Open navigation

Công văn 2370/TCHQ-TXNK ngày 29/05/2024 Thủ tục hải quan chính sách thuế đối với hàng hóa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2370/TCHQ-TXNK

V/v thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa do DNCX gia công

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam.
(Số 3, đường số 2, KCN VSIP, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0304/CV-XNK ngày 03/4/2024 của Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với trường hợp DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hoạt động gia công của DNCX cho doanh nghiệp nội địa

- Về trường hợp DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa đề nghị Công ty căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 52 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện.

- Về vướng mắc liên quan đến xác định hoạt động gia công của DNCX cho doanh nghiệp nội địa có phải là hoạt động chế xuất đề nghị Công ty đối chiếu quy định tại khoản 20 Điều 2 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 của Chính phủ và hoạt động thực tế của Công ty để thực hiện đúng quy định. Trường hợp quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về chính sách thuế

a) Về thuế nhập khẩu, thuế GTGT

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ Điều 2 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Căn cứ Điều 3 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.

Căn cứ Điều 4 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT.

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định người nộp thuế (có hợp đồng gia công) giao một phần hoặc toàn bộ hàng hóa nhập khẩu hoặc bán thành phẩm được gia công từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê tổ chức, cá nhân khác nhận gia công lại tại khu phi thuế quan thì hàng hóa nhập khẩu, bán thành phẩm giao gia công lại được miễn thuế xuất khẩu. Sản phẩm thuê gia công tại khu phi thuế quan nhập khẩu vào nội địa Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định này.

Căn cứ khoản 2 Điều 22 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định trường hợp sản phẩm được sản xuất, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước phải nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất, trị giá tính thuế của mặt hàng nhập khẩu vào nội địa Việt Nam.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nội địa (không nằm trong khu phi thuế quan) nhập khẩu hàng hóa theo loại hình gia công giao một phần hoặc toàn bộ hàng hóa nhập khẩu hoặc bán thành phẩm được gia công từ toàn bộ hàng hóa nhập khẩu để thuê doanh nghiệp chế xuất gia công thì doanh nghiệp nội địa phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT theo quy định đối với sản phẩm gia công khi nhập khẩu vào thị trường trong nước theo quy định.

b) Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế để được xem xét, hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Cục GSQL;
 - Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.