Open navigation

Quyết định 1260/QĐ-LĐTBXH Công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1260 / QĐ - LĐTBXH

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Căn cứ Nghị định số 106 / 2012 / NĐ - CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


Căn cứ Nghị định số 63 / 2010 / NĐ - CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48 / 2013 / NĐ - CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;


Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính mới ban hành và 01 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như điều 3;

 • Bộ trưởng (để báo cáo);

 • Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;

 • UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 • Lưu: VT, Cục PCTNXH.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Phạm Minh HuânDANH MỤC


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số 1260 / QĐ - LĐTBXH ngày 2 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


PHẦN I


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


image src="1260_QD_LDTBXH_2014_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Lao_dong__Thuong_binh_va_Xa_hoi / Image_001 .png" height="29" width="1">

image src="1260_QD_LDTBXH_2014_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Lao_dong__Thuong_binh_va_Xa_hoi / Image_002 .png" height="29" width="1">

image src="1260_QD_LDTBXH_2014_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Lao_dong__Thuong_binh_va_Xa_hoi / Image_003 .png" height="29" width="1">

 1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Lĩnh vực

  Cơ quan thực hiện

  A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh


  1

  Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

  Phòng, chống tệ nạn xã hội

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


  2

  Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

  Phòng, chống tệ nạn xã hội

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


  3

  Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

  Phòng, chống tệ nạn xã hội

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


  4

  Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

  Phòng, chống tệ nạn xã hội

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


  5

  Chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

  Phòng, chống tệ nạn xã hội

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


  STT

  Số hồ sơ Tên thủ tục Tên VBQPP TTHC hành chính nội dung

  L quy định thay thế

  Lĩnh vực Cơ quan thực

  hiện

  A. Thủ tục hành chính cấp huyện


  1

  Thông tư số 35 / 2013 / TT -

  Hỗ trợ học văn BLĐTBXH ngày hóa, học nghề, 30/12/2013 của Bộ trưởng Phòng, UBNĐ trợ cấp khó Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn chống tệ nạn Phòn khăn ban đầu thi hành một số điều của xã hội động - T cho nạn nhân Nghị định số 09 / 2013 / NĐ - binh và CP ngày 10/01/2013 của Chính phủ

 2. Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


  image src="1260_QD_LDTBXH_2014_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Lao_dong__Thuong_binh_va_Xa_hoi / Image_004 .png" height="47" width="1"> image src="1260_QD_LDTBXH_2014_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Lao_dong__Thuong_binh_va_Xa_hoi / Image_005 .png" height="47" width="1"> image src="1260_QD_LDTBXH_2014_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Lao_dong__Thuong_binh_va_Xa_hoi / Image_006 .png" height="47" width="1">


  image src="1260_QD_LDTBXH_2014_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Lao_dong__Thuong_binh_va_Xa_hoi / Image_007 .png" height="158" width="1">

  image src="1260_QD_LDTBXH_2014_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Lao_dong__Thuong_binh_va_Xa_hoi / Image_008 .png" height="158" width="1">

  image src="1260_QD_LDTBXH_2014_Vv_Cong_bo_thu_tuc_hanh_chinh_moi_thuoc_pham_vi_chuc_nang_quan_ly_cua_Bo_Lao_dong__Thuong_binh_va_Xa_hoi / Image_009 .png" height="158" width="1">


  PHẦN II


  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


  1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH


   1. Thủ tục “Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”


    1. Trình tự thực hiện:


     Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân gửi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi cơ sở hỗ trợ nạn nhân dự kiến đặt trụ sở). Khi nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tổ chức, cá nhân đề nghị phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09 / 2013 / NĐ - CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người (sau đây viết tắt là Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH).


     • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ.


      Bước 2: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thực hiện thẩm định và có văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.


      Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc cấp Giấy phép thành lập;


      Trường hợp không cấp Giấy phép thành lập, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


    2. Cách thức thực hiện:


     • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở lao động - Thương binh và Xã hội.


     • Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ.


    3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


     * Thành phần hồ sơ gồm:

     • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


     • Đề án thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


     • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


     • Danh sách nhân sự dự kiến làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


     • Các giấy tờ và văn bản có liên quan:


      + Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền, sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);


      + Ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở hỗ trợ nạn nhân đặt trụ sở hoạt động, trong đó nêu rõ đồng ý hay không đồng ý về việc đặt trụ sở của cơ sở hỗ trợ nạn nhân;


      + Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự làm việc dự kiến tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).


      * Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


    4. Thời gian giải quyết:


     22 ngày làm việc.


     đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


     Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.


    5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


    Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


    1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


     Quyết định cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân hoặc công văn thông báo không cấp giấy phép thành lập (có nêu rõ lý do).


    2. Lệ phí: Không

    3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


    • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


    • Đề án thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


    • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


    • Danh sách nhân sự dự kiến làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


     k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


     Điều kiện thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân:


     1. Điều kiện chung:


    • Có trụ sở làm việc ổn định, thuận tiện giao thông;

    • Diện tích đất tự nhiên tối thiểu 15 m2/nạn nhân; diện tích phòng ở bình quân 05 m2/nạn 

     nhân;


     • Có trang thiết bị, phương tiện phù hợp với nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân;


      1. Điều kiện về cơ sở vật chất:


       1. Phòng tiếp nhận nạn nhân:


     • Có diện tích tối thiểu 10m2 (mười mét vuông);


     • Có các trang thiết bị tối thiểu cần thiết cho việc tiếp nhận nạn nhân, gồm bàn làm việc, ghế ngồi, tủ tài liệu, máy vi tính, điện thoại;


     • Có bảng niêm yết nội quy, phạm vi dịch vụ hỗ trợ nạn nhân.


      1. Phòng ở của nạn nhân:


     • Diện tích phòng ở phải đảm bảo bình quân 05m2 (năm mét vuông) cho 01 (một) người và không quá 04 (bốn) người trong 01 (một) phòng. Các phòng ở phải được xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, có cửa sổ, cửa ra vào phải có khóa;

     • Có trang thiết bị tối thiểu phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của nạn nhân trong thời gian lưu trú tại cơ sở như giường nằm, tủ quần áo, các đồ dùng trong sinh hoạt cá nhân.


      1. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân phải có nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh, nhà tắm và các công trình phụ trợ khác; phải đảm bảo về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nạn nhân; phù hợp với các quy định về phòng cháy, chữa cháy.


      Đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân có quy mô hỗ trợ từ 25 (hai mươi lăm) người trở lên phải có các phân khu riêng biệt dành cho phụ nữ, trẻ em, nhà ở, nhà bếp, khu vệ sinh, khu làm việc của cán bộ nhân viên, khu sinh hoạt chung, hệ thống cấp, thoát nước, điện, đường đi nội bộ, trang thiết bị y tế, cơ số thuốc tối thiểu phục vụ cho sơ cứu, cấp cứu khi cần thiết.


      1. Điều kiện về nhân sự:


      1. Có ít nhất 05 (năm) nhân viên, trong đó 02 (hai) nhân viên có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành công tác xã hội.


      2. Có ít nhất 01 (một) nhân viên chuyên trách. Trường hợp cơ sở hỗ trợ nạn nhân có sử dụng người làm kiêm nhiệm thì phải đăng ký giờ làm việc cụ thể để đảm bảo an ninh, an toàn cho cơ sở và nạn nhân;


      3. Nhân viên trực tiếp làm công tác hỗ trợ nạn nhân phải đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công tác xã hội viên trở lên theo quy định tại Thông tư số 34 / 2010 / TT - LĐTBXH ngày 8 tháng 11 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội và đã được tập huấn về công tác hỗ trợ nạn nhân;


      4. Đối với nhân viên y tế (nếu có) phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp y tế trở lên; nhân viên bảo vệ phải có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật.


      l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


     • Nghị định số 09 / 2013 / NĐ - CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người (sau đây viết tắt là Nghị định số 09 / 2013 / NĐ - CP).


     • Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


      1. Thủ tục “Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”


       1. Trình tự thực hiện:


        Bước 1: Trong thời hạn ít nhất 30 (ba mươi) ngày làm việc, trước khi Giấy phép thành lập hết hạn, tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân gửi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Khi nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã

        hội gửi tổ chức, cá nhân đề nghị phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


     • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ.


      Bước 2: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc gia hạn Giấy phép thành lập.


      Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định gia hạn Giấy phép thành lập.


      Trường hợp không đồng ý gia hạn Giấy phép thành lập, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


      1. Cách thức thực hiện:


     • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở lao động - Thương binh và Xã hội.


     • Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ.


      1. Thành phần, số lượng hồ sơ:


       • Thành phần hồ sơ gồm:


     • Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


     • Báo cáo về tình hình hỗ trợ nạn nhân của cơ sở tính đến thời điểm đề nghị gia hạn và phương hướng hoạt động tiếp theo của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


     • Bản gốc Giấy phép thành lập đã được cấp.


      • Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


       1. Thời gian giải quyết:


        14 ngày làm việc.


        đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


        Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

       2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


       Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


       1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


        Quyết định gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân hoặc công văn thông báo không gia hạn Giấy phép thành lập (có nêu rõ lý do).


       2. Lệ phí: Không


       3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


     • Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


     • Báo cáo về tình hình hỗ trợ nạn nhân của cơ sở tính đến thời điểm đề nghị gia hạn và phương hướng hoạt động tiếp theo của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


      1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


       Tổ chức, cá nhân được gia hạn Giấy phép thành lập khi có đủ các điều kiện sau đây:


     • Có nhu cầu tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ nạn nhân;


     • Cơ sở hỗ trợ nạn nhân không vi phạm pháp luật.


      1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


     • Nghị định số 09 / 2013 / NĐ - CP.


     • Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


      1. Thủ tục “Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”


       1. Trình tự thực hiện:


        Bước 1: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi, tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân gửi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Khi nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tổ chức, cá nhân đề nghị phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.

     • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ.


      Bước 2: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập.


      Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập.


      Trường hợp không đồng ý sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


      1. Cách thức thực hiện:


     • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở lao động - Thương binh và Xã hội.


     • Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ.


      1. Thành phần, số lượng hồ sơ:


       • Thành phần hồ sơ gồm:


     • Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


     • Bản sao Giấy phép thành lập đã được cấp.


     • Văn bản, tài liệu chứng minh việc thay đổi người đứng đầu; hoặc thay đổi địa điểm đặt trụ sở; hoặc thay đổi tên gọi, phạm vi hoạt động, dịch vụ hỗ trợ được cấp phép.


      • Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


       1. Thời gian giải quyết:


        14 ngày làm việc.


        đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


        Tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.


       2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


       Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

       1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


        Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân hoặc công văn thông báo không sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập (có nêu rõ lý do).


       2. Lệ phí: Không


       3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


     • Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


      1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


       Giấy phép thành lập phải sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:


     • Thay đổi người đứng đầu;


     • Thay đổi địa điểm đặt trụ sở;


     • Thay đổi tên gọi, phạm vi hoạt động, dịch vụ hỗ trợ được cấp phép.


      1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


     • Nghị định số 09 / 2013 / NĐ - CP.


     • Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


      1. Thủ tục “Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”


       1. Trình tự thực hiện:


        Bước 1: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện Giấy phép thành lập bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân gửi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Khi nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tổ chức, cá nhân đề nghị phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


     • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ.

      Bước 2: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc cấp lại Giấy phép thành lập.


      Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp lại Giấy phép thành lập.


      Trường hợp không đồng ý cấp lại Giấy phép thành lập, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


      1. Cách thức thực hiện:


     • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở lao động - Thương binh và Xã hội.


     • Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ.


      1. Thành phần, số lượng hồ sơ:


       • Thành phần hồ sơ gồm:


     • Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


     • Tài liệu, văn bản chứng minh Giấy phép thành lập bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy.


      • Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


       1. Thời gian giải quyết:


        14 ngày làm việc.


        đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


        Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.


       2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


       Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


       1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


        Quyết định cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân hoặc công văn thông báo không cấp lại Giấy phép thành lập (có nêu rõ lý do).


       2. Lệ phí: Không

       3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


     • Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


      1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


       Tổ chức, cá nhân được cấp lại Giấy phép thành lập trong trường hợp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy.


      2. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


     • Nghị định số 09 / 2013 / NĐ - CP.


     • Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


      1. Thủ tục “Chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân”


      1. Trình tự thực hiện:


       Bước 1: Trong thời hạn ít nhất 30 (ba mươi) ngày làm việc, trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động của cơ sở, người đứng đầu cơ sở hỗ trợ nạn nhân phải gửi văn bản thông báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở đặt trụ sở về việc chấm dứt hoạt động, phương án giải quyết đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan khác. Thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động phải được công bố công khai tại trụ sở của cơ sở. Gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


       Bước 2: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị chấm dứt hoạt động, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét phương án giải quyết đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan khác của cơ sở nạn nhân và phải có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân;


     • Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân;


     • Trường hợp có tranh chấp giữa cơ sở hỗ trợ nạn nhân và các bên liên quan, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.


      1. Cách thức thực hiện:


     • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở lao động - Thương binh và Xã hội.

     • Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ:


      1. Thành phần, số lượng hồ sơ:


       • Thành phần hồ sơ gồm:


     • Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


     • Phương án giải quyết đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan của cơ sở hỗ trợ nạn nhân khi chấm dứt hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


      • Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


      1. Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc


       đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


       Tổ chức, cá nhân đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân.


      2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


      Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


      1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


       Quyết định chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân.


      2. Lệ phí: Không


      3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


     • Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


     • Phương án giải quyết đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan của cơ sở hỗ trợ nạn nhân khi chấm dứt hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


      1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


       Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập.


      2. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

     • Nghị định số 09 / 2013 / NĐ - CP.


     • Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


  2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN


1. Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân”


 1. Trình tự thực hiện:


  Bước 1: Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là nạn nhân, nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân làm đơn gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.


  Bước 2: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn của nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.


  Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.


  Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.


 2. Cách thức thực hiện:


   • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.


   • Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ.


 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


   • Đơn đề nghị hỗ trợ của nạn nhân hoặc của gia đình nạn nhân có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


   • Một trong các loại giấy xác nhận sau:


    + Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 của Luật Phòng, chống mua bán người (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

    + Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan giải cứu theo quy định tại Điều 25 của Luật Phòng, chống mua bán người (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);


    + Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);


    + Giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp đã được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh người đó là nạn nhân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).


    * Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.


 4. Thời gian giải quyết:


  11 ngày làm việc.


  đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


  Nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân


 5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.


 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


  Quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.


 2. Lệ phí: Không


 3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


  • Đơn đề nghị hỗ trợ hòa nhập cộng đồng của nạn nhân bị mua bán theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.


   1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


    Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là nạn nhân, nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân làm đơn gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.


   2. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


  • Nghị định số 09 / 2013 / NĐ - CP.


  • Thông tư số 35 / 2013 / TT - BLĐTBXH.

Ghi chú: Thủ tục hành chính này thay thế cho thủ tục chi hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng quy định tại Thông tư liên tịch số 113 / 2010 / TTLT - BTC - BLĐTBXH ngày 03/8/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116 / 2007 / TTLT - BTC - BLĐTBXH ngày 27/9/2007 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định số 17 / 2007 / QĐ - TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.