Open navigation

Công văn 38120/CT-HTr Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 38120 / CT - HTr

V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Hankyu Hanshin Express Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Đào Duy Anh, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0102846465


Trả lời công văn số 01 / 2016 / CV ngày 16/05/2016 và công văn số 02 / 2016 / CV ngày 30/05/2016 của Công ty TNHH Hankyu Hanshin Express Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế TNDN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96 / 2015 / TT - BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119 / 2014 / TT - BTC và Thông tư số 151 / 2014 / TT - BTC) quy định:


“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế


 1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:


  1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 

   nghiệp.


  2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.


  3. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.


 2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:  1. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ; chứng từ dưới đây:


   • Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

   • Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.


   • Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.”


  2. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau: • Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.


Căn cứ các quy định trên:


 • Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do Công ty trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; Hồ sơ để xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN là hợp đồng thuê nhà của cá nhân và chứng từ trả tiền thuê nhà theo quy định tại điểm 2.5 và điểm 2.6 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96 / 2015 / TT - BTC của Bộ Tài chính:


 • Đối với cá nhân có nhà cho Công ty thuê, tự nộp thuế đối với nghĩa vụ thuế cho thuê nhà của mình thì tại điểm 2.5 Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96 / 2015 / TT - BTC của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật hướng dẫn về thuế hiện hành không quy định phải cung cấp cho bên thuê nhà bản gốc (hoặc bản sao) chứng từ Tờ khai thuế và giấy nộp tiền thuế vào Ngân sách nhà nước.


Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Hankyu Hanshin Express Việt Nam được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng Kiểm tra thuế số 1;

 • Phòng Pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.