BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1473 / TCHQ - TXNK

V/v vướng mắc hoàn thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 519 / HQHN - TXNK ngày 24/2/2015 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về vướng mắc hoàn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được hoàn thuế thì thực hiện theo hướng dẫn tại gạch đầu dòng (-) thứ 2, 3 của Điện khẩn số 02 / ĐK ngày 15/1/2016, công văn số 1112 / TCHQ - TXNK ngày 5/2/2016 của Tổng cục Hải quan; công văn số 1779 / BTC - TCHQ ngày 1/2/2016 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK-DTTH (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng