Open navigation

Công văn 7035/BCT-TCNL ngày 14/07/2015 Áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7035/BCT-TCNL

V/v áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan 

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 5592/TCHQ-GSQL ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện áp dụng mức năng lượng tối thiểu; sau khi nghiên cứu, Bộ Công Thương thống nhất với đề xuất của Tổng cục Hải quan yêu cầu các doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu các phương tiện, thiết bị kiểm soát theo Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ được mang hàng hóa về bảo quản chờ kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng với điều kiện cung cấp các chứng từ sau:

- Văn bản xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương;

- Văn bản cam kết nộp bổ sung Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc phiếu thử nghiệm trên mức hiệu suất tối thiểu còn hiệu lực do phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định và cam kết chịu mọi trách nhiệm thực hiện hành động khắc phục trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu không phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Thời gian bổ sung hồ sơ do Tổng cục Hải quan quy định, tuy nhiên do năng lực của phòng thử nghiệm chuyên ngành có giới hạn, thời gian thử nghiệm có thể kéo dài (đặc biệt với sản phẩm tủ lạnh, đèn chiếu sáng, lò hơi và động cơ điện), Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan nghiên cứu áp dụng thời gian nộp bổ sung hồ sơ là 60 ngày.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương để Tổng cục Hải quan áp dụng trong quản lý mức hiệu suất năng lượng tối thiểu trong lưu thông hàng hóa./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Cao Quốc Hưng

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.