Open navigation

Công văn 1686/TCT-HTQT Áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Thái Lan


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1686 / TCT - HTQT

V/v: áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Thái Lan.

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Thiết kế Chuo Senko Việt Nam.


Trả lời công văn số 010 / 2012 / CSV ngày 29/10/2012 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Thiết kế Chuo Senko Việt Nam (sau đây gọi là CSV) về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Thái Lan (sau đây gọi là Hiệp định) và các công văn bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Tổng cục Thuế (số CSV - 016 / 2013 ngày 26/02/2013, số CSV- 019 / 2013 / FN ngày 06/5/2013, số CSV - 022 / 2013 / FN ngày 24/5/2013, số CSV - 023 / 2013 / FN ngày 08/7/2013 và số CSV - 027 / 2013 - FN ngày 27/8/2013), Tổng cục Thuế có kiến như sau:


Trong giai đoạn từ 2008-2011, CSV đã ký 05 Hợp đồng với Công ty TNHH Đại chúng Chuo Senko Thái Lan (sau đây gọi là CST), bao gồm: (i) 04 Hợp đồng liên quan đến chiến dịch quảng cáo Honda Be U; và (ii) 01 Hợp đồng ngày 01/4/2008 đề cập đến việc sản xuất phim quảng cáo cho Honda Việt Nam (sau đây gọi là HVN) - có nội dung tương tự 04 Hợp đồng ngày 01/4/2008, chỉ khác về trị giá Hợp đồng và có thêm điều khoản (điểm 5, trang 5) quy định về quyền sở hữu trí tuệ. Nghĩa vụ thuế của CST đối với hai loại Hợp đồng nêu trên như sau:


 1. Đối với 04 Hợp đồng liên quan đến chiến dịch quảng cáo Honda Be U


  04 Hợp đồng này là các hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến chiến dịch quảng cáo Honda Be U, trong đó có cung cấp dịch vụ thiết kế (quy định tại điểm 3, trang 4; và điểm 3 của Phụ lục, trang 9 của các hợp đồng). Theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 (Tiền bản quyền) của Hiệp định, thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ thiết kế được coi là thu nhập từ tiền bản quyền.


  Tại Điểm 2.2, Mục II, Phần B, Thông tư số 05 / 2005 / TT - BTC và Điểm 3.2.b, Mục III, Phần B, Thông tư số 134 / 2008 / TT - BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: đối với trường hợp không tách riêng được các giá trị dịch vụ trong cùng một hợp đồng thì tính theo dịch vụ cao nhất. Trong trường hợp này, do tổng giá trị của các hợp đồng không tách riêng giá trị từng dịch vụ của CST cung cấp nên sẽ xử lý như hợp đồng cung cấp dịch vụ thiết kế.


  Do đó, căn cứ quy định tại Khoản 2 và 3, Điều 12 (Tiền bản quyền) của Hiệp định, thu nhập CST thu được từ việc thực hiện 04 Hợp đồng với CSV liên quan đến chiến dịch quảng cáo Honda Be U được coi là thu nhập từ tiền bản quyền và phải chịu thuế TNDN tại Việt Nam với mức thuế suất không vượt quá 15% tổng số tiền bản quyền được trả.


 2. Đối với Hợp đồng dịch vụ (Services Agreement) ngày 01/4/2008 giữa CSV và CST để

  sản xuất phim quảng cáo.

Hiện nay Tổng cục Thuế đang lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn để xác định đúng tính chất của giao dịch giữa CSV và CST. Sau khi có ý kiến của các cơ quan chuyên môn, Tổng cục Thuế sẽ có công văn hướng dẫn CSV.


Tổng cục Thuế thông báo CSV biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ PC (Bộ TC);

 • Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;

 • Các Vụ: CS, DNL, PC - TCT;

 • Website TCT;

 • Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ


Nguyễn Đức Thịnh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.