Open navigation

Quyết định 2688/QĐ-TCHQ Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giám sát hải quan trực tuyến

 Hết hiệu lực: 15/09/2016 


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Số:  2688 / QĐ - TCHQ 

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG GIÁM SÁT HẢI QUAN TRỰC TUYẾN TRỰC THUỘC CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN


Căn cứ Quyết định số  02 / 2010 / QĐ - TTg  ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;


Căn cứ Quyết định số  1016 / QĐ - BTC  ngày 11/5/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra chống buôn lậu trực thuộc Tổng cục Hải quan;


Căn cứ Quyết định số  1658 / QĐ - BTC  ngày 17/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Phòng Giám sát hải quan trực tuyến trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan;


Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Nhiệm vụ và quyền hạn


Phòng Giám sát hải quan trực tuyến (gọi tắt là Phòng 3) trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:


 1. Thực hiện kết nối, tiếp nhận, khai thác thông tin, dữ liệu từ các hệ thống thông tin nghiệp vụ, hệ thống trang thiết bị kiểm tra, giám sát hải quan, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật trinh sát, phương tiện giám sát cơ động của Ngành hải quan và các hệ thống thông tin, dữ liệu của đơn vị ngoài Ngành (gọi tắt là hệ thống giám sát trực tuyến) để phục vụ công tác giám sát trực tuyến.


 2. Thực hiện theo dõi, giám sát, phân tích thông tin trên hệ thống giám sát trực tuyến để:


  1. Tham mưu giúp Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu và lực lượng kiểm soát hải quan thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.


  2. Tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan kịp thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hải quan của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về hải quan.


  3. Tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu xây dựng, quản lý, chỉ đạo công tác giám sát trực tuyến tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 3. Trực tiếp tổ chức thực hiện công tác giám sát trực tuyến, các biện pháp can thiệp khẩn cấp theo quy định của Tổng cục Hải quan; phối hợp các đơn vị có liên quan giám sát, kiểm tra, kiểm soát và xử lý khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan thông qua hệ thống giám sát trực tuyến.

 4. Trực tiếp triển khai thực hiện các chỉ đạo, quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu thông qua hệ thống giám sát trực tuyến để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật hải quan của các tổ chức, cá nhân có liên quan.


 5. Kiến nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc đầu tư, bố trí, quản lý, sử dụng các trang thiết bị kiểm tra, giám sát liên quan nhằm đảm bảo hiệu quả nguồn lực (máy soi hàng hóa, hành lý, máy soi container, camera giám sát...).


 6. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch của Phòng sau khi được Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu phê duyệt.


 7. Quản lý công chức, phương tiện và tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tài chính.


 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu giao.


Điều 2. Lãnh đạo Phòng


 1. Phòng Giám sát hải quan trực tuyến trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu có Trưởng phòng và một số Phó trưởng phòng.


  Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.


  Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

 2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh lãnh đạo Phòng Giám sát hải quan trực tuyến trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


 3. Biên chế của Phòng Giám sát hải quan trực tuyến do Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu quyết định trong tổng số biên chế được giao.


Điều 3. Mối quan hệ công tác


Mối quan hệ công tác của Phòng Giám sát hải quan trực tuyến:


 1. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu.


 2. Đối với các đơn vị thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu là quan hệ phối hợp công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao.


 3. Đối với các đơn vị trong ngành Hải quan là quan hệ theo chức năng, nhiệm vụ và sự phân công của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.


 4. Đối với các đơn vị ngoài ngành Hải quan là quan hệ phối hợp theo quy định pháp luật, quy chế phối hợp và sự phân công của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu.


Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị và Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như điều 4;

 • Bộ Tài chính (để báo cáo);

 • Lãnh đạo TCHQ;

 • Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

 • Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ;

 • Lưu: VT, Vụ TCCB (10b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Túc

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.