Open navigation

Công văn 4462/TCT-QLN Giải thích cách hiểu về gia hạn nộp thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4462 / TCT - QLN 

V/v giải thích cách hiểu về gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH Vàng Phước Sơn

Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu

(Tầng 4, Tòa nhà Trọng Thức, 630 Ngô Quyền - Đà Nẵng)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  668 - 14 / PSGC  ngày 23/7/2014 của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn và Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu về việc giải thích cách hiểu tại điểm a khoản 1 Điều 31 và điểm a khoản 3 Điều 46 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/7/2013 của Chính phủ. Sau khi tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 1. Tại điểm a Khoản 1 Điều 31 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  (nêu trên) quy định:


  Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật.


  Theo quy định nêu trên thì những trường hợp được coi là tai nạn bất ngờ bao gồm: tai nạn giao thông; tai nạn lao động; mắc bệnh hiểm nghèo; bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời gian và tại những vùng mà cơ quan có thẩm quyền đã công bố có dịch bệnh truyền nhiễm; các trường hợp bất khả kháng khác do tự nhiên gây ra.


 2. Tại điểm d Khoản 1 Điều 31 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  (nêu trên) quy định người nộp thuế không có khả năng nộp thuế đúng hạn do khó khăn đặc biệt khác được gia hạn nộp thuế. Theo đó, khó khăn đặc biệt khác bao gồm: ngành nghề kinh doanh chính mà người nộp thuế đang hoạt động bị cấm hoặc bị yêu cầu ngừng, tạm thời ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đối tác hủy hoặc không thanh toán đúng hạn theo hợp đồng đã ký kết do đối tác phá sản hoặc người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc chủ hộ kinh doanh bị đột tử hoặc mất tích mà không do lỗi của người nộp thuế làm kết quả sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế bị lỗ.


Do đó, trường hợp Tổng cục Hải quan ban hành quyết định số  946 / QĐ - TCHQ  ngày 1/4/2013 về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đối với Công ty TNHH Vàng Phước Sơn và Quyết định số  947 / QĐ - TCHQ  ngày 01/04/2013 về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu, trên thực tế cơ quan hải quan chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế nên không thuộc trường hợp khó khăn đặc biệt khác để được xem xét gia hạn nộp thuế.


Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Vàng Phước Sơn, Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu biết./Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

 • TCHQ, Vụ PC, Vụ CST - BTC;

 • Vụ PC, Vụ CS - TCT;

 • Website Tổng cục Thuế;

 • Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phi Vân Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.