BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3718 / TCHQ - TXNK

V/v phân loại mặt hàng nguyên liệu sơ chế nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015


Kính gửi: - Công ty TNHH Saga;

(Đ/c: Số 16 Trần Cao Vân, P. Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 150301 / CVSG .2015 ngày 26/3/2015 gửi Bộ Tài chính của Công ty TNHH Saga đề nghị mã HS 0307 cho mặt hàng nguyên liệu sơ chế nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhập khẩu vào Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Liên quan đến vụ việc của Công ty TNHH Saga, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã có công văn số 2609 / HQHCM - TXNK ngày 17/7/2014 báo cáo Tổng cục vướng mắc đối với việc áp mã các mặt hàng nhập khẩu: Thịt nghêu luộc đông IQF, Thịt nghêu luộc đông lạnh, Thịt cồi điệp luộc đông IQF, Thịt cồi điệp đông lạnh. Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 10087 / TCHQ - TXNK ngày 12/8/2014 hướng dẫn phân loại các mặt hàng trên và yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ thực tế hàng hóa, bộ hồ sơ hải quan và hướng dẫn của Tổng cục để xác định mã số, thuế suất theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tại từng thời điểm hiệu lực đối với các mặt hàng nêu trên. Tiếp đó, ngày 10/11/2014, Cục Thuế xuất nhập khẩu có công văn số 2901 / TXNK - PL hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra quy trình chế biến và tính chất của sản phẩm tại doanh nghiệp để xác định mã số cụ thể của các mặt hàng. Tuy nhiên, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chưa thực hiện khảo sát để xác định mã số cụ thể cho các mặt hàng nêu trên.


Để có cơ sở báo cáo Bộ trả lời doanh nghiệp, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH Saga tổ chức đoàn kiểm tra, khảo sát quy trình sản xuất và tính chất thực tế của mặt hàng nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhập khẩu theo 9 tờ khai từ năm 2009 đến năm 2013 của Công ty TNHH Saga để xác định mặt hàng thực tế được phân loại thuộc nhóm

03.07 hay nhóm 16.05 và báo cáo Tổng cục Hải quan kết quả giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Saga.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Saga biết và phối hợp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Cục KTSTQ (để ph / hợp) ;

  • Lưu: VT, TXNK-PL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái