Open navigation

Công văn 5872/BTC-TCHQ Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5872 / BTC - TCHQ 

V/v áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015


Kính gửi: Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

(25 Bà Triệu, Hà Nội)


Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại công văn số  288 / TĐDMVN - SCDC  ngày 1/4/2015 về áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ Nghị định số  118 / 2013 / NĐ - CP  ngày 09/10/2013 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt may Việt Nam;


Theo Tiết a, b, Khoản 1, Điều 1 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số  118 / 2013 / NĐ - CP :


“a) “Tập đoàn Dệt May Việt Nam” (Trong Điều lệ này gọi tắt là Tập đoàn) là tổ hợp doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, không có tư cách pháp nhân, bao gồm: Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam (doanh nghiệp cấp I), các công ty con do Tập đoàn Dệt May Việt Nam giữ quyền chi phối (doanh nghiệp cấp II), các công ty con của doanh nghiệp cấp II và các cấp tiếp theo, các công ty liên kết, công ty tự nguyện liên kết.


b) “Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam” (Trong Điều lệ này gọi tắt là Tập đoàn Dệt May Việt Nam hoặc VINATEX) là doanh nghiệp cấp I, hoạt động theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước Tập đoàn Dệt May Việt Nam theo Quyết định số  974 / QĐ - TTg  ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.”


Do vậy, Bộ Tài chính đồng ý với đề nghị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam về việc được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);

  • Các Cục Hải quan tỉnh, Tp (để thực hiện);

  • Lưu: VT, TCHQ(44).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.