Open navigation

Công văn 4115/TCT-CS Công văn 4115/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4115 / TCT - CS

V/v chính sách ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5255 / CT - KTNB ngày 9/8/2013 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 139 / 2007 / NĐ - CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định: "Nếu Điều lệ công ty không quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc / Tổng Giám đốc của công ty đó có thể kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc / Tổng Giám đốc (trừ Giám đốc / Tổng Giám đốc công ty cổ phần) của công ty khác".


Tại điểm 6.1.2 Thông tư số 88 / 2004 / TT - BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính quy định:


"6.1.2- Thay đoạn cuối từ "Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm được miễn thuế, giảm thuế…" cho đến hết điểm 1 bằng đoạn mới như sau:


"Cơ sở kinh doanh được thành lập trong các trường hợp dưới đây không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư;


  • Cơ sở kinh doanh được thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.


  • Cơ sở kinh doanh được thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp cổ phần hóa doanh và giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 64 / 2002 / NĐ - CP ngày 19/06/2002, Nghị định số 103 / 1999 / NĐ - CP ngày 10/09/1999 và các Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định trên của Chính phủ).


  • Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh và trụ sở kinh doanh như trước đây.


  • Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong cơ sở kinh doanh này đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các 

    cơ sở kinh doanh đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể cơ sở kinh doanh cũ đến thời điểm thành lập cơ sở kinh doanh mới".


Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh: Công ty cổ phần bao bì Đại Lục không thuộc phạm vi điều chỉnh của gạch đầu dòng thứ 4 Điểm 6.1.2 Thông tư số 88 / 2004 / TT - BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo trình bày của Cục Thuế, trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra phát hiện Ông Lâm Việt Trung là đại diện pháp luật của cả hai Công ty CP nhựa 4 và Công ty CP bao bì Đại Lục không vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, đồng thời Công ty cổ phần bao bì Đại Lục và Công ty CP nhựa 4 cùng trên một địa điểm kinh doanh, Công ty CP bao bì Đại Lục chủ yếu cho thuê mua nhà xưởng, mua máy móc thiết bị, phụ tùng, nguyên vật liệu để sản xuất kinh doanh từ Công ty CP nhựa 4. Do đó, trường hợp này cần rà soát kỹ doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế để tránh hiện tượng chuyển thu nhập từ doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi sang doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và căn cứ quy định pháp luật, tình hình thực tế qua thanh tra tại doanh nghiệp để xử lý phù hợp./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Pháp chế - TCT;

  • Lưu: VT, CS (2b)


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.