Open navigation

Công văn 397/TB-VPCP Thông báo 397/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về kinh doanh xăng dầu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 397 / TB - VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013


THÔNG BÁO


KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 84 / 2009 / NĐ - CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2009 VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU


Ngày 28 tháng 10 năm 2013, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 84 / 2009 / NĐ - CP về kinh doanh xăng dầu (Nghị định số 84). Tham cự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài chính báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:


 1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đánh giá, phân tích rõ thêm những điểm hạn chế, bất cập trong thi hành Nghị định số 84, như: vận hành của hệ thống đại lý kinh doanh xăng dầu; điều hành giá bán lẻ xăng dầu; việc tuân thủ quy định về dự trữ lưu thông xăng dầu; sự cạnh tranh và thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh xăng dầu… Trên cơ sở đó, bổ sung các quy định trong dự thảo Nghị định để khắc phục những hạn chế, bất cập đó.


 2. Để hoàn thiện dự thảo Nghị định, yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan nghiên cứu, phân tích kỹ những vấn đề sau:


  1. Nguyên tắc điều hành giá bán lẻ xăng dầu: Tiếp tục thực hiện quy định thương nhân đầu mối điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong biên độ như pháp luật hiện hành, tần suất điều chỉnh giá là 15 ngày; dự trữ lưu thông là 30 ngày (trong đó 20 ngày dự trữ theo yêu cầu của Nhà nước để bảo đảm an ninh năng lượng; 10 ngày dự trữ lưu thông bắt buộc của thương nhân); chu kỳ tính giá cơ sở.


  2. Thuế nhập khẩu xăng dầu tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 84.


  3. Việc thiết lập hệ thống phân phối xăng dầu gồm 2 hệ thống:


   • Hệ thống đại lý của thương nhân đầu mối (quan hệ theo phương thức đại lý như hiện hành); quy định tỷ lệ tối thiểu số lượng đại lý trong toàn hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối;

   • Hệ thống nhà phân phối của thương nhân đầu mối (quan hệ theo phương thức mua đứt bán đoạn và nhà phân phối được mua xăng dầu của nhiều đầu mối); có quy định quản lý chặt chẽ đối với hoạt động của đối tượng này;


  4. Định hướng quy hoạch thương nhân đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu để nâng cao năng lực kinh doanh của thương nhân, đồng thời bảo đảm tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.


   đ) Chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu (kể cả rút vĩnh viễn giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện trong kinh doanh xăng dầu).


  5. Cơ chế khuyến khích việc kinh doanh, phân phối xăng sinh học E5.


 3. Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2013.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

 • Các Bộ: CT, TC, TP, KHĐT, KHCN, TNMT;

 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

 • Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

  các Vụ: PL, KTN, KGVX, TKBT, TH, Cổng TTĐT;

 • Lưu: VT, KTTH (3).


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Hữu Vũ

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.