Open navigation

Công văn 3810/CT-TTHT Thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3810 / CT - TTHT

V/v : thuế thu nhập doanh nghiệp

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2014


Kính gửi: Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu cao su

Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, TP.HCM 

Mã số thuế: 0304742363


Trả lời văn bản số 41 / QBHXKCS ngày 18/04/2014 của Quý Quỹ về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 218 / 2013 / NĐ - CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi):

+ Tại Khoản 3 quy định:

“Đối với doanh nghiệp quy định tại các Điểm c, d Khoản 2 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam, cụ thể như sau:…

e) Lãi tiền vay là 5%;… ”

+ Tại Khoản 5 quy định :

“Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

a) Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%. Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật áp dụng mức thuế quy định tại Điểm c Khoản này;…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của Quý Quỹ nếu thuộc trường hợp kê khai nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu thì từ ngày 01/01/2014 lãi tiền gửi ngân hàng áp dụng tỷ lệ 5%.

Cục Thuế TP thông báo Quý Quỹ biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • P.KT3;

  • P.PC;

  • Lưu (TTHT, HC).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.