Open navigation

Công văn 10077/CT-TTHT ngày 24/11/2014 Chính sách về thay đổi các chỉ tiêu trên tờ khai đăng ký thuế

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10077/CT-TTHT

V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

 

 Kính gửi:

Công ty TNHH KS Distribution Việt Nam
Tòa Nhà Centrepoint 106 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú nhuận,
TP. HCM
 MST: 0310108483

 Trả lời văn bản số 05/KSDV/2014 ngày 16/10/2014 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế thành phố có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3, Điều 11 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế:

“Thông báo thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế:

Khi thay đổi các nội dung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế, người nộp thuế phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo “Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế” mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

Hồ sơ bổ sung đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp thay đổi thông tin phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

- Bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế ban đầu (nếu có).”

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế:

+Tại Khoản 1c, Điều 11 quy định về khai thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

+Tại Khoản 1c, Điều 12 quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN):

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”

Trường hợp Công ty theo trình bày năm 2013 có thành lập Chi nhánh tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ tháng 8/2014 Chi nhánh Công ty không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, chỉ làm kho chứa hàng đã thực hiện thông báo với cơ quan thuế quản lý Chi nhánh về việc không thực hiện khai thuế GTGT tại Vũng Tàu mà khai thuế tập trung tại trụ sở chính Cục Thuế TP. HCM, thì Công ty phải thông báo cho Cục Thuế TP. HCM (cơ quan quản lý trụ sở chính) về việc Chi nhánh kê khai thuế tập trung tại Công ty. Đối với chi phí phát sinh tại Chi nhánh từ thời điểm tháng 8/2014 (hóa đơn đầu vào mang tên, địa chỉ, mã số thuế Chi nhánh) Công ty được kê khai tập trung tại trụ sở chính theo hướng dẫn nêu trên.

Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT số 2;
- P. Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT.
293754-3798/14 thêu

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.