Open navigation

Công văn 4480/TCT-DNL Kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi của Hợp đồng dầu khí lô 09-3


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4480 / TCT - DNL

V/v Kê khai, nộp thuế TNDN đối với lãi tiền gửi của Hợp đồng dầu khí lô 09.3

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013


Kính gửi: Công ty Dầu khí Việt - Nga - Nhật


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12 / QV - 191 ngày 25/10/2013 của Công ty Dầu khí Việt - Nga - Nhật về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi ngân hàng.


Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Thông tư 32 / 2009 / TT - BTC ngày 19/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí


+ Tại Điều 14 Mục III hướng dẫn về việc xác định thu nhập chịu thuế:

"Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế=Doanh thu từ hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu thô, khí thiên nhiên

-Chi phí được trừ trong kỳ tính thuế Thu nhập khác" trong kỳ tính thuế

5. Thu nhập khác trong kỳ tính thuế: thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn hiện hành".


+ Tại Điều 15 Mục III hướng dẫn xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. "1. Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế

=Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp


Trong đó:


Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được xác định như hướng dẫn tại Điều 14, Mục III, Phần II Thông tư này.


Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 10 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp".

  • Tại điểm 20.1 Điều 20 của Hợp đồng dầu khí Lô 09.3 thỏa thuận:


    "Các bên Nhà thầu sẽ là đối tượng của Luật thuế Việt Nam, Luật dầu khí và FIL"


  • Tại điểm 20.2 Điều 20 của Hợp đồng dầu khí lô 09.3 thỏa thuận:


"Theo Điều 33 của Luật Dầu khí, các Bên Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm đối với thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất là 50% của lợi tức chịu thuế thực. Lợi tức chịu thuế thực sẽ được tính dựa trên Giá thị trường từ việc bán Sản lượng Dầu Thô Thực và Sản lượng Khí thiên nhiên Thực, trừ đi Thuế Tài nguyên, trừ đi Dầu Thô Thu hồi Chi phí, Khí Thiên Nhiên Thu hồi Chi phí và thuế xuất khẩu"


Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Dầu khí Việt - Nga - Nhật có phát sinh thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng thì thu nhập này thuộc đối tượng chịu thuế TNDN, thuế suất áp dụng theo thuế suất đối với tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí và thỏa thuận tại Hợp đồng dầu khí Lô 09.3.


Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Dầu khí Việt - Nga - Nhật biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ: KK, CS, PC.

  • Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.