Open navigation

Công văn 4119/TCT-CS Công văn 4119/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4119 / TCT - CS

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.


Ngày 07/10/2013 Tổng Cục Thuế nhận được công văn số 4484 / CT - THNVDT ngày 30/9/2013 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại tiết d, Điểm 2.2, Mục I, Phần H, Thông tư số 130 / 2008 / TT - BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:


  "d) Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới".


 • Tại tiết b.4, Khoản 2, Điều 18, Thông tư số 123 / 2012 / TT - BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:


  "b.4) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần hoặc Hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật là người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới".


 • Tại Khoản 4, Điều 141, Bộ Luật Dân sự số 33 / 2005 / QH11 quy định người đại diện theo pháp luật như sau:


"4. Người đứng đầu pháp nhân theo quy định của điều lệ pháp nhân hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền"


Căn cứ theo các quy định nêu trên, Tổng Cục Thuế thống nhất với quan điểm xử lý của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đối với trường hợp của Công ty TNHH một thành viên nhiệt điện Ninh Hòa (Nhà máy nhiệt điện bã mía Ninh Hòa) do Công ty cổ phần đường Ninh Hòa đầu tư 100% vốn nếu người đại diện theo pháp luật là người có số vốn góp cao nhất chưa từng là người đại diện theo pháp luật tại doanh nghiệp khác hoặc không phải là người góp vốn cao nhất tại doanh nghiệp khác thì thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện về ưu đãi đầu tư./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo)

 • Vụ PC - TCT;

 • Lưu: VT, CS (2b)

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.