Open navigation

Công văn 2736/TCHQ-GSQL Triển khai Thông tư 191/2015/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2736 / TCHQ - GSQL 

V/v triển khai TT  191 / 2015 / TT - BTC 

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Hiệp hội Chuyển phát nhanh Châu Á Thái Bình Dương (CAPEC)

(Đ/c: Công ty DHL số 06 Đường Thăng Long, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh)


Trả lời một số vướng mắc của Hiệp hội Chuyển phát nhanh Châu Á Thái Bình Dương (CAPEC) tại công văn số  1 / 2016 / CAPEC  ngày 26/02/2016 và công văn số  2 / 2016 / CAPEC  VN ngày 16/03/2016 về triển khai Thông tư số  191 / 2015 / TT - BTC , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Từ ngày 01/04/2016, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế theo quy định tại Thông tư số  191 / 2015 / TT - BTC  của Bộ Tài chính. Theo đó, Cục Hải quan tỉnh, thành phố sẽ chủ động xây dựng lộ trình thực hiện trên cơ sở kết nối phần mềm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh với cơ quan hải quan.


 2. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan sẽ không thu lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có trị giá thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh khi thực hiện Thông tư số  191 / 2015 / TT - BTC .


 3. Căn cứ quy định tại Điểm a.3 khoản 4 Điều 14 của Thông tư  191 / 2015 / TT - BTC  của Bộ Tài chính, việc trừ lùi tiền thuế của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan sẽ được tự động trừ lùi trên Hệ thống, Tổng cục Hải quan hoàn thiện chức năng này trên Hệ thống. Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn số  1119 / TCHQ - TXNK  ngày 06/02/2016 về việc hạch toán tiền thuế nộp trước vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan theo quy định tại Thông tư số  191 / 2015 / TT - BTC .


 4. Cơ quan Hải quan căn cứ vào trọng lượng khai báo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh trên tờ khai hải quan để kiểm tra. Trường hợp có sự chênh lệch về trọng lượng cơ quan hải quan chấp nhận nội dung khai của doanh nghiệp chuyển phát nhanh, trừ trường hợp quy định tại Điểm a.2 khoản 1 Điều 32 Quyết định số  1966 / QĐ - TCHQ  cụ thể như sau:


  “Trường hợp thông tin về trọng lượng hàng hóa trên Hệ thống, các chứng từ do người khai hải quan xuất trình có sự chênh lệch bất thường với thông tin về trọng lượng hàng hóa trên các chứng từ khác do cơ quan hải quan thu thập được và lô hàng có khả năng vi phạm pháp luật, công chức hải quan đề xuất Chi cục trưởng Chi cục Hải quan tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát theo quy định tại Điều 14 Quy trình này. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến lô hàng trong trường hợp không phát hiện vi phạm”

  Đề nghị Hiệp hội thực hiện theo quy định nêu trên, trường hợp có vướng mắc phát sinh báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.


 5. Việc kiểm tra thực tế hàng hóa có thể thực hiện qua máy soi. Trường hợp kiểm tra qua máy soi, phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc kết quả kiểm tra qua máy soi chưa đủ cơ sở để xác định hàng hóa thì tiến hành kiểm tra thủ công, Chi cục trưởng Chi cục chuyển phát nhanh căn cứ quản lý rủi ro và hồ sơ hải quan để ra quyết định kiểm tra theo hình thức soi chiếu bằng máy soi hoặc kiểm tra thủ công.


 6. Căn cứ quy định tại điểm 2.69 khoản 2 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  trường hợp khai hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Theo đó, việc mô tả hàng hóa được phép khai bằng Tiếng Việt hoặc bằng Tiếng Anh vì hàng hóa có trị giá thấp, được miễn thuế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh khi tiến hành khai báo hải quan phải khai báo cụ thể tiêu chí “nội dung mô tả tên hàng” để làm căn cứ xác định trị giá khai báo đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


 7. Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có mã số thuế, trong thời gian chờ được cấp mã số thuế, người khai hải quan được phép sử dụng mã tạm “9999999999-998” để khai báo hải quan.


Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội CAPEC biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

 • Cục Thuế XNK, CNTT (để thực hiện);

 • Cục HQ TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện)

 • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.