BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3283 / TCHQ - GSQL

V/v mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Để thực hiện thống nhất việc khai báo đối với chỉ tiêu mã loại hình trên hệ thống VNACCS, Tổng cục Hải quan đã đưa Bảng mã loại hình và Bảng hướng dẫn sử dụng và so sánh với mã loại hình đang áp dụng trên hệ thống hiện nay lên website Hải quan tại chuyên mục VNACCS, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động nghiên cứu, hướng dẫn doanh nghiệp khai báo chỉ tiêu “Mã loại hình” khi làm thủ tục hải quan. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, đề nghị Cục Hải quan tỉnh kịp thời tổng hợp, phản ánh về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ (để t / hiện) ;

  • Lưu: VT,GSQL(3b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc AnhMÃ TÀI KHOẢN THU NỘP NGÂN SÁCH TƯƠNG ỨNG MÃ LOẠI HÌNH TRÊN HỆ THỐNG VNACCS


(Ban hành kèm theo Công văn số: 3283 / TCHQ - GSQL ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Tổng cục Hải quan)STT


MÃ LOẠI HÌNH

MÃ TÀI KHOẢN NGÂN SÁCH

1

A11

Nhập kinh doanh tiêu dùng

Tài khoản thu nộp ngân sách

2

A12

Nhập kinh doanh sản xuất

Tài khoản thu nộp ngân sách


3


A21

Chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập


Tài khoản thu nộp ngân sách

4

A31

Nhập hàng XK bị trả lại

Tài khoản thu nộp ngân sách


5


A41

Nhập kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư


Tài khoản thu nộp ngân sách

6

A42

Chuyển tiêu thụ nội địa khác

Tài khoản thu nộp ngân sách


7


E11

Nhập nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất


Tài khoản tạm gửi thuế XNK


8


E13

Nhập tạo tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất


Tài khoản tạm gửi thuế XNK


9


E15

Nhập nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất từ nội địa


Tài khoản tạm gửi thuế XNK


10


E21

Nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài


Tài khoản tạm gửi thuế XNK


11


E23

Nhập nguyên liệu gia công từ hợp đồng khác chuyển sang


Tài khoản tạm gửi thuế XNK

12

E31

Nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

Tài khoản tạm gửi thuế XNK


13


E41

Nhập sản phẩm thuê gia công ở nước ngoài


Tài khoản tạm gửi thuế XNK


14


G11

Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất


Tài khoản tạm gửi thuế XNK

BẢNG MÃ LOẠI HÌNH


(Kèm công văn số 3283 / TCHQ - GSQL ngày 31 tháng 3 năm 2014)


Tổng số mã loại hình xây dựng trên hệ thống VNACCS gồm 26 mã nhập khẩu và 20 mã xuất khẩu theo bảng sau:


MÃ LOẠI HÌNH TRÊN HỆ THỐNG VNACCS

STT

NHẬP KHẨU

STT

XUẤT KHẨU

1

“A11”: Nhập kinh doanh tiêu dùng

1

“B11”: Xuất kinh doanh; xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư

2

“A12”: Nhập kinh doanh sản xuất

2

“B12”: Xuất sau khi đã tạm xuất

3

“A21”: Chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập

3

“B13”: Xuất trả hàng đã nhập khẩu

4

“A31”: Nhập hàng xuất khẩu bị trả lại

4

“E42”: Xuất sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất

5

“A41”:Nhập kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư

5

“E44”: Dự phòng

6

“A42”: Chuyển tiêu thụ nội địa khác

6

“E46”: Hàng của doanh nghiệp chế xuất vào nội địa để gia công

7

“A43”: Dự phòng

7

“E52”: Xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài

8

“A44”: Dự phòng

8

“E54”: Xuất nguyên liệu gia công sang hợp đồng khác

9

“E11”: Nhập nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất

9

“E56”: Xuất sản phẩm gia công vào nội địa

10

“E13”: Nhập tạo tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất

10

“E62”: Xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu

11

“E15”: Nhập nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất từ nội địa

11

“E82”: Xuất nguyên liệu thuê gia công ở nước ngoài

12

“E21”: Nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài

12

“G21”: Tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất

13

“E23”; Nhập nguyên liệu gia công từ hợp đồng khác chuyển sang

13

“G22”: Tái xuất thiết bị, máy móc thuê phục vụ dự án có thời hạn

14

"E25”: Dự phòng

14

“G23”: Tái xuất hàng miễn thuế tạm nhập

15

“E31”: Nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

15

“G24”: Tái xuất khác


16

“E33”: Dự phòng

16

“G61”: Tạm xuất hàng hóa

17

“E41”: Nhập sản phẩm thuê gia công ở nước ngoài

17

“C12”: Hàng xuất kho ngoại quan

18

“G11”: Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất

18

“C22”: Hàng đưa ra khỏi Khu phi thuế quan

19

“G12”: Tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ thực hiện các dự án có thời hạn

19

“AEO”: Doanh nghiệp ưu tiên AEO

20

“G13”: Tạm nhập hàng miễn thuế

20

“H21”: Loại hình khác

21

“G14”: Tạm nhập khác

22

“G51”: Tái nhập hàng đã tạm xuất

23

“C11”: Hàng gửi kho ngoại quan

24

“C21”: Hàng đưa vào khu phi thuế quan

25

“AEO”: doanh nghiệp AEO

26

“H11”: Loại khác

BẢNG SO SÁNH MÃ LOẠI HÌNH NHẬP KHẨU TRÊN HỆ THỐNG VNACCS VÀ E - CUSSTT

VNACCS

E-CUS

Ghi chú

Mã LH

CD

Tên

Mã LH

Tên

1

A11

Nhập kinh doanh tiêu dùng


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng để kinh doanh thương mại đơn thuần trừ nhập hàng tiêu dùng để làm nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất hàng hóa. Bao gồm hoạt động nhập khẩu từ nước ngoài, từ Khu phi thuế quan vào nội địa.

NKD01

Nhập kinh doanh

Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh

NKD02

Nhập kinh doanh dầu khí

Nhập kinh doanh của dự án dầu khí

NKD03

Nhập kinh doanh đá quý

Nhập kinh doanh mặt hàng đá quý

NKD04

Nhập kinh doanh gắn máy

Nhập kinh doanh xe gắn máy

NKD06

Nhập kinh doanh ô tô

Nhập kinh doanh xe ô tô

NKD11

Nhập kinh doanh tại chỗ

Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa theo hợp đồng mua bán với doanh nghiệp chế xuất hoặc với doanh nghiệp nước ngoài nhưng do doanh nghiệp Việt Nam giao hàng theo chỉ định của người thuê gia công nước ngoài; nhập sản phẩm gia công để thanh toán tiền gia công được thỏa thuận trong hợp đồng gia công; nhập sản phẩm gia công bán vào thị trường nội địa để kinh doanh (không qua sản xuất);

NKD13

Nhập kinh doanh từ Khu Thương mại vào nội địa

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập kinh doanh hàng hóa từ Khu Thương mại (Khu Phi thuế quan)

NKD20

Nhập kinh doanh biên giới

Sử dụng trong trường hợp nhập hàng hóa để kinh doanh qua biên giới theo quy định QĐ 254 / 2006 / QĐ - TTg (Lưu ý:

Không phải là trao đổi cư dân


biên giới)

NGC03

Nhập gia công kinh doanh

Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa là thiết bị, phụ tùng, vật tư, dụng cụ cầm tay và các vật phẩm tương tự, không trực tiếp cấu thành vào sản phẩm gia công, nhập khẩu từ nước ngoài, từ khu phi thuế quan, nhập khẩu tại chỗ, theo hợp đồng gia công, nhưng doanh nghiệp phải nộp thuế và không theo dõi thanh khoản cùng hợp đồng gia công.

NDT03

Nhập đầu tư ô tô

Nhập ô tô của doanh nghiệp đầu tư

2

A12

Nhập kinh doanh sản xuất


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng trực tiếp (bao gồm Doanh nghiệp chế xuất); hàng hóa nhập khẩu là máy móc thiết bị tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp nhưng không được miễn thuế theo dự án đầu tư hoặc làm nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất hàng hóa (trừ các trường hợp nhập khẩu tại mã A41).

Bao gồm hoạt động nhập khẩu từ nước ngoài, từ Khu phi thuế quan vào nội địa.

NKD02

Nhập kinh doanh dầu khí

Nhập kinh doanh của dự án dầu khí

NKD03

Nhập kinh doanh đá quý

Nhập kinh doanh mặt hàng đá quý

NKD04

Nhập kinh doanh gắn máy

Nhập kinh doanh xe gắn máy

NKD06

Nhập kinh doanh ô tô

Nhập kinh doanh xe ô tô

NKD11

Nhập kinh doanh tại chỗ

Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa theo hợp đồng mua bán với doanh nghiệp chế xuất hoặc với doanh nghiệp nước ngoài nhưng do doanh nghiệp Việt Nam giao hàng theo chỉ định của người thuê gia công nước ngoài; nhập sản phẩm gia công để thanh toán tiền gia công được thỏa thuận trong hợp đồng gia công; nhập sản phẩm gia công bán vào thị trường nội địa để kinh doanh (không qua sản xuất);

NGC03

Nhập gia công kinh doanh

Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa là thiết bị, phụ tùng, vật tư, dụng cụ cầm tay và các vật phẩm tương tự, không trực tiếp cấu thành vào


sản phẩm gia công, nhập khẩu từ nước ngoài, từ khu phi thuế quan, nhập khẩu tại chỗ, theo hợp đồng gia công, nhưng doanh nghiệp phải nộp thuế và không theo dõi thanh khoản cùng hợp đồng gia công.

NDT01

Nhập đầu tư

Hàng hóa nhập khẩu là máy móc thiết bị tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp, được miễn thuế theo dự án đầu tư

NDT16

Nhập đầu tư tại chỗ

Hàng hóa nhập khẩu là máy móc thiết bị tạo tài sản cố định của doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu tại chỗ.

NDT08

Nhập đầu tư nộp thuế

Hàng hóa nhập khẩu là máy móc thiết bị tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp nhưng không được miễn thuế theo dự án đầu tư

NDT18

Nhập đầu tư nộp thuế tại chỗ

Hàng hóa nhập khẩu là máy móc thiết bị tạo tài sản cố định của doanh nghiệp không được miễn thuế theo dự án đầu tư được nhập khẩu tại chỗ.

NCX03

Nhập chế xuất tiêu dùng

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu hàng hóa để phục vụ mục đích tiêu dùng trực tiếp.

3

A21

Chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập


Hướng dẫn: Sử dụng mã loại hình này trong trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa hàng hóa có nguồn gốc từ tạm nhập khẩu.

NKD01

Nhập kinh doanh

Theo Khoản 8 Điều 11 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC khi chuyển tiêu thụ nội địa thì phải mở tờ khai mới. Trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập thì sử dụng mã A21.


Các loại hình chuyển mục đích sử dụng khác khi chuyển mục đích sử dụng sẽ khai vào mã A42 - Chuyển tiêu thụ nội địa khác

NKD08

Nhập kinh doanh

Sử dụng trong trường hợp


chuyển mục đích

chuyển mục đích sử dụng từ nguồn tạm nhập.

4

A31

Nhập hàng xuất khẩu bị trả lại


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp hàng xuất khẩu bị trả lại (gồm trả lại để sửa chữa, tái chế; tiêu thụ nội địa; tiêu hủy hoặc tái xuất sang nước thứ 3 của các loại hình xuất kinh doanh thông thường, xuất sản phẩm gia công, xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu, xuất sản phẩm doanh nghiệp chế xuất.

NKD19

Nhập hàng xuất khẩu bị trả lại

Hàng nhập khẩu là hàng đã xuất khẩu từ nội địa cho các đối tác nước ngoài, cho Khu Phi thuế quan nhưng bị trả lại nguyên trạng.


Lưu ý: Chuyển luồng để kiểm tra, kết luận điều kiện hoàn thuế xuất khẩu, không thu thuế nhập khẩu.

NGC23

Nhập hàng xuất gia công bị trả lại

Hàng nhập khẩu là thành phẩm của hợp đồng gia công nhưng bị nước ngoài trả lại nguyên trạng (trừ hàng gia công trả lại để tiêu hủy)


Lưu ý: Chuyển luồng, kiểm tra theo dõi riêng

NGC25

Nhập trả nguyên liệu không dùng hết

Nhập lại nguyên liệu thuê gia công ở nước ngoài nhưng không dùng hết


Lưu ý: Chuyển luồng

NGC99

Nhập gia công tạm nhập tái chế

Sản phẩm gia công đã xuất khẩu cho đối tác nước ngoài thuộc hợp đồng gia công nhưng bị trả lại để tái chế sau đó xuất đi


Lưu ý: Chuyển luồng kiểm tra. Khi khai đề nghị bổ sung thông tin để theo dõi như: số của tờ khai xuất khẩu ...

NSX08

Nhập trả hàng xuất sản xuất xuất khẩu

Hàng hóa đã xuất khẩu là sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu bị đối tác nước ngoài trả lại nguyên trạng như khi xuất khẩu


Lưu ý: Chuyển luồng; khai thông tin tờ khai đã xuất khẩu để tính lại việc thanh khoản


hoặc nguyên liệu đầu vào. Khai thông tin tờ khai đó vào mã quản lý riêng của dòng hàng

NDT05

Nhập đầu tư sửa chữa, tái chế

Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng đã xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư để tái chế, sửa chữa

NDT19

Nhập trả hàng đầu tư đã xuất khẩu

Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng đã xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư (xuất cho đối tượng khác, tiêu hủy...)

NTA25

Tạm nhập tái chế

Sử dụng trong trường hợp hàng hóa đã xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu tại chỗ (xuất cho hợp đồng gia công nước ngoài, xuất cho doanh nghiệp chế xuất) nhưng bị đối tác trả lại để sửa chữa, tái chế, sau đó Xuất khẩu toàn bộ. Loại hình này cũng có thể theo dõi ở chế độ tạm G13


Lưu ý: Chuyển luồng, bổ sung thêm thông tin để theo dõi được thời hạn tái chế, tái xuất.

NCX05

Nhập trả hàng xuất chế xuất

Sử dụng trong trường hợp hàng hóa Xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất bị người mua hàng trả lại

5

A41

Nhập kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện quyền kinh doanh nhập khẩu, (áp dụng cả doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền kinh doanh)

NKD05

Nhập đầu tư kinh doanh

Sử dụng trong trường hợp thực hiện quyền kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư.


6

A42

Chuyển tiêu thụ nội địa khác


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp hàng nhập khẩu đã kê khai thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế, hàng được ân hạn thuế (loại hình sản xuất xuất khẩu ) hoặc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt sau đó thay đổi đối tượng không chịu thuế (trừ trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập A21).

NKD01

Nhập kinh doanh

Thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 11 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC trừ trường hợp hàng tạm nhập tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa.

NKD11

Nhập kinh doanh tại chỗ

Sử dụng đối với trường hợp nguyên phụ liệu, vật tư, phế phẩm, phế liệu dư thừa sau khi thanh khoản hợp đồng gia công bán vào nội địa

7

E11

X

Nhập nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp nhập nguyên liệu, vật tư từ nước ngoài để sản xuất hàng xuất khẩu , gia công hàng Xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất

NCX01

Nhập chế xuất sản xuất

Sử dụng trong trường hợp nhập nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất

NSX03

Nhập sản xuất xuất khẩu vào Khu chế xuất

Sử dụng trong trường hợp nhập nguyên liệu từ nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất để sản xuất xuất khẩu

NGC09

Nhập Khu chế xuất

Sử dụng trong trường hợp nhập nguyên liệu từ nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất để gia công.

NTA10

Nhập nguyên phụ liệu vào Khu chế xuất để gia công

8

E13

X

Nhập tạo tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất

NDT11

Nhập đầu tư Khu chế xuất

Sử dụng trong trường hợp nhập máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định

Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu tạo tài

NDT09

Nhập đầu tư từ Việt Nam

Sử dụng trong trường hợp nhập máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất


sản cố định của doanh nghiệp chế xuất, (bao gồm cả nhập từ nước ngoài, từ nội địa hoặc từ các doanh nghiệp chế xuất khác)

từ Việt Nam

NDT10

Nhập kinh doanh đầu tư (trong nước)

Sử dụng trong trường hợp nhập máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất từ trong nước (giống mã NDT09)

NDT14

Nhập đầu tư Khu công nghiệp

Sử dụng trong trường hợp nhập đầu tư máy móc, thiết bị của doanh nghiệp chế xuất trong Khu công nghiệp.

NDT17

Nhập đầu tư liên doanh

NTA12

Mua hàng của nội địa (xí nghiệp Khu chế xuất)

NCX02

Nhập chế xuất đầu tư

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu tạo tài sản cố định.

9

E15

Nhập nguyên liệu của doanh nghiệp chế xuất từ nội địa


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp Doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu nguyên liệu từ nội địa để sản xuất hàng xuất khẩu

NSX04

Khu chế xuất mua hàng từ nội địa để sản xuất

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp chế xuất mua nguyên liệu từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất để sản xuất xuất khẩu

NGC12

Nhập thành phẩm từ nội địa vào Khu chế xuất

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp chế xuất nhập sản phẩm từ nội địa làm nguyên liệu sản xuất

NCX04

Nhập chế xuất cho mục đích khác

Nhập khác

NGC14

Nhập chế xuất tại chỗ

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp chế xuất mua nguyên liệu từ nội địa để gia công.

NTA09

Tái nhập thành phẩm gia công vào Khu chế xuất

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp chế xuất nhập lại thành phẩm thuê gia công từ nội địa (nếu quy định doanh nghiệp chế xuất phải mở tờ khai)


10

E21

X

Nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài.

Nguyên liệu thực hiện hợp đồng gia công có thể nhập theo chỉ định hoặc tự cung ứng từ nguồn nhập khẩu, (bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp nội địa nhận gia công cho doanh nghiệp chế xuất)

NGC01

Nhập gia công

Nhập khẩu nguyên liệu, vật tư gia công từ nước ngoài hoặc nhập tại chỗ theo hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài

NGC08

Nội địa mua hàng của Khu chế xuất

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp gia công mua nguyên liệu từ doanh nghiệp chế xuất

NGC13

Nhập gia công tại chỗ

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp gia công nhập sản phẩm, nguyên liệu, thuộc hợp đồng gia công và nhập khẩu nội địa theo chỉ định của người thuê gia công.

NGC16

Nhập gia công từ Khu thương mại về nội địa

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp gia công nhập nguyên liệu từ Khu thương mại

NGC18

Nhập nguyên liệu từ hợp đồng gia công khác

Sử dụng trong trường hợp chuyển nguyên liệu, phụ liệu, thành phẩm được chuyển từ hợp đồng khác sang

NGC19

Nhập sản phẩm gia công chuyển tiếp từ hợp đồng gia công khác

Sử dụng trong trường hợp nhập sản phẩm từ hợp đồng gia công khác sang


Lưu ý: Nếu việc xuất sản phẩm gia công được thanh khoản riêng thì việc nhập này tính của một hợp đồng khác và do người thuê chỉ định nhận hàng tại Việt Nam và phải khai báo làm thủ tục hải quan bình thường.

NGC21

Nhập gia công tự cung ứng

Hàng hóa do doanh nghiệp nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng

E23

X

Nhập nguyên liệu gia công từ hợp đồng khác chuyển sang


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp

NGC18

Nhập nguyên liệu từ hợp đồng gia công khác

Sử dụng trong trường hợp chuyển nguyên liệu, phụ liệu, thành phẩm được chuyển từ hợp đồng khác sang


chuyển nguyên liệu từ hợp đồng khác sang

11

E31

X

Nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

NSX01

Nhập để sản xuất xuất khẩu

Hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

NSX02

Nhập đầu tư sản xuất xuất khẩu

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (trừ doanh nghiệp chế xuất) nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

NSX06

Nhập sản xuất xuất khẩu tại chỗ

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập nguyên liệu từ doanh nghiệp chế xuất, sản phẩm của doanh nghiệp gia công để sản xuất xuất khẩu

NSX07

Nhập nguyên liệu vào kho bảo thuế để sản xuất xuất khẩu

Sử dụng trong trường hợp nhập nguyên liệu vào kho bảo thuế để sản xuất xuất khẩu

12

E41

Nhập sản phẩm thuê gia công ở nước ngoài


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nhập lại sản phẩm sau khi thuê nước ngoài gia công, (bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp Việt Nam thuê doanh nghiệp chế xuất thực hiện gia công)

NGC22

Nhận hàng hóa đặt gia công tại nước ngoài

Nhập khẩu hàng hóa là thành phẩm thuê nước ngoài gia công khi đưa về Việt Nam

13

G11

Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu để kinh doanh tái xuất. Bao gồm

NTA01

Tạm nhập tái xuất

Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài, từ Khu phi thuế quan theo chế độ tạm để tái xuất thông thường

NTA24

Tạm nhập xăng dầu

NTA29

Tạm nhập hoán đổi xăng dầu tái


các trường hợp kinh doanh tạm nhập tái xuất với nước ngoài hoặc khu Khu phi thuế quan, doanh nghiệp chế xuất

xuất

14

G12

Tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp chế xuất) thuê mượn máy móc, thiết bị từ nước ngoài hoặc từ các Khu phi thuế quan đưa vào Việt Nam.

NTA11

Nhập đầu tư tạm nhập thi công

Thuê mượn máy móc, thi công

NTA15

Nhập đầu tư tạm nhập

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tạm nhập máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ dự án có thời hạn tại Việt Nam

NTA03

Tạm nhập tàu biển

15

G13

Tạm nhập miễn thuế


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu máy móc thiết bị do người thuê gia công cung cấp phục vụ hợp đồng gia công; máy móc thiết bị chuyển từ

hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác; nhập hàng mẫu, hàng triển lãm, quảng cáo... miễn thuế; nhập hàng hóa bán trong doanh nghiệp miễn thuế

NGC04

Nhập gia công tạm nhập

Máy móc thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài, nhập tại chỗ theo hợp đồng gia công để thực hiện hợp đồng gia công và tái xuất sau khi kết thúc hợp đồng gia công

NGC02

Nhập đầu tư gia công

Máy móc thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài, nhập tại chỗ theo hợp đồng gia công để thực hiện hợp đồng gia công và tái xuất sau khi kết thúc hợp đồng gia công

NGC13

Nhập gia công tại chỗ

Đối với trường hợp máy móc, thiết bị được nhập khẩu từ nội địa theo chỉ định của người thuê gia công

NGC20

Nhập máy móc thiết bị từ hợp đồng gia công khác sang

Hàng là máy móc thiết bị chuyển từ hợp đồng khác sang, trước khi chuyển phải làm thủ tục tái xuất mã G23 - Tái xuất hàng miễn thuế tạm nhập

NTA14

Nhập triển lãm,


hàng mẫu, quảng cáo...

NTA 15

Nhập đầu tư tạm nhập

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tạm nhập hàng hóa thuộc đối tượng được miễn thuế.

NGC07

Hàng hóa tạm nhập vào Khu chế xuất

Sử dụng trong trường hợp hàng hóa tạm nhập vào Khu chế xuất để thực hiện việc gia công

NTA 16

Nhập đầu tư kinh doanh cửa hàng miễn thuế

NTA 19

Nhập hàng bán tại cửa hàng miễn thuế

16

G14

Tạm nhập khác


Hướng dẫn: Sử dụng trong các trường hợp tạm nhập khác chưa được chi tiết tại các mã tạm

NTA07

Tạm nhập ủy thác

NTA08

Tạm nhập viện trợ

17

G51

Tái nhập hàng đã tạm xuất


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp nhập lại những hàng hóa đã xuất theo chế độ tạm.

NGC24

Nhập máy móc thiết bị tái nhập

Sử dụng trong trường hợp tạm xuất máy móc thiết bị cho hợp đồng gia công tại nước ngoài

NGC06

Hàng hóa tái nhập vào Khu chế xuất

Sử dụng trong trường hợp hàng hóa tạm xuất đi nay tái nhập lại

NDT19

Nhập trả hàng đầu tư đã xuất khẩu

Trường hợp xuất khẩu ra nước ngoài theo chế độ tạm thì khi nhập khẩu về sẽ sử dụng mã này; trường hợp xuất khẩu B11 thì nhập khẩu lại sẽ dùng mã A31

NTA02

Tái nhập

Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, xuất khẩu vào doanh nghiệp chế xuất, Khu phi thuế quan theo chế độ tạm nay nhập khẩu trở lại

NTA04

Nhập đầu tư tái


nhập

NTA05

Tái nhập hàng xuất triển lãm

Nguyên tắc chung khi đưa ra mã này sẽ sử dụng trong trường hợp tái nhập hàng đã xuất đi theo chế độ tạm

18

C11

X

Hàng gửi kho ngoại quan


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp đưa hàng hóa vào kho ngoại quan

Trên hệ thống VNACCS hỗ trợ việc mở tờ khai nhập kho ngoại quan. (Hiện nay sử dụng tờ

khai riêng, khai thủ công là chủ yếu)

NTA06

Tạm nhập kho ngoại quan

19

C21

X

Hàng đưa vào Khu phi thuế quan


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài, từ nội địa vào Khu phi thuế quan (khu TM Lao Bảo, Cầu Treo, Tịnh Biên, Mộc Bài)

NKD14

Nhập kinh doanh từ nước ngoài vào Khu kinh tế

Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Khu kinh tế là Khu phi thuế quan

NKD16

Nhập kinh doanh từ nội địa vào Khu thương mại

Hàng hóa từ nội địa nhập khẩu vào bán trong Khu phi thuế quan; hàng hóa của các doanh nghiệp trong Khu phi thuế quan nhập khẩu từ nội địa

NKD18

Nhập kinh doanh giữa các Khu phi thuế quan

Hàng hóa nhập khẩu vào Khu phi thuế quan từ Khu phi thuế quan khác; khi làm thủ tục nhập dùng mã C21, xuất mã C22

20

AEO

X

Doanh nghiệp AEO

Chưa sử dụng

BẢNG SO SÁNH MÃ LOẠI HÌNH XUẤT KHẨU TRÊN HỆ THỐNG VNACCS VÀ E- CUS


STT

VNACCS

E-CUS

Ghi chú


Sử dụng trong trường hợp hàng hóa Xuất khẩu từ nội địa ra nước ngoài, cho các khu phi thuế quan theo hợp đồng mua bán (trừ loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất hoặc là tạm nhập)

Mã LH

CD

Tên

Mã LH

Tên

1

B11

X

Xuất kinh doanh, Xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa kinh doanh thương mại đơn thuần ra nước ngoài hoặc vào Khu phi thuế quan, doanh nghiệp chế xuất theo hợp đồng mua bán. Trừ trường hợp xuất sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất.


Sử dụng trong trường hợp thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp, (bao gồm cả quyền kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất)

XKD01

Xuất kinh doanh

XKD02

Xuất kinh doanh dầu khí

Xuất kinh doanh của dự án dầu khí

XKD03

Xuất kinh doanh đá quý

Xuất kinh doanh mặt hàng đá quý

XKD04

Xuất kinh doanh xe gắn máy

Xuất kinh doanh xe gắn máy

XKD06

Nhập kinh doanh ô tô

Xuất kinh doanh xe ô tô

XKD11

Nhập kinh doanh tại chỗ

Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa theo hợp đồng mua bán với doanh nghiệp chế xuất hoặc với doanh nghiệp nước ngoài nhưng do doanh nghiệp Việt Nam giao hàng theo chỉ định của người thuê gia công nước ngoài.


Để phân biệt hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ trên hệ thống VNACCS căn cứ vào các tiêu chí:


  • MST của doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu;

  • Nước xuất khẩu / nước nhậpkhẩu;


- Địa điểm lưu giữ hàng hóa chờ thông quan;

XKD09

Xuất kinh doanh từ nội địa vào Khu thương mại

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất kinh doanh hàng hóa vào Khu phi thuế quan

XKD10

Xuất kinh doanh biên giới

Sử dụng trong trường hợp xuất hàng hóa để kinh doanh qua biên giới theo quy định tại Quyết định số 254 / 2006 / QĐ -

TTg


(Lưu ý: Không phải là trao đổi cư dân biên giới) (Bỏ vì không phát sinh kim ngạch)

XGC03

Xuất gia công kinh doanh

Hàng hóa xuất khẩu thuê gia công tại nước ngoài nhưng không phải theo dõi, thanh khoản

XGC08

Hàng trong nội địa bán cho Khu chế xuất

Sử dụng trong trường hợp hàng hóa trong nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất để gia công (doanh nghiệp nội địa mở loại hình tương ứng, ở đây là xuất kinh doanh từ nội địa vào)

XSX04

Khu chế xuất bán hàng vào nội địa để sản xuất xuất khẩu

Sử dụng trong trường hợp này doanh nghiệp chế xuất phải có quyền kinh doanh, nghiên cứu để mã riêng để quản lý việc thực hiện quyền của doanh nghiệp đầu tư

XDT08

Xuất đầu tư gia công Khu công nghiệp

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất kinh doanh để đầu tư cho doanh nghiệp chế xuất trong Khu công nghiệp

XDT09

Xuất đầu tư kinh doanh Khu công nghiệp

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất đầu tư cho Doanh nghiệp chế xuất trong Khu công nghiệp


XDT10

Xuất đầu tư tại chỗ

2

B12

Xuất sau khi đã tạm xuất


Hướng dẫn: Sử dụng mã loại hình này trong trường hợp doanh nghiệp đã tạm xuất hàng hóa này quyết định xuất hẳn mặt hàng này.

XKD01

Xuất kinh doanh

Theo Khoản 8 Điều 11 Thông tư số 128 / 2013 / TT - BTC khi chuyển tiêu thụ nội địa thì phải mở tờ khai mới. Trường hợp đã mở tờ khai tạm xuất nay xuất hẳn thì sẽ sử dụng mã B12 Các loại hình chuyển mục đích sử dụng khác khi chuyển mục đích sử dụng sẽ khai vào mã B11

XTA04

Xuất đầu tư tái xuất

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp xuất hẳn hàng đầu tư đã tái xuất.

Sử dụng trong trường hợp Xuất khẩu đi theo mã tạm (G61)

3

B13

X

Xuất trả hàng đã nhập khẩu


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp hàng xuất khẩu bị trả lại (gồm trả lại để sửa chữa, tái chế; tiêu thụ nội địa; tiêu hủy hoặc tái xuất sang nước thứ 3 của các loại hình xuất kinh doanh thông thường, xuất nguyên liệu gia công, xuất nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, nguyên liệu doanh nghiệp chế xuất, (việc áp dụng loại hình này hàng hóa phải được xuất trả nguyên trạng như khi nhập khẩu)

XKD14

Xuất trả hàng đã nhập khẩu

Hàng Xuất khẩu là hàng đã nhập khẩu kinh doanh từ nước ngoài, từ Khu phi thuế quan, doanh nghiệp chế xuất nhưng phải trả lại nguyên trạng cho người bán.


Lưu ý: Chuyển luồng để kiểm tra, kết luận điều kiện hoàn thuế xuất khẩu, không thu thuế xuất khẩu.

XGC21

Xuất trả hàng gia công đã nhập khẩu

Sử dụng trong trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công nay xuất trả lại cho người thuê gia công.


Lưu ý: Chuyển luồng, kiểm tra theo dõi riêng?

XSX08

Xuất trả hàng

Sử dụng trong trường hợp

hóa nhập khẩu

hàng hóa là nguyên liệu nhập

sản xuất xuất

khẩu để sản xuất hàng xuất

khẩu

khẩu, nay trả lại nguyên

trạng như khi nhập khẩu cho

đối tác nước ngoài (bao gồm

cả việc gửi hàng ra nước


ngoài hoặc giao hàng trong nội địa)


Lưu ý: Chuyển luồng

XCX05

Xuất trả hàng nhập chế xuất

Hàng hóa của Doanh nghiệp chế xuất đã nhập khẩu nay xuất trả nguyên trạng cho đối tác nước ngoài.

XDT11

Xuất trả hàng đầu tư đã nhập khẩu

Sử dụng trong trường hợp hàng hóa là máy móc thiết bị để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư nay xuất trả cho người cung cấp ban đầu.


Lưu ý: Chuyển luồng

XTA02

Tái xuất

Sử dụng trong trường hợp xuất trả hàng hóa đã nhập khẩu cho chủ hàng hoặc tái xuất sang nước thứ 3

4

E42

X

Xuất sản phẩm của Doanh nghiệp chế xuất


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp xuất khẩu sản phẩm sản xuất ra của Doanh nghiệp chế xuất bao gồm cả trường hợp xuất ra nước ngoài và xuất vào nội địa.

XSX03

Xuất sản xuất xuất khẩu từ Khu chế xuất

Sử dụng trong trường hợp xuất sản phẩm từ Doanh nghiệp chế xuất vào nội địa để tiếp tục sản xuất xuất khẩu.

XCX01

Xuất chế xuất sản xuất

Sử dụng trong trường hợp xuất sản phẩm từ doanh nghiệp chế xuất ra nước ngoài.

5

E46

X

Hàng của Doanh nghiệp chế xuất vào nội địa để GC


(Lưu ý: Theo quy định hiện nay thì Doanh nghiệp chế xuất không phải mở tờ khai. Do vậy loại hình này chưa sử dụng)

XGC12

Xuất nguyên liệu từ Khu chế xuất vào nội địa để gia công

Sử dụng trong trường hợp Doanh nghiệp chế xuất xuất nguyên liệu vào nội địa thuê gia công


(Hiện nay các Thông tư hướng dẫn thủ tục Doanh nghiệp chế xuất khi thuê doanh nghiệp trong nội địa gia công thì chỉ doanh nghiệp trong nội địa làm thủ tục. Như vậy, Doanh nghiệp chế xuất không phải mở tờ khai vấn đề này trao đổi xin ý kiến quản lý của các đơn vị


nên mở tờ khai hay chỉ cần thông báo cho cơ quan Hải quan biết)

XTA10

Tạm xuất nguyên liệu vào nội địa để gia công

6

E52

X

Xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp xuất sản phẩm cho đối tác thuê gia công ở nước ngoài. Bao gồm các trường hợp xuất sản phẩm tự cung ứng nguyên liệu, xuất sản phẩm gia công được chuyển tiếp nguyên liệu từ hợp đồng khác (bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất trả sản phẩm gia công cho Doanh nghiệp chế xuất)

XGC01

Xuất gia công

Sử dụng trong trường hợp xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài.


(Trường hợp xuất nguyên liệu thuê nước ngoài gia công mã E82; trường hợp xuất trả nước ngoài chỉ định giao hàng tại Việt Nam hoặc xuất GCCC mã E56)

7

E56

X

Xuất sản phẩm gia công giao hàng tại nội địa


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp xuất sản phẩm gia công cho đối tác nước ngoài nhưng chỉ định giao hàng tại Việt Nam. Bao gồm cả trường hợp xuất sản phẩm gia công chuyển tiếp.

XGC13

Xuất gia công tại chỗ

Sử dụng xuất sản phẩm gia công cho nước ngoài nhưng chỉ định giao hàng tại Việt Nam.


(Trường hợp xuất nguyên liệu, vật tư gia công cho đối tác nước ngoài chỉ định giao hàng tại Việt Nam sử dụng mã B13; trường hợp xuất trả thiết bị máy móc cho đối tác nước ngoài chỉ định giao hàng tại Việt Nam sử dụng mã G23)

XGC14

Xuất chế xuất tại chỗ

Sử dụng trong trường hợp xuất sản phẩm gia công nhưng chỉ định giao hàng tại


Việt Nam cho Doanh nghiệp chế xuất

XGC16

Xuất gia công từ nội địa vào Khu thương mại

Sử dụng trong trường hợp xuất sản phẩm gia công nhưng chỉ định giao hàng vào khu thương mại, khu phi thuế quan...

8

E54

Xuất nguyên liệu gia công từ hợp đồng khác sang


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp chuyển nguyên liệu, vật tư từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác. Không bao gồm việc chuyển thiết bị máy móc (Thiết bị máy móc khai báo bằng chế độ tạm, khi chuyển sang sẽ là xuất hàng tạm nhập G23)

XGC18

Xuất nguyên liệu gia công cho hợp đồng gia công khác

Sử dụng trong trường hợp chuyển nguyên liệu từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác.

9

E82

X

Xuất nguyên liệu, vật tư thuê gia công ở nước ngoài


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam xuất nguyên liệu, vật tư thuê nước ngoài gia công. (Trường hợp xuất máy móc, thiết bị theo dõi bằng chế độ tạm- G61)

XGC10

Xuất đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài

Sử dụng trong trường hợp xuất nguyên liệu, vật tư thuê gia công tại nước ngoài.

10

E62

X

Xuất sản phẩm Sản xuất xuất khẩu


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp xuất sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu

XSX01

Xuất khẩu hàng sản xuất từ hàng nhập khẩu

Sử dụng trong trường hợp hàng hóa là thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu theo mã E31.

XSX02

Xuất đầu tư Sản xuất xuất khẩu

Sử dụng trong trường hợp Xuất khẩu thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu của doanh nghiệp đầu tư.


XSX06

Xuất Sản xuất Xuất khẩu tại chỗ

Sử dụng trong trường hợp xuất sản phẩm Sản xuất Xuất khẩu cho đối tác nước ngoài chỉ định giao hàng tại Việt Nam.

11

G21

X

Tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp tái xuất hàng kinh tạm nhập tái xuất.

XTA20

Tái xuất hàng tạm nhập

Sử dụng trong trường hợp tái xuất hàng hóa đã nhập theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất

XTA16

Tái xuất xăng dầu tạm nhập

XTA29

Tái xuất hoán đổi xăng dầu tái xuất

12

G22

X

Tái xuất máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp thuê mượn máy móc, thiết bị từ nước ngoài hoặc từ các khu phi thuế quan đưa vào Việt Nam nay tái xuất đi

XTA11

Xuất đầu tư tái xuất thi công

Sử dụng trong trường hợp xuất trả máy móc, thiết bị đã thuê mượn

XTA04

Xuất đầu tư tái xuất

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tái xuất máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ dự án có thời hạn tại Việt Nam

XTA03

Tái xuất tàu biển

13

G23

X

Tái xuất miễn thuế hàng tạm nhập


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp tái xuất máy móc thiết bị do người thuê gia công cung cấp phục vụ hợp đồng gia công; máy móc thiết bị chuyển từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác; tái xuất hàng mẫu, hàng triển lãm, quảng cáo... miễn thuế; xuất hàng hóa bán trong cửa hàng miễn thuế

XGC13

Xuất gia công tại chỗ

Đối với trường hợp máy móc, thiết bị được xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của người thuê gia công

XGC20

Xuất máy móc thiết bị từ hợp đồng gia công khác sang

Hàng là máy móc thiết bị chuyển từ hợp đồng khác sang, trước khi chuyển phải làm thủ tục tái xuất mã G23- Tái xuất hàng miễn thuế tạm nhập, bên nhận sử dụng mã G13

XGC04

Xuất gia công tái xuất

Máy móc thiết bị tái xuất ra nước ngoài sau khi kết thúc hợp đồng gia công (nguồn từ tạm nhập vào để thực hiện hợp đồng gia công)

XTA14

Xuất triển lãm,

Sử dụng trong trường hợphàng mẫu, quảnghàng hóa đã tạm nhập để cáo... tham gia triển lãm, quảng

cáo...

XGC06

Hàng hóa tái xuất ra nước ngoài từ Khu chế xuất

Sử dụng trong trường hợp hàng hóa tạm nhập vào Khu chế xuất nay tái xuất đi

XTA17

Xuất hàng bán tại cửa hàng miễn thuế

Sử dụng trong trường hợp tái xuất hàng hóa đã tạm nhập bán tại cửa hàng miễn thuế

XTA18

Tái xuất hàng bán tại cửa hàng miễn thuế

Sử dụng trong trường hợp tái xuất hàng hóa đã tạm nhập bán tại cửa hàng miễn thuế

14

G24

X

Tái xuất khác


Hướng dẫn: Sử dụng trong các trường hợp tái xuất khác chưa được chi tiết tại các mã tạm

XTA08

Tạm nhập viện trợ

15

G61

X

Tạm xuất hàng hóa


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp tạm xuất những hàng hóa ra nước ngoài, vào Khu phi thuế quan, từ Khu phi thuế quan ra nước ngoài hoặc vào theo chế độ tạm.

XGC24

Xuất máy móc thiết bị ra nước ngoài thực hiện hợp đồng gia công

Sử dụng trong trường hợp tạm xuất máy móc thiết bị cho hợp đồng gia công tại nước ngoài

XGC07

Hàng hóa tạm xuất ra nước ngoài (vào nội địa) từ Khu chế xuất

Sử dụng trong trường hợp hàng hóa tạm xuất từ Khu chế xuất đi

XTA15

Xuất đầu tư tạm xuất

Trường hợp xuất khẩu ra nước ngoài theo chế độ tạm sẽ sử dụng mã này; trường hợp xuất khẩu B11 thì nhập khẩu lại sẽ dùng mã A31

XTA01

Tạm xuất

Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, xuất khẩu vào Doanh nghiệp chế xuất, Khu phi thuế quan theo chế độ tạm (có thể sử dụng trong trường hợp bảo hành, bảo trì, sửa chữa hoặc tái chế)


16

C12

X

Hàng xuất kho ngoại quan


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp đưa hàng hóa ra khỏi kho ngoại quan

Trên hệ thống VNACCS hỗ trợ việc mở tờ khai nhập kho ngoại quan. (Hiện nay sử dụng tờ khai riêng, khai thủ công là chủ yếu)

XTA06

Tạm nhập kho ngoại quan

17

C22

X

Hàng đưa ra Khu phi thuế quan


Hướng dẫn: Sử dụng trong trường hợp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, ra nội địa hoặc sang khu phi thuế quan khác (Khu thương mại Lao Bảo, Cầu Treo, Tịnh Biên, Mộc Bài) từ một Khu phi thuế quan (không phân biệt loại hình)

XKD12

Xuất kinh doanh từ Khu thương mại về nội địa

Sử dụng trong trường hợp xuất khẩu hàng hóa từ Khu thương mại là Khu phi thuế quan vào nội địa

XKD13

Xuất kinh doanh từ Khu thương mại ra nước ngoài

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp trong Khu phi thuế quan xuất ra nước ngoài

XKD14

Xuất kinh doanh giữa các Khu phi thuế quan

Hàng hóa nhập khẩu vào khu phi thuế quan từ khu phi thuế quan khác; khi làm thủ tục nhập dùng mã C21, xuất mã C22

18

AEO

X

Doanh nghiệp AEO

Chưa sử dụng