Open navigation

Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP

 Hết hiệu lực: 15/02/2021 

BO LAO DONG - THUONG BINH

vA xA. HOI

CONG HOA XA H()I CHU NGHIA VItT NAM

D<)c l*p - Ti! do - Hnh plu)c


image src="05_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_dieu_chinh_luong_huu_tro_cap_bao_hiem_xa_hoi_va_tro_cap_hang_thang_theo_Nghi_dinh_09_2015_ND_CP / Image_001 .png" height="1" width="71">image src="05_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_dieu_chinh_luong_huu_tro_cap_bao_hiem_xa_hoi_va_tro_cap_hang_thang_theo_Nghi_dinh_09_2015_ND_CP / Image_002 .png" height="1" width="187">


So:  05 1201sm-BLDTBXH Ha N(;i, ngay 02 thang 02 nam 2015


THONG TU

HU'&ng d§n diu chinh lU'O'ng "hU'u, trg c§p bao him xa h{H va trg c§p hang thang theo Nghi d!nh sB  09 / 2015 / ND - C P ngay 22 thang 01 nam 2015 cua Chinh ph u


image src="05_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_dieu_chinh_luong_huu_tro_cap_bao_hiem_xa_hoi_va_tro_cap_hang_thang_theo_Nghi_dinh_09_2015_ND_CP / Image_003 .png" height="1" width="148">


Can cu Nghi djnh s6 10612012/ND-CP ngay 20 thlmg 12 nam 2012 cua Chinhphu quy djnh chuc niing, nhi?m Vtf, quyJn hqn va ca cdu t6 chuc cua B(J Lao d(J ng- Thuang binh va Xii h(J i;

Can cu Nghi djnh s6 0912015/ND-CP ngay 22 thlmg OJ nam 20J cua Chinh phu diJu chinh luong huu, tr<J cdp bao hiim xii h(J i va tr<J cdp hang thang a6i vai can b(J xii dii nghi vi¢c (sau day QU(JC vdt la Nghj djnh s6 09/20J  5 / ND - CP) ;

Xet a€ nghi cua Vtru6ng Vti Bao hiim xii h(J i;

B(J truong B(J Lao d(Jng- Thuong binh va Xii h(J i ban hanh Thong tu

huang ddn di€ u chinh luong huu, tr<J cdp bao hiim xii h(J i va tr<J cdp hang thang theo Nghi djnh s6 0912015/ND-CP ngay 22 thang OJ nam 20J 5 cua Chinhphu.

Diu 1. DBi tugng ap di.mg

 1. Can b(>, c6ng chuc, cong nhan, vien chl:rc va nguai lao d(mg (k ca nguai c6 thai gian tham gia bao him xa h<)i tv nguyn, nguai nghi huu hu6ng

  trq cp hang thang tu quy bao him xa h<)i nong dan Ngh An chuyn sang theo quy dinh ti Quy€t dinh s6 41/2009/QD-TTg ngay 16 thang 3 nam 2009 cua Thu tu6ng Chinh phu); quan nhan, c6ng an nhan dan, nguai lam cong tac ca y€u dang hu6ng luang huu tru6c ngay O 1 thang O 1 nam 2015 .

 2. Can b<) xa, phuemg, thi trn quy djnh ti Nghi dinh s6  92 / 2009 / ND - CP  ngay 22 thang 10 nam 2009, Nghi dinh s6 121/2003!ND-CP ngay 21 thang 10 nam 2003 va Nghi dinh s6  09 / 1998 / ND - CP  ngay 23 thang 01 nam 1998 cua

  Chinh phu dang hu6ng luang huu, trq d.p hang thang tru6c ngay o1 thang o1

  nam 2015.

 3. Nguai dang huong trq c§p mlit sue lao d(mg hang thang; nguoi dang huong trq clip hang thang theo Quyt dinh s6  91 / 2000 / QD - TTg  ngay 04 thang 8 nam 2000, Quyt dinh s6  613 / QD - TTg  ngay 06 thang 5 nam 2010 cua Thu tu6ng Chinh phu va cong nhan cao su dang hu6ng trq clip hang thang tru6c ngay 01 thang 01 nam 2015.

Di u 2. Diu chinh hrO'ng htru, trQ' c§p bao him xa hQi va trq c§p hang thang

Muc luong huu, trY c§p bao him xa h(>i va trq cp hang thang cua cac d6i tuqng quy dinh ti Di€u 1 Thong tu nay duqc di€u chinh nhu sau:

Muc luong huu, trq c§p bao hi€m xa h(>i, trq c§p hang =

thang ru thang o1/2015

Muc luong huu, trq c§p bao hi€m xa h(>i, trq c§p thang 121201 4


x 1,08


Vi d\l 1: Ong A, c6 muc luong huu thang  12 / 2014  la 4.011.800  d6ng / thang .

Muc luong huu cua ong A tu thang  01 / 2015  duqc di€u chinh nhu sau: 4.011.800 df> ng / thang  x 1,08 4.332 .744  d6ng / thang 

Vi d\1 2: Ong B la can b(> xa nghi vic, hu6ng trq c§p hang thang theo quy dinh ti Nghi dinh s6  09 / 1998 / ND - CP , c6 muc trq cftp thang 12/2014 la

   1.  d6ng / thang .

    Muc trq c§p hang thang cua cmg B tu thang 11201 5 duqc di€u chinh nhu

    sau:


    1.493.000  d6ng / thang  x 1,08 1.612.440  d6ng / thang 

    Vi d\l 3: Ong C, nghi vic hu6ng trq c§p m t sue lao dong hang thang, c6

    mt'.rc trq c§p thang  12 / 2014  la 1.621.200 df> ng / thang .

    Muc trq c§p m§t sue lao d<)ng cua ong C tu thang 1/2015 duqc di€u chinh nhu sau:

    1.621.200  d6ng / thang  x 1,08 1.750.896  d6ng / thang  Diu 3. TA chlf c thqc hin

    1. Uy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 trvc thu<)c Trung uong c6 trach nhim chi do So Lao d<) ng- Thuong binh va Xa h(>i va cac co quan chuc nang c6 lien quan kim tra, don d6c vic thvc hin cac quy dinh ti Thong tu nay.

    2. Bao hi€m xa h<)i Vit Nam c6 trach nhim tri€n khai thvc hin vic di€u chinh luong huu, trc;r c§p bao hi€m xa hoi va trq cp hang .thang quy dinh

     ti Nghi dinh s6  09 / 2015 / ND - C P va hu6ng dftn ti Thong tu nay; lp bao cao theo mu kem Thong tu nay gui B9 Lao d<)ng- Thucmg binh va Xa h<)i va B<) Tai chinh truoc ngay 01 thang 06 nam 2015.

     Diu 4. Hiu h.rc thi hanh

     Thong tu nay c6 hiu lµc thi hanh k tu ngay 20 thang 3 nam 2015; cac ch€ d<) quy dinh ti Thong tu nay duqc thµc hin k ru ngay O 1 thang O 1 nam

     2015 .


     Trang qua trinh thµc hin n€u c6 vu6ng mc, d nghi phan anh v B9 Lao d<)ng- Thuong binh va Xa h<)i d nghien cuu, giai quy€t.!.


     N<Ji nll n:

     • Thu tu6ng, cac Ph6 Thu tu&ng CP;

     • Van phong Qu6c hi)i;

     • Van phong Chu tich nu&c;

     • Van phong Chinh phu;

     • VP TV Dang va cac Ban cua Dang;

     • Cac Bi), ca quan ngang Bi), ca quan thui)c CP;

     • Toa an nhan dan t6i cao;

     • Vin Kiem sat nhan dan t6i cao;

     • Kim toan Nha nu6c;

     • Bao him xa hi)i Vit Nam;

     • UBND cac tinh, thanh ph6 tqrc thui)c TU';

    3. - Scr LDTBX H cac tinh, thanh ph6 tr\J'c thu(>c TU';

     • Cµc Ki@m tra van ban (B(> Tu phap);

     • Cong bao; Website cua Chinh phu;

     • Website cua Bi) LDTBX H;

    4. - Luu: VT, PC, BHXH.

     image src="05_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_dieu_chinh_luong_huu_tro_cap_bao_hiem_xa_hoi_va_tro_cap_hang_thang_theo_Nghi_dinh_09_2015_ND_CP / Image_004 .gif" height="150" width="284">

     KT. B<) TRUONG THU TRUONG


     n1.Eu TONG H<)P so LU<)NG DOI TU<)NG HHONG nAo HIEM xA HQI vA TONG QUY TANG THEM

     (Kem theo Th6ng tu so' 05 12015fIT -BLDTBXH ngay 02 thang 02 nam 2015 cua Bq Lao dqng- Thucrng binh va Xi hQi)

     image src="05_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_dieu_chinh_luong_huu_tro_cap_bao_hiem_xa_hoi_va_tro_cap_hang_thang_theo_Nghi_dinh_09_2015_ND_CP / Image_005 .png" height="1" width="1122">

     Phu luc


     image src="05_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_dieu_chinh_luong_huu_tro_cap_bao_hiem_xa_hoi_va_tro_cap_hang_thang_theo_Nghi_dinh_09_2015_ND_CP / Image_006 .png" height="437" width="1">

     image src="05_2015_TT_BLDTBXH_Vv_Huong_dan_dieu_chinh_luong_huu_tro_cap_bao_hiem_xa_hoi_va_tro_cap_hang_thang_theo_Nghi_dinh_09_2015_ND_CP / Image_007 .png" height="444" width="857">

     s6 ngm)i Mrrc hmmg Mrrc hrremg TBng kinh phi TBng kinh phi -tang h mmg ch d() binh quan them do diu chinh

     D6i ttrQ'Dg thOi dim binh qua n thang 0112015 chi tra ch d() theo Ngh j djnh s6

     thang 0112015 thang  12 / 2014  (da diu chinh) thang 0112015  09 / 2015 / ND - C p

     (ngu&i) (a6ng) (a6ng) (tri¢u a6ng) (tri¢u a6ng)

     (1) (2) (3) (4) (5) (6)  .

     1. Hrru tri BHXH bat bu(>c:

+ Trang d6: do NSN N bdo ddm

 1. Mat sue lao d(>ng:

 2. Trq cap hang thang theo Quyet dnh so  91 / 2000 / QD - TTg , Quyet djnh so  613 / QD - TTg 

 3. Cong nhan cao su:

 4. Can b(> xa, phuOn.g, th! tran:

 5. Hrru tri BHXH tl_I nguy¢n (ki cd trr; cap hang tluing tuquy BHXH n6ng ddn Ngh¢ An chuyen sang)


Tong c(>ng


NguOi lp biu

(Ky ten)

Thu trmmg don vj

(Ky ten, dong dau)

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.