Open navigation

Công văn 3159/BHXH-DVT Thanh toán chi phí thuốc Bảo hiểm y tế không cao hơn giá kê khai, kê khai lại


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3159 / BHXH - DVT 

V/v thanh toán chi phí thuốc BHYT không cao hơn giá kê khai, kê khai lại

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;

Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam;

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.


Qua công tác kiểm tra thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB), Bảo hiểm (BHXH) Việt Nam đã phát hiện kết quả đấu thầu thuốc của một số tỉnh, thành phố làm căn cứ thanh toán BHYT, giá thuốc trúng thầu của một số mặt hàng cao hơn giá kê khai, kê khai lại còn hiệu lực do Bộ Y tế công bố.


Để thanh toán chi phí thuốc BHYT đúng quy định, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam, BHXH Bộ Quốc phòng (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:


 1. Trong quá trình phối hợp với Sở Y tế, cơ sở KCB thực hiện lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc phải đảm bảo giá thuốc trúng thầu không được vượt quá bán buôn kê khai, kê khai lại còn hiệu lực của mặt hàng thuốc được lựa chọn.


 2. Đối với kết quả đấu thầu thuốc đã được chủ đầu tư phê duyệt đang được cơ sở KCB BHYT sử dụng trong thanh toán BHYT năm 2014: Phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở KCB rà soát giá thuốc tại kết quả trúng thầu đảm bảo việc thanh toán chi phí thuốc không vượt giá thuốc kê khai, kê khai lại.


Đối với thuốc có giá trúng thầu cao hơn giá thuốc kê khai, kê khai lại còn hiệu lực theo dữ liệu do Bộ Y tế công bố hoặc thiếu dữ liệu để so sánh, đề nghị BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế, cơ sở KCB thống nhất các nội dung báo cáo về BHXH Việt Nam theo mẫu gửi kèm bằng văn bản và file dữ liệu điện tử (qua địa chỉ e-mail: Banduocvtyt@vss.gov.vn) để BHXH Việt Nam đề xuất Bộ Y tế giải quyết.


Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ Y tế;

 • Tổng Giám đốc (để b/c);

 • Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;

 • Các BV trực thuộc Bộ Y tế;

 • Cục Y tế Giao thông vận tải (Bộ GTVT);

 • Cục Quân y (Bộ Quốc phòng);

 • Các đơn vị: CSYT, TC-KT; KT;

 • Lưu: VT, DVT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Thảo


BHXH VIỆT NAM

BHXH  TỈNH / THÀNH  PHỐ…

Mẫu số:  01 / GKK 

DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU CÓ GIÁ CAO HƠN GIÁ KÊ KHAI, KÊ KHAI LẠI CÒN HIỆU LỰC THEO CÔNG BỐ CỦA CỤC QUẢN LÝ DƯỢC - BỘ Y TẾ


(Kèm theo Công văn số:  3159 / BHXH - DVT , ngày 28 tháng 08 năm 2014 của BHXH Việt Nam)



Stt


Sở Y  tế / Tên  cơ sở KCB

đấu thầu


Tên hoạt chất


Tên thuốc


Nồng độ, hàm lượng


Dạng bào chế, đường dùng


Nhà sản xuất


Nước sản xuất


Số đăng ký


Đơn vị tính


Số lượng


Đơn giá trúng thầu


Thời điểm đóng thầu  (ngày /   tháng /  năm)


Tên nhà thầu trúng thầu

Thông tin về giá  KK / KKL  trên Website Cục QLD còn hiệu lực trước thời điểm đóng dấu


Giá chênh lệch


Thông tin giải trình của Sở Y tế/ Cơ sở KCB


Ghi chú


Giá

Ngày tháng năm kê  khai / kê  khai lại


Giá kê  khai /  Kê khai lại

Ngày tháng năm kê  khai /  kê khai lại


Tên công ty kê khai


(1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7)


(8)


(9)


(10)


(11)


(12)


(13)


(14)


(15)


(16)

(17) = (15)

-(12)


(18)


(19)


(20)


(21)

Tổng



Người lập

(Ký, họ tên)


Trưởng phòng GĐBHYT

(Ký, họ tên)

….., ngày…..tháng…..năm 2014

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.