BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1114 / QĐ - TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU RỦI RO VỀ TRỊ GIÁ, DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU RỦI RO VỀ TRỊ GIÁ VÀ MỨC GIÁ THAM CHIẾU KÈM THEO

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 40 / 2007 / NĐ - CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 205 / 2010 / TT - BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40 / 2007 / NĐ - CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 29 / 2014 / TT - BTC ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205 / 2010 / TT - BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 175 / 2013 / TT - BTC ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan;

Căn cứ Quyết định số 1102 / QĐ - BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu và Trưởng ban quản lý rủi ro hải quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo (Phụ lục 1), Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo (Phụ lục 2).

Điều 2. Danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá, Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo là cơ sở để cơ quan hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan, xác định dấu hiệu nghi vấn, thực hiện tham vấn trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc thực hiện kiểm tra sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định, không sử dụng để áp đặt trị giá tính thuế, được lưu hành nội bộ và sử dụng thống nhất trong ngành Hải quan.

Điều 3. Giao Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố:

1. Tổ chức triển khai việc khai thác, sử dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá, Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo đúng quy định tại Thông tư số 205 / 2010 / TT - BTC và Thông tư số 29 / 2014 / TT - BTC .

 1. Tổ chức cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời kết quả kiểm tra hồ sơ; kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; kết quả tham vấn, xác định trị giá; 

  kết quả kiểm tra sau thông quan; kết quả thanh tra; kết quả điều tra chống buôn lậu vào hệ thống dữ liệu tương ứng theo đúng quy định.
 2. Tổ chức thu thập, phân tích các nguồn thông tin theo quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 1 Thông tư số 29 / 2014 / TT - BTC để đề xuất, báo cáo Tổng cục Hải quan xây dựng, bổ sung, điều chỉnh Danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá, Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo, cụ thể:

  1. Bổ sung mức giá tham chiếu đối với các mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá, Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá nhưng chưa được quy định mức giá tham chiếu cụ thể khi có hàng hóa thực nhập và bổ sung mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá, Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá theo mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 29 / 2014 / TT - BTC.

  2. Điều chỉnh tên hàng, mức giá tham chiếu đối với các mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá, Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá khi có sự biến động tăng, giảm trên 10% theo mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư số 29 / 2014 / TT - BTC .

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực áp dụng đối với các tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 12/04/2014 thay thế các Danh mục quản lý rủi ro hàng hóa nhập khẩu về giá cấp Tổng cục ban hành theo công văn số 3286 / TCHQ - TXNK ngày 14/6/2013, công văn số 6737 / TCHQ - TXNK ngày 11/11/2013 và các Danh mục rủi ro hàng hóa nhập khẩu về giá cấp Cục hiện hành; Thay thế Danh mục rủi ro hàng xuất khẩu về giá ban hành theo công văn số 3952 / TCHQ - TXNK ngày 16/7/2013 của Tổng cục Hải quan và các Danh mục rủi ro hàng hóa xuất khẩu về giá cấp Cục hiện hành.

Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 5;

 • TT. BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Lãnh đạo TCHQ;

 • Vụ CST; Vụ PC; Cục quản lý giá (BTC);

 • Tổng cục thuế (để phối hợp);

 • Lưu: VT, TXNK (30b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Hoàng Việt Cường

PHỤ LỤC 1

I/DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU RỦI RO VỀ TRỊ GIÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1114 / QĐ - TCHQ ngày 10/4/2014)

 1. Trầm hương nhân tạo nhóm 1211

 2. Cát trắng nhóm 2505

 3. Cao lanh nhóm 2507

 4. Bột quặng Apatit nhóm 2510

 5. Đá hoa trắng nhóm 2515

 6. Đá cát kết nhóm 2516

 7. Đá vôi trắng nhóm 2517

 8. Đá Dolomite nhóm 2518

 9. Vôi sống nhóm 2522

 10. Quặng Mangan nhóm 2602

 11. Quặng sắt nhóm 2601

 12. Quặng Crom nhóm 2610

 13. Tinh quặng Ilmenit nhóm 2614

 14. Tinh quặng Monazite nhóm 2614

 15. Quặng Rutil nhóm 2614

 16. Xỉ titan nhóm 2614

 17. Bột Zicon nhóm 2615

 18. Quặng Antimon nhóm 2617

 19. Than các loại nhóm 2701; 4402

 20. Gỗ các loại nhóm 4407

 21. Quặng đồng 2603; 7404

 22. Phế liệu thép nhóm 7204

 23. Nhôm phế liệu nhóm 7602

 24. Chì dạng thỏi nhóm 7801

 25. Kẽm nhóm 7910


PHỤ LỤC 1

II/ MỨC GIÁ THAM CHIẾU KÈM THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU RỦI RO VỀ TRỊ GIÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1114 / QĐ - TCHQ ngày 10/4/2014)


STT


Mã hàng


TÊN HÀNG


Nhãn

hiệu


Model

Năm sản xuất


Xuất xứ

Đơn vị tính


Mức giá

(USD)

1

1211

1. Trầm hương

2

1211

Trầm hương nhân tạo (Aquilaria Crassna Pierre)

Việt Nam

Kg

150

3

2505

2. Cát trắng


4


2505

Cát trắng dùng để làm khuôn đúc, loại V5, cỡ hạt AFS (30-38), hàm lượng SiO2 > 99%, đã qua tuyển rửa, sấy khô, phân loại cấp cỡ hạt.


Việt Nam


Tấn


116


5


2505

Cát trắng dùng để làm khuôn đúc, loại SF, cỡ hạt AFS (50-55), hàm lượng SiO2 = 99,7%, đã qua tuyển rửa, sấy khô, phân loại cỡ hạt.


Việt Nam


Tấn


103


6


2505

Cát trắng đã qua tuyển rửa, loại M6, phân cấp cỡ hạt sấy khô M6,

hàm lượng SiO2>=99,6%.


Việt Nam


Tấn


67.5


7


2505

Cát trắng Cam Ranh chế biến đã qua tuyển rửa, hàm lượng SIO2: 99.51%, FE2O3: 0.05%Max, CR2O3: 0.001%Max, TIO2:

0.03%Max. GRAIN SIZE: 20MESH: 0.6%Max, -140MESH:

5%Max.


Việt Nam


Tấn


35.50


8


2505

Cất trắng Cam Ranh chế biến, đã qua tuyển rửa, loại MW-25, hàm

lượng SIO2: 99.52%, cỡ hạt AFS.GFN 25-30.


Việt Nam


Tấn


22.5

9

2505

Cát trắng Cam Ranh đã qua tuyển rửa, loại MY - 57 - 1 / 2 , hàm

Việt Nam

Tấn

20


lượng SiO2 99,6% min, cỡ hạt AFS GFN 54-58

10

2507

3. Cao lanh


11


2507

Cao lanh nghiền tỉnh Phú Thọ (loại M), hàm lượng AL2O3 = 36,54%; Fe2O3 = 0,35; Cỡ hạt: 0,044mm


Việt Nam


Tấn


220


12


2507

Cao lanh loại HTK - 80AP dạng bột đã qua tuyển lọc dùng làm nguyên liệu gốm sứ xây dựng, hàm lượng Al2O3: 38,24% Fe2O3: 0,61% cỡ hạt<=0,074mm


Việt Nam


Tấn


216


13


2507

Cao lanh loại HTK-80A dạng cục đã qua tuyển lọc dùng làm nguyên liệu gốm sứ xây dựng, hàm lượng Al2O3: 38,05% Fe2O3: 0,88% cỡ hạt <=0,074mm


Việt Nam


Tấn


192

14

2510

4. Bột quặng Apatit


15


2510

Bột quặng Apatit loại 1, hàm lượng (P2O5) từ 32% trở lên. Độ ẩm

(H2O) dưới 5%, cỡ hạt từ 0 đến 0.25mm


Việt Nam


Tấn


155

16

2515

5. Đá hoa trắng dạng khối


17


2515

Đá hoa trắng dạng khối đã được cắt gọt, gia công, kích thước các loại (152 - 297) cm x (72 - 160)cm x (58 - 153)cm


Việt Nam


M3


1000

18

2516

6. Đá cát kết

19

2516

Đá cát kết xây dựng qui cách 120x220x230(mm)

Việt Nam

Viên

0.52

20

2517

7. Đá vôi trắng


21


2517

Đá vôi trắng đã qua gia công chế biến kích cỡ từ 10-40cm, hàm

lượng CaCO3: 97.68%; độ trắng 95.3%


Việt Nam


Tấn


68


22


2517

Bột đá vôi trắng siêu mịn GCC-MT25 không tráng phủ acid stearic, dùng trong công nghiệp


Việt Nam


Tấn


10323


2517

Đá vôi xám dạng cục, kích thước: (10-15)cm, làm nguyên liệu sản xuất kính xây dựng


Việt Nam


Tấn


62


24


2517

Đá vôi dạng viên dùng làm vật liệu xây dựng, kích cỡ 10mm-

60mm, (trọng lượng chênh lệch 10%)


Việt Nam


Tấn


10


25


2517

Đá vôi dạng viên dùng để làm luyện kim được thu từ quá trình sàng tuyển đá vôi, cỡ hạt 50-90mm>90%, dung sai lượng chênh lệch 10%


Việt Nam


Tấn


11

26

2518

8. Đá Dolomite


27


2518

Đá Dolomite chưa nung dạng cục kích cỡ từ 10-25mm dùng trong

xây dựng.


Việt Nam


Tấn


105

28

2522

9. Vôi sống

29

2522

Vôi sống dạng cục, kích cỡ 2-10 cm, hàng đóng trong bao jumbo

Việt Nam

Tấn

115

30

2602

10. Quặng Mangan

31

2602

Quặng Mangan, hàm lượng 49,5%

Việt Nam

Tấn

270

32

2601

11. Quặng sắt

33

2601

Quặng sát, hàm lượng từ 42% đến dưới 54%

Việt Nam

Tấn

92

34

2601

Quặng sắt, hàm lượng từ 54% và đến dưới 62%

Việt Nam

Tấn

110

35

2601

Quặng sắt, hàm lượng từ 62% trở lên

Việt Nam

Tấn

130

36

2608

12. Kẽm

37

2608

Tinh quặng kẽm, hàm lượng Zn từ 50% trở lên

Việt Nam

Tấn

2,200


38


7901

Kẽm thỏi dùng để mạ sản phẩm, không hợp kim, hàm lượng Zn từ 99,95 đến 99,99%


Việt Nam


Tấn


2,129


39

2610

13. Quặng Crom

40

2610

Quặng Crom, hàm Iượng 44%

Việt Nam

Tấn

190

41

2614

14. Tinh quặng Ilmennite

42

2614

Tinh quặng Ilmenit, hàm lượng TiO2 từ 44% đến 63%

Việt Nam

Tấn

850

43

15. Tinh quặng Monazite

44

2614

Tinh quặng Monazite, hàm lượng REO từ 57% trở lên

Việt Nam

Tấn

1,220

45

2614

16. Quặng Rutile

46

2614

Tinh quặng Rutile, hàm lượng TiO2 từ 83% đến dưới 88.45%

Việt Nam

Tấn

950

47

2614

Tinh quặng Rutile, hàm lượng TiO2 từ 88.45% đến dưới 92%

Việt Nam

Tấn

1,350

48

2614

Tinh quặng Rutile, hàm lượng TiO2 từ 92% trở lên

Việt Nam

Tấn

2,000

49

2614

17. Xỉ titan


50


2614

Xỉ Titan, hàm lượng TiO2 từ 56% trở lên, FeO từ 9 % trở lên, Fe

nhỏ hơn hoặc bằng 27%


Việt Nam


Tấn


1,100

51

2615

18. Bột Zicon


52


2615

Bột Zicon siêu mịn, cỡ hạt 74m, hàm lượng ZrO2 tối thiểu 65%min


Việt Nam


Tấn


1,500


53


2615

Bột Zicon siêu mịn, cỡ hạt 45m, hàm lượng ZrO2 tối thiểu

65%min


Việt Nam


Tấn


1,900


54


2615

Bột Ziconsiêu mịn, cỡ hạt 5m, hàm lượng ZrO2 tối thiểu 65%min


Việt Nam


Tấn


2,300

55

2617

19. Quặng Antimon


56

2617

Quặng Antimon, hàm lượng 30%

Việt Nam

Tấn

1,800

57

20. Than

58

2701

20.1 Than đá


59


2701

Than cục Hòn gai, Cẩm phả số 12B (cỡ đến 15mm, độ tro tối đa 48,5%, nhiệt năng từ 4.001 đến 4.300 Kcal / kg)


Việt Nam


Tấn


48


60


2701

Than cục Hòn gai, Cẩm phả sổ 11C (cỡ đến 15mm, độ tro tối đa 42,5%, nhiệt năng từ 4.601 đến 4.900 Kcal / kg)


Việt Nam


Tấn


58


61


2701

Than cục Hòn gai, Cẩm phả số 11B (cỡ đến 15mm, độ tro tối đa 39,5%, nhiệt năng từ 4.901 đến 5.200 Kcal / kg)


Việt Nam


Tấn


63


62


2701

Than cục Hòn gai, Cẩm phả số 11A (cỡ đến 15mm, độ tro tối đa

36%, nhiệt năng từ 5.201 đến 5.500 Kcal / kg)


Việt Nam


Tấn


69


63


2701

Than cục Hòn gai, Cẩm phả số 10B2 (cỡ đến 15mm, độ tro tối đa 30 %, nhiệt năng từ 5.701 đến 6.000 Kcal / kg)


Việt Nam


Tấn


86


64


2701

Than cục Hòn gai, Cẩm phả số 6 (cỡ đến 15mm, độ tro tối đa 6 đến 8%, nhiệt năng từ 7.801 đến 8.000 Kcal / kg)


Việt Nam


Tấn


142


65


2701

Than cục Vàng danh, Uông Bí (cỡ từ 15 đến 40mm, độ tro tối đa 10%, nhiệt năng tối thiểu 7.000 Kcal / kg)


Việt Nam


Tấn


191


66


2701

Than cục Hòn gai, Cẩm phả số 5 (cỡ từ 6 đến 18mm, độ tro từ 5%

đến 7%, nhiệt năng từ 7.901 đến 8.100 Kcal / kg)


Việt Nam


Tấn


195

67

2701

20.2 Than cám


68


2701

Than cám Anthracite (cỡ đến 15mm. Loại than Vàng danh-Nam Mẫu độ tro từ 5% đến 15%, nhiệt năng từ 6700 đến 7400 Kcal / kg


Việt Nam


Tấn


103

69

2701

Than cám Hòn Gai 9A

Việt Nam

Tấn

135


70

2701

Than cám Hòn gai số 2, cỡ hạt đến 15mm

Việt Nam

Tấn

300


71


2701

Than cám Hòn gai số 10B2, cỡ hạt <=15mm, độ tro từ 27% đến 35%, nhiệt năng >=5250 Kcal / kg


Việt Nam


Tấn


114

72

4402

20.3 Than củi

73

4402

Than củi bạch đàn trắng loại 1 (sản phẩm gỗ bạch đàn)

Việt Nam

Tấn

1,600

74

4402

Than củi bạch đàn trắng loại 2 (sản phẩm gỗ bạch đàn)

Việt Nam

Tấn

1,400

75

4402

Than củi bạch đàn trắng loại 3 (sản phẩm gỗ bạch đàn)

Việt Nam

Tấn

1,200


76


4402

Than trắng sản xuất từ Bạch Đàn rừng trồng, loại L (Size 20- 27cm)


Việt Nam


Tấn


1,650


77


4402

Than trắng sản xuất từ Bạch Đàn rừng trồng, loại M (Size 10- 20cm)


Việt Nam


Tấn


1,550


78


4402

Than trắng sản xuất từ Bạch Đàn rừng trồng. Hàng mới 100%.

Loại S (Size 4- 9cm)


Việt Nam


Tấn


1,450

79

4402

Than củi, đốt từ củi Vải, Bạch đàn, Keo rừng trồng

Việt Nam

Tấn

1,150


80


4402


Than củi (từ gỗ tạp)

Trung Quốc


Tấn


500.00

81

4407

21. Gỗ

82

4407

Gỗ Pơmu xẻ

Laos

M3

630

83

4407

Gỗ Cao Su xẻ, quy cách: 30mm x 45~85mm x 400~1000mm

Việt Nam

M3

374

84

4407

Gỗ hương xẻ (Pterocarpus pecatus Pierre) 813 thanh

Campodia

M3

2,500

85

4407

Gỗ trắc xẻ (rộng từ 10 đến 20 cm)

Việt Nam

M3

3,000

86

2603

22. Quặng đồng


87

2603

Quặng đồng, hàm lượng 18%

Việt Nam

Tấn

900

88

2603

Quặng đồng, hàm lượng 20%

Việt Nam

Tấn

1,100

89

7404

Đồng phế liệu và mảnh vụn

Việt Nam

Tấn

650

90

7204

23. Thép

91

7204

Thép phế liệu ( Steel Scraps)

Việt Nam

Tấn

112

92

7602

24. Nhôm

93

7602

Nhôm phế liệu

Việt Nam

Tấn

1,300

94

7801

25. Chì

95

7801

Chì dạng thỏi

Việt Nam

Tấn

2,300

PHỤ LỤC 2

I/ DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU RỦI RO VỀ TRỊ GIÁ

(Ban hành kèm theo quyết định số 1114 / QĐ - TCHQ ngày 10/4/2014)

01- Thịt gia súc, gia cầm đông lạnh (nhóm 0201; 0202; 0203; 0204; 0207; 0208; 0210)

02- Cá và các sản phẩm từ cá (nhóm 0301; 0302; 0303; 0304; 0305)

 1. Sữa, sản phẩm từ sữa:

  • 0401: Sữa và kem chưa pha thêm đường và chất ngọt khác

  • 0405: Bơ và các chất béo khác;

  • 0406: Pho mát

 2. Tổ yến (nhóm 0410)

 3. Rau quả hạch hoặc phần khác của cây và chế phẩm từ rau, quả, quả hạch, nước uống và các chế phẩm từ ca cao, các chế phẩm ăn được khác

 • 0701: Khoai tây (trừ để làm giống)

 • 0702: Cà chua.

  - 0704; 0705; 0706; 0707; 0708; 0709: Rau, củ, đậu các loại

 • 0802: Quả Hạch khác

 • 0813: Các loại quả khô

 • 1806: Sô cô la và các chế phẩm khác có chứa ca cao

 • 2001: Rau, quả, Hạch và các phần chế biến khác của cây

 • 2009: Các loại nước ép trái cây, nước rau ép.

 • 2101: Cà phê, chè và các chế phẩm có thành phần cơ bản từ cà phê, chè.

 • 2103: Nước xốt và các chế phẩm làm từ nước xốt; Gia vị và màu tạt.

 • 2104: Súp và chế phẩm làm súp

 • 2105: Kem lạnh và sản phẩm ăn được tương tự khác

  06- Quả tươi ăn được (nhóm 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810)

  1. Dầu thực vật đã tinh chế:

 • 1509; 1511; 1512; 1513: Dầu thực vật (dầu Ôliu, dầu cọ, dầu hướng dương, dầu hạt bông, dầu rum, dầu dừa, dầu hạt cọ...)

  1. Chế phẩm từ thịt, cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm, động vật thủy sinh không xương sống

 • 1601 Xúc xích và sản phẩm tương tự làm từ thịt

 • 1602 Thịt và phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ

 • 1603 Sản phẩm chiết xuất và nước ép từ thịt, cá, động vật giáp xác, thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác

 • 1604 Cá đã được chế biến hay bảo quản, Trứng cá;

 • 1605 Động vật giáp xác, thân mềm, và thủy sinh không xương sống khác.

  1. Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột, hoặc sữa, các loại bánh, kẹo:

 • 1901: Dùng cho trẻ em

 • 1902: Mì, bún, miến.

 • 1903: Sản phẩm từ tinh bột sắn

  - 1905; 1704; 1806: Các loại bánh, Kẹo.

  1. Thực phẩm chức năng

 • 2106: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng

  1. Đồ uống: Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga (nhóm 2202).

  12- Rượu, bia (nhóm 2203, 2204, 2205, 2206, 2208).

  1. Bột ngọt, mì chính (nhóm 2922)

  2. Nước hoa, Mỹ phẩm, xà phòng, nước xả vải;

 • 3303: Nước hoa

 • 3305: Chế phẩm dùng cho tóc; Dầu gội, dầu trị gầu.

 • 3306: Chế phẩm dùng cho vệ sinh răng, miệng: kem đánh răng, nước súc miệng.

 • 3307: Chế phẩm dùng cho cạo mặt; Sữa tắm, dầu tắm,

 • 3401: Xà phòng thơm.

  1. Nhựa Polyester nguyên sinh, chưa no dạng lỏng (nhóm 3907)

  2. Sản phẩm từ nhựa:

 • 3916; 3918; 3819; 3921: Thanh nhựa, màng nhựa, tâm nhựa trải sàn;

  1. Thiết bị vệ sinh:

 • Bồn tắm, Phòng tắm (nhóm 3922)

 • Bệ xí bệt (nhóm 6910)

 • Vòi hoa sen (nhóm 8481)

 • Chậu rửa; Lavabo (nhóm 6910)

 • Bệ đi tiểu nam (nhóm 6910)

 • Thiết bị vệ sinh (nhóm 7324)

  1. Săm, lốp bơm hơi bằng cao su dùng cho xe ô tô, xe máy;

 • 4011: Lốp bơm hơi bằng cao su.

 • 4013: Săm các loại dùng cho ô tô, xe máy

  1. Sản phẩm bằng da thuộc:

 • Vali da, Ví da, Túi xách (nhóm 4202)

 • Thắt lưng (nhóm 4203) 20- Gỗ, ván lát sàn (4411) 21- Giấy, bìa giấy:

 • 4808; 4814; Giấy dán tường và các loại phủ tường tương tự;

  22- Vải các loại: nhóm 5208; 5212; 5407; 5408; 5512; 5516; 5901; 5903; 5904; 5906;

  5907; 6001; 6006;

  23- Thảm, sản phẩm dệt trải sàn;

 • 5701; 5702; 5703; 5704; 5705: Thảm và hàng dệt dùng để trải sàn

  24- Quần, áo, bộ Com-lê (nhóm 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6109; 6201; 6202;

  6203; 6204; 6205; 6206);

  1. Giày dép các loại (nhóm 6403; 6404; 6405);

  2. Đá, sản phẩm gốm sứ.

 • 6802; 6803: Các loại đá xẻ Granit, đá cẩm thạch, đá phiến;

  1. Gạch ốp lát (nhóm 6907; 6908)

  2. Kính/gương thủy tinh:

 • Kính xây dựng (nhóm 7004; 7005)

 • Kính an toàn (nhóm 7007)

 • Gương thủy tinh (nhóm 7009).

  1. Sản phẩm thủy tinh:

 • 7013: Nồi, tô, ly, cốc, chén, bát, đĩa.

  1. Xích:

 • 7315: Xích dùng cho xe đạp, xe môtô

  1. Sắt thép:

 • Sắt thép không hợp kim dạng thanh que, dạng cuộn cuốn không đều (nhóm 7213)

  - Sắt thép cốt bê tông (nhóm 7213, 7214, 7215, 7228)

 • Thép hợp kim (nhóm 7228);

 • Sắt thép có răng khía, rãnh, gân (nhóm 7213)

 • Sắt thép không hợp kim dạng góc, khuôn hình L, T, U, I, H..(nhóm 7216)

  1. Bếp ga (nhóm 7321).

  2. Sản phẩm nhựa và kim loại gia dụng, thiết bị văn phòng:

   - 3924; 7013; 7323; 7315; 7418; 7615: Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp

 • 3926: Đồ dùng cho văn phòng.

  1. Dụng cụ và bộ dụng cụ cầm tay; Khóa móc, ổ khóa; Két an toàn; Tủ hồ sơ;

 • 8202: Cưa tay, lưỡi cưa các loại.

 • 8203: Kìm, khoan các loại

 • 8204; 8206: Cờ lê, thanh vặn ốc; Bộ dụng cụ cầm tay.

 • 8205: Dụng cụ cầm tay sử dụng gia công kim loại, chế biến sản xuất đồ gỗ.

 • 8213: Dao cạo, lưỡi dao cạo

 • 8301: Khóa móc và ổ khóa

 • 8303: Két an toàn, két bạc.

 • 8304: Tủ đựng hồ sơ, tài liệu

  1. Động cơ hoàn chỉnh (nhóm 8407; 8408- Trừ động cơ máy bay).

  2. Ắc quy, Thiết bị đánh lửa dùng cho khởi động động cơ; Thiết bị chiếu sáng (nhóm

   8507; 8511; 8512; 8413).

  3. Điều hòa không khí (nhóm 8415).

  4. Tủ lạnh, máy làm lạnh, máy làm đông lạnh kiểu tủ, kiểu đứng (nhóm 8418).

  5. Máy giặt (nhóm 8450).

  6. Thiết bị điện gia dụng:

 • Máy cạo râu, tông đơ cắt tóc (nhóm 8510)

 • Quạt điện (nhóm 8414);

 • Máy rửa bát đĩa (nhóm 8422);

 • Máy hút mùi nhà bếp (nhóm 8414);

 • Máy hút bụi (nhóm 8508);

 • Máy xay sinh tố, máy ép trái cây (nhóm 8509);

 • Bàn là; máy, thiết bị sưởi ấm; Lò vi sóng; Phích điện; ấm đun nước; Nồi cơm điện; Lò nướng; Bếp điện (nhóm 8516);

  1. Động cơ điện, máy phát điện; Tổ máy phát điện với động cơ đốt trong (nhóm 8501; 8502).

  2. Điện thoại di động (nhóm 8517).

  3. Loa thùng; Máy ghi âm; Đầu máy ghi, phát hình ảnh video; Máy nghe nhạc; radio- Catsets:

 • 8518: Loa thùng.

 • 8519: Máy ghi âm

 • 8521: Đầu máy ghi, phát hình ảnh video

 • 8527: Máy nghe nhạc; Radio - cassette.

  1. Đèn.

 • 8539; 8540; 9405: Đèn và bộ đèn dây tóc, đèn huỳnh quang.

  1. Ôtô chở người:

 • Xe chở người từ 9 chỗ trở xuống (nhóm 8703).

 • Xe chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên (nhóm 8702) - Trừ loại xe được thiết kế đặc biệt dùng cho sân bay loại từ 30 chỗ ngồi trở lên.

  1. Xe tải, máy kéo, xe đầu kéo:

 • 8701: Máy kéo

 • 8704; 8705; 8706: xe tải các loại - Trừ: Xe có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 45 tấn; Xe thu gom phế thải; Xe chở bùn; Xe cần cẩu; Xe cần trục; Xe cứu hỏa; Xe cứu hộ; Xe thang hành khách dùng trong sân bay; Xe nâng người làm việc trên cao.

 • 8707: Thân xe (kể cả ca bin) dùng cho xe có động cơ.

  - 8716: Rơ móc.

  1. Xe 02 bánh gắn máy (nhóm 8711).

  2. Xe đạp điện (nhóm 8711).

  3. Xe đạp:

 • 8712: Xe đạp hai bánh

 • 8715: Xe đẩy trẻ sơ sinh

  1. Kính đeo mắt, đồng hồ thời gian; Máy ảnh;

 • 9004: Kính đeo mắt

 • 9006: Máy ảnh cá nhân,

 • 9101; 9102; 9105: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi, đồng hồ treo tường.

  1. Đồ nội thất:

 • 9401: Bàn, Ghế, Tủ, Giường (kể cả Bộ bàn, ghế, giường, tủ)

  1. Chăn điện (nhóm 9404).

  2. Đồ chơi;

 • 9503: Xe đạp ba bánh, xe đẩy; xe có bàn đạp ; Đồ chơi hình con vật, Đồ chơi và bộ đồ chơi xây dựng, xếp hình

 • 9504: Các máy và bộ điều khiển trò chơi Video, dụng cụ dùng cho giải trí.

 • 9506: Dụng cụ, thiết bị dùng cho tập luyện thể chất, thể dục, thể thao.

  1. Chổi, bàn chải đánh răng; Bút viết, Sản phẩm dùng cho văn phòng;

 • 9603: Chổi, bàn chải đánh răng,

  - 9608; 9609: Các loại bút.

 • 9610: Các loại bảng

 1. Phích chân không, bình chân không (nhóm 9617)