Open navigation

Công văn 10087/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng thủy sản


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 10087 / TCHQ - TXNK

V/v phân loại một số mặt hàng thủy sản

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2609 / HQHCM - TXNK ngày 17/7/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc phân loại một số mặt hàng thủy sản: thịt nghêu luộc đông IQF, thịt nghêu luộc đông lạnh, thịt cồi điệp luộc đông IQF, thịt cồi điệp đông lạnh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Thông tư số 49 / 2010 / TT - BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;


Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính; Tham khảo Chú giải chi tiết HS2012;

Theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo công văn số 2609 / HQHCM - TXNK ;


  • Mặt hàng thịt nghêu luộc đông IQF: có tên gọi theo khai báo “thịt nghêu luộc đông lạnh”; tên gọi tại hợp đồng thương mại: Frozen seafood: Frozen cooked clam meat IQF (tạm dịch: hải sản đông lạnh: thịt nghêu luộc chín, đông lạnh IQF); mã HS tại C/O của nhà sản xuất 1605.90; sơ đồ quy trình công nghệ sản phẩm sơ chế thì sản phẩm chưa được luộc chín; theo hồ sơ, mặt hàng là thịt nghêu đông lạnh, đã được luộc chín. Vì vậy, mặt hàng phù hợp thuộc nhóm 16.05.


  • Mặt hàng thịt cồi điệp luộc đông IQF: có tên gọi theo khai báo “thịt cồi điệp luộc đông IQF”; tên gọi tại hợp đồng thương mại: Frozen seafood: cooked scallop meat IQF (tạm dịch: hải sản đông lạnh: thịt cồi điệp luộc chín IQF); mã HS tại C/O của nhà sản xuất 1605.90; sơ đồ quy trình công nghệ sản phẩm sơ chế thì sản phẩm chưa được luộc chín; theo hồ sơ, mặt hàng là thịt nghêu đông lạnh, đã được luộc chín. Vì vậy, mặt hàng phù hợp thuộc nhóm 16.05.


  • Mặt hàng thịt cồi điệp đông lạnh: có tên gọi theo khai báo “thịt cồi điệp đông lạnh”; tên gọi tại hợp đồng thương mại: Frozen scallop meat IQF (tạm dịch: thịt cồi điệp đông lạnh IQF); mã HS tại C/O của nhà sản xuất 0307.29; chưa có sơ đồ quy trình công nghệ sản phẩm sơ chế; theo hồ sơ, mặt hàng là thịt cồi điệp đông lạnh, chưa được luộc chín. Vì vậy, phù hợp thuộc nhóm 03.07.


  • Mặt hàng cồi điệp đông lạnh: có tên gọi theo khai báo “cồi điệp đông lạnh”; tên gọi tại hợp đồng thương mại: Frozen bay scallop adductor IQF (tạm dịch: cồi điệp đông lạnh IQF); mã 

    HS tại C/O của nhà sản xuất 0307.29; chưa có sơ đồ quy trình công nghệ sản phẩm sơ chế; theo hồ sơ, mặt hàng là thịt cồi điệp đông lạnh, chưa được luộc chín. Vì vậy, phù hợp thuộc nhóm 03.07.


Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ thực tế hàng hóa, bộ hồ sơ hải quan và hướng dẫn nêu trên để xác định mã số, thuế suất theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tại từng thời điểm hiệu lực đối với các mặt hàng nêu trên.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục KTSTQ (để ph / hợp) ;

  • Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.