Open navigation

Công văn 1123/TCT-CS Xử lý vi phạm pháp luật về thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1123 / TCT - CS

V/v xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 47615 / CT - TTr3 ngày 29/11/2013 của Cục Thuế TP Hà Nội về xử lý vi phạm pháp luật về thuế. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại khoản 3 Điều 103 Luật Quản lý thuế thì hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế bao gồm: "3. Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn".


 • Tại khoản 2 Điều 109 Luật quản lý thuế quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm pháp luật về thuế: "2. Đối với hành vi quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật này thì thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế".


 • Tại Thông tư số 11 / 2000 / TT - BTC ngày 01/02/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ 

  quản lý tài chính đối với công ty chứng khoán cổ phần và trách nhiệm hữu hạn.


 • Tại Thông tư số 13 / 2006 / TT - BTC ngày 27/02/2006, Thông tư số 228 / 2009 / TT - BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.


 • Tại Thông tư số 134 / 2007 / TT - BTC ngày 23/11/2007, Thông tư số 130 / 2008 / TT - BTC ngày 26/12/2008, Thông tư số 123 / 2012 / TT - BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định doanh nghiệp được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN khoản trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán trừ những khoản trích lập dự phòng không theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.


Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp từ năm 2007 đến năm 2012, do quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán chưa niêm yết (OTC) của công ty chứng khoán tại thời điểm này (Thông tư 13 / 2006 / TT - BTC , Thông tư 228 / 2009 / TT - BTC, Thông tư 100 / 2004 / TT - BTC , Thông tư 11 / 2000 / TT - BTC ) chưa cụ thể nên công ty chứng khoán đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán OTC dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp nhưng khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra phát hiện, công ty đã nộp đầy đủ số tiền thuế thiếu vào NSNN thì công ty không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán OTC.


Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ PC-BTC;

 • Vụ PC-TCT;

 • Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.