Open navigation

Công văn 954/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 954 / TCT - CS

V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.


Trả lời công văn số 49457 / CT - TTr4 ngày 11/12/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế TNDN đối với Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187 / 2004 / NĐ - CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ quy định: "Doanh nghiệp sau cổ phần hóa được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư".


Căn cứ quy định nêu trên và quy định tại Điều 33 Nghị định số 164 / 2003 / NĐ - CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ; khoản 2 Điều 1 Nghị định số 152 / 2004 / NĐ - CP ngày 06/08/2004 của Chính phủ; điểm 4 Phần H Thông tư số 134 / 2007 / TT - BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 2713 / QĐ - UBND ngày 09/06/2006 của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội trước ngày Nghị định số 24 / 2007 / NĐ - CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 21/03/2007) và được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0103012995 ngày 30/06/2006 trước ngày Nghị định số 108 / 2006 / NĐ - CP ngày 22/09/2006 có hiệu lực thi hành (ngày 25/10/2006), nếu thực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãi về số lượng lao động theo quy định tại Nghị định 164 / 2003 / NĐ - CP ngày 22/12/2003 và Nghị định số 152 / 2004 / NĐ - CP ngày 06/08/2004 của Chính phủ thì Công ty được miễn thuế TNDN 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 164 / 2003 / NĐ - CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ; trường hợp không đáp ứng điều kiện về sử dụng lao động thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập (bao gồm cả diện cơ sở sản xuất mới thành lập).


Đề nghị Cục Thuế trong quá trình thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty căn cứ văn bản quy phạm pháp luật tương ứng từng thời kỳ và điều kiện thực tế đáp ứng của đơn vị để áp dụng chính sách thuế theo đúng quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.