phí bảo vệ môi trường (BVMT) của khí mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 184/KTNN-TH ngày 07/08/2020, KTNN kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: “Hướng dẫn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kê khai, nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khí ẩm khai thác tại mỏ Rồng - Đồi Mồi theo đúng quy định hiện hành; xem xét nguyên nhân khách quan, chủ quan để quyết định việc phạt và tính tiền chậm nộp đối với các khoản thuế, phí chậm kê khai và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.”

Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4787/TCT-DNL ngày 19/12/2022 và công văn số 4500/TCT-DNL ngày 10/10/2023 chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ kiến nghị của KTNN và các quy định có liên quan để xử lý theo quy định.

Đề nghị PVN liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, báo cáo cụ thể nguyên nhân khách quan, chủ quan (nếu có) theo ý kiến của KTNN tại công văn số 184/KTNN-TH nêu trên để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét, quyết định theo quy định và thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (để thực hiện);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Phòng: THNV, QLT3 (DNL);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, DNL (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tài Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.