Open navigation

Công văn 8921/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng nguyên liệu sơ chế nhuyễn thể hai mảnh vỏ NK


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  8921 / TCHQ - TXNK 

V/v phân loại mặt hàng nguyên liệu sơ chế nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  150301 / CVSG .2015 ngày 26/3/2015 của Công ty TNHH Saga gửi Bộ Tài chính do Văn phòng Bộ chuyển đến liên quan đến việc phân loại, xác định mã số mặt hàng thủy sản nhập khẩu thuộc 9 tờ khai hải quan của Công ty TNHH Saga nhập khẩu từ năm 2009 đến 2013 tại Cục HQ TP. HCM, công văn số  1806 / HQHCM -  TXNK ngày 08/7/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và công văn số  2294 / HQHCM -  TXNK ngày 24/8/2015 báo cáo về việc giải quyết hồ sơ của Công ty TNHH Saga. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn số  6816 / TCHQ - TXNK  ngày 27/7/2015 của Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. HCM phối hợp với Công ty TNHH Saga căn cứ hồ sơ thực tế tại thời điểm nhập khẩu và hướng dẫn tại công văn số  10087 / TCHQ - TXNK  ngày 12/8/2014 để thực hiện phân loại, xác định mã số đối với mặt hàng nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhập khẩu theo 09 tờ khai hải quan từ năm 2009 đến năm 2013. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Hải quan TP. HCM tại công văn số  2294 / HQHCM - TXNK thì Công ty đã khai báo chính xác mã số HS của các lô hàng; thống nhất về mặt hàng thực nhập và khai báo trên hồ sơ hải quan; mã số hàng hóa đúng tính chất mặt hàng và đã được công chức cửa khẩu kiểm tra và chấp nhận thông quan; căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và căn cứ hồ sơ thực tế tại thời điểm nhập khẩu thì chưa có đủ cơ sở để quyết định điều chỉnh mã số hàng hóa nên sẽ chuyển hồ sơ của Công ty TNHH Saga sang đối tượng theo dõi tiếp, khi có đầy đủ cơ sở pháp lý sẽ tiếp tục tiến hành các bước nghiệp vụ tiếp theo. Như vậy, Cục Hải quan TP. HCM không thực hiện đúng yêu cầu tại công văn số  6816 / TCHQ - TXNK  ngày 27/7/2015 của Tổng cục Hải quan.

Theo nội dung trình bày của Công ty TNHH Saga và báo cáo của Cục Hải quan TP. HCM thì Công ty TNHH saga là doanh nghiệp nhập kinh doanh đơn thuần, không chế biến, sản xuất ngành hàng thủy hải sản nên hiện nay không có mặt hàng thực tế để kiểm tra theo kiến nghị của Công ty. Mặt khác, tham khảo mã HS tại C/O của nước xuất khẩu, tên hàng tại hợp đồng thương mại và tên hàng theo khai báo thì các mặt hàng phù hợp thuộc nhóm 16.05.

Vì vậy, để giải quyết dứt điểm kiến nghị của Công ty, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH Saga thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn số  10087 / TCHQ - TXNK  ngày 12/8/2014 và công văn số  6816 / TCHQ - TXNK  ngày 27/7/2015 của Tổng cục và báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 6/10/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết để phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Cục KTSTQ (để  ph / hợp) ;

  • Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.