Open navigation

Công văn 91/TCT-CS Công văn 91/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chi phí thuê quản lý đối với hoạt động trò chơi điện tử có thưởng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 91 / TCT - CS

V/v chi phí thuê quản lý đối với hoạt động trò chơi điện tử có thưởng

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014


Kính gửi: - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;

- Công ty liên doanh Đại Dương

(Địa chỉ: 80 Đông Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số FA / 2362 / 2013 ngày 30/9/2013 của Công ty liên doanh Đại Dương về chi phí thuê quản lý hoạt động trò chơi điện tử có thưởng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Về việc áp dụng chi phí thuê quản lý hoạt động kinh doanh được quy định tại Thông tư liên Bộ số 13-TTLB ngày 08/10/1997 của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính, sau khi xin ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã có công văn số 384 / BTC - CST ngày 09/01/2013 báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại công văn, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận đề xuất như sau:


"(i) Việc xác định chi phí thuê quản lý đối với hoạt động kinh doanh đặc thù được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên Bộ số 13-TTLB và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.


(iI) Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư để nghiên cứu, có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ Thông tư liên Bộ số 13-TTLB cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tế.


(iii) Do vướng mắc của doanh nghiệp trong việc thực hiện chi phí thuê quản lý được trừ khi tính thuế TNDN phát sinh từ việc chưa có văn bản hướng dẫn rõ quy định về chi phí thuê quản lý tại khoản 2 Điều 64 Nghị định số 108 / 2006 / NĐ - CP ; trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành, các Bộ quản lý cũng còn có ý kiến khác nhau khi trả lời doanh nghiệp về vấn đề này. Thực tế, doanh nghiệp cũng đã nộp bổ sung tiền thuế TNDN đối với phần chi phí thuê quản lý vượt mức hướng dẫn tại Thông tư liên Bộ số 13-TTLB ngay khi cơ quan thuế yêu cầu. Vì vậy, xem xét hoàn cảnh thực tế, Bộ Tài chính đề xuất với Thủ tướng Chính phủ không xử phạt vi phạm đối với các doanh nghiệp đã thực hiện nộp đủ tiền thuế theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp chưa nộp bổ sung tiền thuế đối với phần chi phí thuê quản lý vượt mức hướng dẫn tại TTLB 13 thì phải nộp số tiền thuế còn thiếu và tiền phạt chậm nộp tương ứng; thời điểm bắt đầu tính phạt chậm nộp kể từ khi cơ quan thuế ra quyết định truy thu hoặc thông báo (hoặc thông báo xử lý thuế) đối với số tiền thuế nộp thiếu.".

Ngày 28/01/2013, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 896 / VPCP - KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chi phí thuê quản lý đối với một số hoạt động đặc thù như sau:


"Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 384 / BTC - CST ngày 9/1/2013 về việc chi phí thuê quản lý đối với một số hoạt động đặc thù, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 384 / BTC - CST trên đây, Bộ Tài chính trao đổi thống nhất với các Bộ liên quan để xử lý".


Đề nghị Công ty liên doanh Đại Dương thực hiện theo quy định tại Thông tư liên Bộ số 13- TTLB ngày 08/10/1997 của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên về việc khống chế mức trần chi phí thuê quản lý.


Từ ngày 01/10/2013, đề nghị Công ty liên doanh Đại Dương thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86 / 2013 / NĐ - CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định về kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và Công ty liên doanh Đại Dương biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.