Open navigation

Quyết định 3440/QĐ-TCHQ Quyết định 3440/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thành lập kho ngoại quan


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 3440 / QĐ - TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN


Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;


Căn cứ Nghị định số 154 / 2005 / NĐ - CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;


Căn cứ Quyết định số 02 / 2010 / QĐ - TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;


Căn cứ Thông tư số 194 / 2010 / TT - BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;


Xét hồ sơ xin thành lập kho ngoại quan của Công ty CP giao nhận kho vận hàng không (ALS) và báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế kho bãi gửi kèm công văn số 3125 / HQHN - GSQL ngày 11/10/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội.


Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập kho ngoại quan chuyên dùng chứa hàng lạnh có diện tích 1.147,6m2 tại khu vực cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội do Công ty CP giao nhận kho vận hàng không (ALS) là chủ sở hữu.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Sau 6 tháng, kể từ ngày được thành lập theo Quyết định này, nếu kho ngoại quan không hoạt động mà không có lý do chính đáng thì Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội kiểm tra, báo cáo để Tổng cục Hải quan chấm dứt hiệu lực của Quyết định thành lập kho ngoại quan nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty CP giao nhận kho vận hàng không (ALS), Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.