Open navigation

Công văn 3330/TCT-CS Công văn 3330/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3330 / TCT - CS

V/v thuế suất thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013


Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Hà Nội;

- Công ty Cổ phần công trình đô thị Long Biên

(Đ/c: Số 11, tổ 23, khu tái định cư, phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội).


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4229 / CT - HTr ngày 07/02/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế TNDN đối với Công ty cổ phần công trình đô thị Long Biên. Trên cơ sở báo cáo tại công văn số 18880 / CT - HTr ngày 30/5/2013 của Cục thuế TP Hà Nội, công văn số 1879 / CCT - KT1 ngày 06/8/2013 của Chi cục Thuế Quận Long Biên về một số nội dung liên quan đến Công ty cổ phần công trình đô thị Long Biên và ý kiến tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại khoản 3 Điều 15 Chương IV Nghị định số 124 / 2008 / NĐ - CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Điểm 3 Mục II Phần H Thông tư số 130 / 2008 / TT - BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: "Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập của doanh nghiệp có được từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa). Danh mục chi tiết các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định."


Tại khoản 2 Điều 16 Chương IV Nghị định số 124 / 2008 / NĐ - CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Điểm 2 Mục III Phần H Thông tư số 130 / 2008 / TT - BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính: "2. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124 / 2008 / NĐ - CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.".


Tại khoản 3 Điều 15 Chương IV Nghị định số 124 / 2008 / NĐ - CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và điểm 3 Mục II Phần H Thông tư số 130 / 2008 / TT - BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: "Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập của doanh nghiệp có được từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).


Danh mục chi tiết các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.".


Tại khoản 2 Mục VI Thông tư số 135 / 2008 / TT - BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: "2. Đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa có nhiều loại hình kinh doanh khác nhau phải tổ chức hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động xã hội hóa để được áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Điểm 1 Mục VI này. Cơ sở thực hiện xã hội hóa có thu nhập từ các hoạt động khác ngoài các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa quy định tại Điểm 1 Mục I của Thông tư này thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Phương pháp tính thuế Thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp".


Ngày 20/08/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 11660 / BTC - TCT ngày 20/08/2009 hướng dẫn về áp dụng chính sách thuế TNDN đối với lĩnh vực xã hội hóa.


Theo công văn báo cáo của Chi cục Thuế Quận Long Biên: Công ty Cổ phần công trình đô thị Long Biên (Công ty) được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103042372 ngày 24/11/2009, có ngành nghề kinh doanh: Thu gom, rác thải; Xử lý và tiêu hủy rác thải; Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; Thoát nước và xử lý nước thải;…, vốn điều lệ (tự kê khai) là năm tỷ đồng. Thời điểm Công ty có phát sinh doanh thu từ hoạt động thu gom rác thải… bắt đầu từ tháng 2 / 2010 .


Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần công trình đô thị Long Biên thành lập mới hợp pháp theo Luật Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường (thu gom, vận chuyển) rác thải; xử lý rác thải; xử lý chất thải rắn nguy hại; xử lý nước thải sinh hoạt tập trung) nếu thực tế đáp ứng đủ các điều kiện theo từng loại hình quy định tại Mục V Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường thuộc Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn về lĩnh vực xã hội hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1466 / QĐ - TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì Công ty được hưởng ưu đãi đối với điều kiện doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa.


Trường hợp Công ty Cổ phần công trình đô thị Long Biên được thành lập do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu thì không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp mới thành lập.


Để được hưởng ưu đãi thuế TNDN, Công ty phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế TNDN theo kê khai đồng thời Công ty hạch toán riêng phần thu nhập từ hoạt động được ưu đãi thuế TNDN để làm cơ sở tính ưu đãi thuế TNDN theo quy định. Thu nhập từ hoạt động khác của Công ty không phải thu nhập từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định thì không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN.


Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra tình hình thực tế và điều kiện đáp ứng của đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC - BTC;

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu: VT, CS (2b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.