Open navigation

Công văn 11130/TCHQ-TXNK Phân loại bộ micro không dây có gắn thiết bị thu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 11130 / TCHQ - TXNK

V/v phân loại bộ micro không dây có gắn thiết bị thu

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015


Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.


Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số kiến nghị vướng mắc về phân loại mặt hàng bộ micro không dây có gắn thiết bị thu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 14 / 2015 / TT - BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính;


Tham khảo chú giải chi tiết HS 2007, HS 2012 nhóm 85.18, 85.25;


Mặt hàng micro không dây có gắn thiết bị thu gồm 2 micro cầm tay và 1 thu tín hiệu, hoạt động trong phạm vi hẹp dưới 100m được phân loại thuộc nhóm 85.18 - Micro và giá đỡ micro; loa đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuếch đại âm tần; bộ tăng âm điện, mã số

8518.10.19 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156 / 2011 / TT - BTC ngày 14/11/2011, Thông tư số 103 / 2015 / TT - BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính.


Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát các trường hợp nhập khẩu mặt hàng “Micro không dây có gắn thiết bị thu” và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện phân loại hàng hóa đối với mặt hàng trên theo hướng dẫn tại công văn này.


Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ CST, Vụ PC-BTC;

  • Công ty CP Vật tư Thiết bị Văn hóa

(thay t / lời cv số 109 / CEMCO ngày 07/8/2015);

(Đ/c: số 67 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, HN)

- Công ty TNHH Sao Việt (thay t / lời cv số 25092015 / CVSV ngày 25/9/2015)

(Đ/c: 94 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, HN)

- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.