Open navigation

Quyết định 2736/QĐ-BTC Công bố tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2736 / QĐ - BTC 

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC TỔ CHỨC BẢO HIỂM CÓ UY TÍN TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI THEO QUY ĐỊNH TẠI PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN NĂM 2014


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH


Căn cứ Nghị định số  215 / 2013 / NĐ - CP  ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Căn cứ Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển số  05 / 2008 / NQ - UBTVQH12  ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;


Căn cứ Thông tư số  219 / 2010 / TT - BTC  ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển;


Căn cứ hồ sơ, tài liệu do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công bố tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2014 gồm các doanh nghiệp bảo hiểm có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.


Điều 2. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và các doanh nghiệp bảo hiểm có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

 • Như Điều 2;

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Các Bộ: Giao thông vận tải, Tư pháp, 

  Ngoại giao, Công an, Quốc phòng;

 • Tòa án nhân dân tối cao;

 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

 • Các Cảng vụ;

 • Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam;

 • Website Bộ Tài chính;

 • Lưu: VT, QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Trần Xuân Hà

DANH SÁCH


TỔ CHỨC BẢO HIỂM CÓ UY TÍN TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI NĂM 2014 THEO QUY ĐỊNH TẠI PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2736 / QĐ - BTC  ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


TT

Tên các doanh nghiệp bảo hiểm

1.

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt

2.

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

3.

Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

4.

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

5.

Công ty cổ phần bảo hiểm AAA

6.

Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

7.

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành

8.

Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine

9.

Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp

10.

Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina

11.

Công ty bảo hiểm QBE Việt Nam

12.

Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam

13.

Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ Cathay Việt Nam

14.

Công ty TNHH bảo hiểm Fubon (Việt Nam)

15.

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

16.

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội

17.

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long

18.

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không

19.

Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương

20.

Tổng công ty Bảo hiểm PVI

21.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn cầu

22.

Công ty TNHH bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam

23.

Công ty TNHH một thành viên bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

24.

Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng

25.

Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam

26.

Công ty TNHH bảo hiểm Liberty

27.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.