Open navigation

Công văn 17940/SLĐTBXH-VL Tuyển lao động, quản lý lao động và báo cáo tình hình sử dụng lao động


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  17940 / SLĐTBXH - VL

Về tuyển lao động, quản lý lao động và báo cáo tình hình sử dụng lao động

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2014Kính gửi: - Các Sở, Ban, Ngành thành phố;Ban quản lý Khu chế xuất - khu công nghiệp;Ban quản lý Khu công nghệ cao;Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sử dụng lao động;Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm và hoạt động cho thuê lại lao động.

 • Căn cứ Nghị định số  03 / 2014 / NĐ - CP  ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm;

 • Căn cứ Thông tư số  23 / 2014 / TT - BLĐTBXH  ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động

 • Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  03 / 2014 / NĐ - CP  ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm;

  • Thực hiện văn bản số  7874 / VP - VX  ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số  23 / 2014 / TT - BLĐTBXH  ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện như sau:

   I. Đối tượng thực hiện:

  • Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Bộ luật lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

  • Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Bộ luật lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

   II. Nội dung thực hiện:

   1. Tuyển lao động và quản lý lao động:

    1. Tuyển lao động:

     1. Đăng ký dự tuyển và tuyển lao động:

  • Người lao động có quyền trực tiếp với người sử dụng lao động hoặc đăng ký tại tổ chức dịch vụ việc làm để tìm việc làm;

 • Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển người lao động Việt Nam;

  1. Thủ tục, trình tự tuyển lao động:

   • Đối với người lao động:

  2. Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động gồm các văn bản sau đây:

 • Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy 

  định;


 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn kỹ thuật; trình độ ngoại 

  ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí cần tuyển;
  • Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;

  • Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

   • Đối với người sử dụng lao động hoặc tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động:

  • Thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động. Nội dung thông báo bao gồm:

+ Nghề, công việc, trình độ chuyên môn, số lượng cần tuyển;

+ Loại hợp đồng dự kiến giao kết;

+ Mức lương dự kiến;

+ Điều kiện làm việc cho từng vị trí công việc.

 • Khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động có trách nhiệm quản lý hồ sơ và thông báo cho người lao động thời gian tuyển lao động.

 • Thông báo công khai kết quả tuyển lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển lao động.

  1. Hoàn trả hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động:

 • Người lao động không trúng tuyển hoặc không tham gia dự tuyển có nhu cầu trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động phải thực hiện yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày thông báo kết quả tuyển lao động.

 • Người sử dụng lao động hoặc tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải trả lại đầy đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động yêu cầu.

   1. Quản lý lao động:

    Người sử dụng lao động thực hiện các nội dung quản lý lao động như sau:

 • Lập sổ quản lý lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động tại nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

 • Có quyền lựa chọn hình thức lập sổ quản lý lao động bằng bản giấy hoặc bản điện tử hoặc cả hai hình thức phù hợp với nhu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo các nội dung cơ bản về người 

  lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư số  23 / 2014 / TT - BLĐTBXH  ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 • Ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về người lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực và cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào sổ quản lý lao động.

 • Quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động đúng mục đích và xuất trình khi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện; thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan nhà nước có liên quan yêu cầu.

  1. Báo cáo sử dụng lao động:

   Người sử dụng lao động phải thực hiện báo cáo sử dụng lao động theo quy định, các nội dung kê khai phù hợp với hợp đồng lao động đã giao kết với người lao động, cụ thể như sau:

   1. Khai trình việc sử dụng lao động:

    Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình sử dụng lao động theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số  23 / 2014 / TT - BLĐTBXH .

   2. Báo cáo tình hình thay đổi về lao động:

    Định kỳ 6 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động trước ngày 25 tháng 5 và 25 tháng 11 theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số  23 / 2014 / TT - BLĐTBXH .

   3. Cơ quan tiếp nhận báo cáo sử dụng lao động:


  1. Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban quản lý khu công nghệ cao:

   Tiếp nhận báo cáo của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao.

  2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

 • Tiếp nhận báo cáo của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động đang hoạt động trên địa bàn quận - huyện.

  III. Tổ chức thực hiện:

  1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định về tuyển lao động, quản lý lao động và báo cáo sử dụng lao động tại cơ quan quản lý lao động nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

  2. Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Ban Quản lý khu công nghệ cao và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

 • Thông tin, hướng dẫn người sử dụng lao động biết và thực hiện nội dung tuyển lao động, quản lý lao động và báo cáo tình hình sử dụng lao động theo quy định.

 • Tổ chức tiếp nhận báo cáo của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động theo quy định tại điểm 2.3 khoản 2 mục II.

 • Định kỳ 6 tháng và hằng năm tổng hợp tình hình sử dụng và thay đổi về lao động của các doanh nghiệp báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 12 theo mẫu số 06 và 08 ban hành kèm theo Thông tư số  23 / 2014 / TT - BLĐTBXH .

 • Định kỳ hằng tháng, tổng hợp báo cáo khai trình sử dụng lao động của người sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động và lồng ghép kết quả tổng hợp vào báo cáo công tác tháng của đơn vị.

 1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Định kỳ 6 tháng và hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình sử dụng và thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương, báo cáo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ LĐ-TBXH;

 • UBNDTP;

 • VP UBNDTP;

 • Lưu: VT, P.VL.

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC


Huỳnh Thanh Khiết


TÊN ĐƠN  VỊ / CÁ  NHÂN:

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ……….

……, ngày … tháng … năm ….KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận-huyện /

(Hoặc Ban quản lý các khu chế xuất và công  nghiệp /  Ban quản lý Khu công nghệ cao)

 1. Tên Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể: ..........................

 2. Loại hình hoạt động: (Đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần):

..............................................................................................................................

3. Địa chỉ hoạt động:............................................................................................

4. Điện thoại:.......................................... Fax: ................................... Email: ...

5. Bắt đầu hoạt động kể từ: ngày…....... tháng ........... năm ………. Khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị như sau:


St t


Họ và tên


Nă m sinh

Giới tính

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động


Vị trí việ c là m


Thờ i điể m bắt đầu làm việc


Đối tượn g khác


Gh i ch ú


Na m


N


Đạ i họ c trở lên


Cao đẳn g/ Cao đẳn g ngh ề


Trun g cấp/ Trun g cấp nghề


Sơ cấp ngh ề


Dạy nghề thườn g xuyên


Chư a qua đào tạo


Khôn g xác định thời hạn


Xá c địn h thờ i hạn

The o mùa vụ hoặc theo côn g việc nhất định dưới 12

thán g

(1

)

(2)

(3)

(4)

(5

)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13

)

(14)

(15

)

(16)

(17)

(18

)

1

2


3

Tổn g

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xGhi chú:

Thủ trưởng đơn vị/ hộ kinh doanh cá thể

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 • Trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của đơn vị đặt tại địa phương nào thì báo cáo địa phương đó

 • Cột 17 ghi những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp


TÊN ĐƠN  VỊ / CÁ  NHÂN:

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ………

……, ngày … tháng … năm …..BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM ………….. (HOẶC CUỐI NĂM …………..)

Kính gửi: Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận-huyện / (Hoặc Ban quản lý các khu chế xuất và công  nghiệp /  Ban quản lý Khu công nghệ cao)

 1. Tên Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể: ..........................

 2. Loại hình hoạt động: (Đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần): .................................................................................

  3. Địa chỉ hoạt động:............................................................................................

  4. Điện thoại:.......................................... Fax: ................................... Email: ...

  Báo cáo tình hình thay đổi về lao động của đơn vị như sau:

  1. Số lao động đầu kỳ

   Đơn vị: người   Tổng số


   Trong đó lao động nữ

   Trình độ chuyên môn kỹ thuật

   Loại hợp đồng lao động


   Ghi chú


   Đại học trở lên

   Cao  đẳng /  Cao đẳng nghề

   Trung cấp/ Trung cấp nghề


   Sơ cấp nghề


   Dạy nghề thường xuyên


   Chưa qua đào tạo


   Không xác định thời hạn


   Xác định thời hạn

   Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

   x

   x

   x

   x

   x

   x

   x

   x

   x

   x

   x

  2. Số lao động tăng trong kỳ


   Stt

   Họ và tên

   Năm sinh

   Trình độ chuyên môn kỹ thuật

   Loại hợp đồng lao động

   Vị trí việc

   Nam

   Nữ

   Đại

   Cao

   Trung cấp/

   Dạy

   Chưa

   Không

   Xác

   Theo mùa vụ


   học trở lên

    đẳng /  Cao đẳng nghề

   Trung cấp nghề

   cấp nghề

   nghề thường xuyên

   qua đào tạo

   xác định thời hạn

   định thời hạn

   hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

   làm

   (1)

   (2)

   (3)

   (4)

   (5)

   (6)

   (7)

   (8)

   (9)

   (10)

   (11)

   (12)

   (13)

   (14)

   1

   2

   Tổng

   x

   x

   x

   x

   x

   x

   x

   x

   x

   x

   x

  3. Số lao động giảm trong kỳ   Stt


   Họ và tên

   Giới tính

   Trình độ chuyên môn kỹ thuật

   Loại hợp đồng lao động

   Lý do giảm


   Nam


   Nữ


   Đại học trở lên


   Cao  đẳng /  Cao đẳng nghề


   Trung cấp/ Trung cấp nghề


   Sơ cấp nghề


   Dạy nghề thường xuyên


   Chưa qua đào tạo


   Không xác định thời hạn


   Xác định thời hạn

   Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng


   Nghỉ hưu


   Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao  động / Hợp  đồng làm việc


   Kỷ luật sa thải


   Thỏa thuận chấm dứt


   Lý do khác

   (1)

   (2)

   (3)

   (4)

   (5)

   (6)

   (7)

   (8)

   (9)

   (10)

   (11)

   (12)

   (13)

   (14)

   (15)

   (16)

   (17)

   (18)

   x

   x

   x

   x

   x

   x

   x

   x

   x

   x

   x

   x

   x

   x

  4. Số lao động cuối kỳTổng số


Trong đó lao động nữ

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động


Ghi chú


Đại học trở lên

Cao  đẳng /  Cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp nghề


Sơ cấp nghề

Dạy nghề thường xuyên


Chưa qua đào tạo


Không xác định thời hạn


Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Thủ trưởng đơn vị/ hộ kinh doanh cá thể

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên


ĐƠN VỊ BÁO CÁO

(BQL KCX-CN, BQL KCNC, P. LĐ-TBXH)

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: /………

……, ngày … tháng … năm …..BÁO CÁO

VỀ VIỆC KHAI TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG  THÁNG /  6 THÁNG ĐẦU NĂM …………. (HOẶC CUỐI NĂM ………….)

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đơn vị: ngườiStt


Loại hình doanh nghiệp

Tổng số lao động

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động


Đối tượng khác


Ghi chú

Tổng số

Trong đó lao động

Đại học trở

Cao  đẳng /  Cao

Trung cấp/ Trung

Sơ cấp nghề

Dạy nghề thường

Chưa qua đào

Không xác định thời hạn

Xác định thời

Theo mùa vụ hoặc theo công


nữ

lên

đẳng nghề

cấp nghề

xuyên

tạo

hạn

việc nhất định dưới 12 tháng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Doanh nghiệp tư nhân

2

Công ty hợp danh


3

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


4

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

5

Công ty cổ phần

6

Hộ kinh doanh cá thể

Tổng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên


ĐƠN VỊ BÁO CÁO

(BQL KCX-CN, BQL KCNC, P. LĐ-TBXH)

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: /………

……, ngày … tháng … năm …..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM ……… (HOẶC NĂM…….).

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 1. Số lao động đầu kỳ


  Đơn vị: người  Stt


  Loại hình doanh nghiệp


  Tổng số


  Trong đó lao động nữ

  Trình độ chuyên môn kỹ thuật

  Loại hợp đồng lao động


  Ghi chú


  Đại học trở lên

  Cao  đẳng /  Cao đẳng nghề

  Trung cấp/ Trung cấp nghề


  Sơ cấp nghề


  Dạy nghề thường xuyên


  Chưa qua đào tạo

  Không xác định thời hạn


  Xác định thời hạn

  Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  1

  Doanh nghiệp tư nhân

  2

  Công ty hợp danh


  3

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


  4

  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  5

  Công ty cổ phần

  6

  Hộ kinh doanh cá thể

  Tổng

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

 2. Tăng lao động trong kỳ  Stt


  Loại hình doanh nghiệp


  Tổng số


  Trong đó lao động nữ

  Trình độ chuyên môn kỹ thuật

  Loại hợp đồng lao động


  Ghi chú


  Đại học trở lên

  Cao  đẳng /  Cao đẳng nghề

  Trung cấp/ Trung cấp nghề


  Sơ cấp nghề


  Dạy nghề thường xuyên


  Chưa qua đào tạo


  Không xác định thời hạn


  Xác định thời hạn

  Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  1

  Doanh nghiệp tư nhân

  2

  Công ty hợp danh

  3

  Công ty TNHH một thành viên


  4

  Công ty TNHH hai thành viên trở lên

  5

  Công ty cổ phần

  6

  Hộ kinh doanh cá thể

  Tổng

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

 3. Giảm lao động trong kỳ  Stt


  Loại hình doanh nghiệp

  Số lao động giảm

  Trong đó lao

  động nữ

  Trình độ chuyên môn kỹ thuật

  Loại hợp đồng lao động

  Lý do giảm

  Đại học trở

  Cao  đẳng /  Cao

  Trung cấp/ Trung

  Sơ cấp nghề

  Dạy nghề thường

  Chưa qua đào

  Không xác định

  Xác định thời

  Theo mùa vụ hoặc

  Nghỉ hưu

  Đơn phương chấm dứt

  Kỷ luật sa

  Thỏa thuận chấm

  Lý do khác


  lên

  đẳng nghề

  cấp nghề

  xuyên

  tạo

  thời hạn

  hạn

  theo công việc nhất định dưới 12 tháng

  HĐLĐ/

  hợp đồng làm việc

  thải

  dứt

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (18)

  1

  Doanh nghiệp tư nhân

  2

  Công ty hợp danh


  3

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


  4

  Công TNHH hai thành viên trở lên

  5

  Công ty cổ phần

  6

  Hộ kinh doanh cá thể

  Tổng

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

 4. Số lao động cuối kỳStt


Loại hình doanh nghiệp


Tổng số


Trong đó lao động nữ

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động


Ghi chú

Đại học trở lên

Cao  đẳng /  Cao đẳng

Trung cấp/ Trung cấp

Sơ cấp nghề

Dạy nghề thường xuyên

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12


nghề

nghề

hạn

tháng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Doanh nghiệp tư nhân

2

Công ty hợp danh


3

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


4

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

5

Công ty cổ phần

6

Hộ kinh doanh cá thể

Tổng

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.