Open navigation

Quyết định 2083/QĐ-TTg Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án CSDL quốc gia về dân cư

 Hết hiệu lực: 11/03/2020 


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2083 / QĐ - TTg 

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số  102 / 2009 / NĐ - CP  ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại Tờ trình số  309 / TTr - BCA - C41  ngày 26 tháng 8 năm 2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số  8147 / BKHĐT - GSTĐĐT  ngày 23 tháng 10 năm 2015 về việc báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như sau:


 1. Tên dự án: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.


 2. Cơ quan chủ quản: Bộ Công an.


 3. Chủ đầu tư: Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.


 4. Mục tiêu của dự án: Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc, tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.


 5. Quy mô, nội dung đầu tư: Xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc, được triển khai và quản lý tập trung tại Bộ Công an, bao gồm:

  • Đầu tư hạ tầng kỹ thuật: Mua sắm, trang bị các thiết bị phần cứng, phần mềm hệ thống, thiết bị ngoại vi, thiết bị văn phòng, hệ thống thiết bị đảm bảo môi trường an ninh, an toàn vận hành, bảo mật thông tin.


  • Thuê hạ tầng truyền dẫn.


  • Xây dựng, triển khai hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước và các yêu cầu chức năng, nghiệp vụ của ngành Công an phục vụ thu thập, cập nhật thông tin.


  • Tổ chức thu thập, tạo lập và chuyển đổi dữ liệu dân cư và cấp số định danh cá nhân cho công dân.


  • Đào tạo về hạ tầng kỹ thuật, đào tạo sử dụng phần mềm ứng dụng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách liên quan đến quản lý dân cư trên toàn quốc.


 6. Địa điểm đầu tư:


  • Bộ Công an.


  • Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


  • Công an các quận, huyện của thành phố trực thuộc Trung ương; Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.


  • Công an xã, phường, thị trấn.


 7. Tổng mức đầu tư của dự án sau thuế: 3.367 tỷ đồng (ba nghìn, ba trăm sáu mươi bảy tỷ 

  đồng).


 8. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.


  • Tập đoàn Viễn thông Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng ứng vốn thực hiện dự án.


  • Cho phép Tập đoàn Viễn thông Quân đội được sử dụng lợi nhuận sau thuế để thực hiện dự án và sẽ được bố trí ngân sách nhà nước để hoàn trả sau khi dự án hoàn thành. Lộ trình hoàn trả sẽ được thống nhất giữa các Bộ: Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

 9. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Dự án thực hiện 02 năm (2016 - 2017).

Điều 2. Tổ chức thực hiện


 1. Bộ Công an căn cứ chủ trương đầu tư tại Điều 1 Quyết định này, khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư và triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định; tổ chức xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia dự phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.


 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an, Tập đoàn Viễn thông Quân đội đề xuất phương án hoàn trả vốn ứng trước cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Công an tổ chức thu thập, cập nhật và khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành đảm bảo khả năng kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.


 4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức thu thập, cập nhật và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Văn phòng Trung ương Đảng;

 • Văn phòng Tổng Bí thư;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;

 • Lưu: VT, TCCV (3b).KN

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.