Open navigation

Công văn 7561/VPCP-KTN Đề nghị liên quan đến cơ chế tài chính của các ban quản lý dự án


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  7561 / VPCP - KTN 

V/v đề nghị liên quan đến cơ chế tài chính của các ban quản lý dự án

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015


Kính gửi: - Bộ Xây dựng;

- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số  10066 / BTC - ĐT  ngày 23 tháng 7 năm 2015) và ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số  6978 / BNN - TC  ngày 26 tháng 8 năm 2015), Tư pháp (Công văn số  3128 / BTP - PLDSKT  ngày 27 tháng 8 năm 2015) và Giao thông vận tải (Công văn số  11994 / BGTVT - TC  ngày 08 tháng 9 năm 2015) về cơ chế tài chính của các ban quản lý dự án, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:


Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất giải quyết ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên. Bộ Tài chính tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có ban quản lý dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  • VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;

  • Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Cao Lục

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.