Open navigation

Công văn 2794/TCT-DNL Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chuyển nhượng cổ phiếu chi từ lợi nhuận sau thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2794 / TCT - DNL

V/v Thuế TNDN đối với chuyển nhượng cổ phiếu chi từ lợi nhuận sau thuế.

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016


Kính gửi: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0644 / PLX - TCKT ngày 17/6/2016 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với chuyển nhượng cổ phiếu chi từ lợi nhuận sau thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ tại khoản 6 Điều 8 Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:


“6. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp...”.


Căn cứ tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:


“Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập có được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định...”.


Căn cứ tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:


“Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán trong kỳ được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ (-) giá mua của chứng khoán chuyển nhượng, trừ (-) các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng.


  • Giá bán chứng khoán được xác định như sau:


    + Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng thực hiện đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá bán chứng khoán là giá thực tế bán chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá thỏa thuận) theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán.


    + Đối với chứng khoán của các công ty không thuộc các trường hợp nêu trên thì giá bán chứng khoán là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

  • Giá mua của chứng khoán được xác định như sau:


+ Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng thực hiện đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá mua chứng khoán là giá thực mua chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá thỏa thuận) theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán.


+ Đối với chứng khoán mua thông qua đấu giá thì giá mua chứng khoán là mức giá ghi trên thông báo kết quả trúng đấu giá cổ phần của tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần và giấy nộp tiền.


+ Đối với chứng khoán không thuộc các trường hợp nêu trên: giá mua chứng khoán là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.


- Chi phí chuyển nhượng là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng, có chứng từ, hóa đơn hợp pháp.


Chi phí chuyển nhượng bao gồm: chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng; Các khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục chuyển nhượng; Phí lưu ký chứng khoán theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và chứng từ thu của công ty chứng khoán; Phí ủy thác chứng khoán căn cứ vào chứng từ thu của đơn vị nhận ủy thác; Các chi phí giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các chi phí khác có chứng từ chứng minh.


Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp”.


Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chia cổ tức cho cổ đông là doanh nghiệp bằng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại với tổng mệnh giá tương đương giá trị cổ tức nhận được thì phần thu nhập này doanh nghiệp được miễn thuế TNDN. Khi chuyển nhượng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại cho Tập đoàn thì doanh nghiệp phải tính, kê khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán theo quy định. Trong đó, giá mua để làm căn cứ tính thu nhập chịu thuế TNDN khi chuyển nhượng số cổ phiếu này là giá trị cổ tức tương ứng doanh nghiệp được nhận.


Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để b/c);

  • Website Tổng cục Thuế;

  • Lưu: VT, DNL(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN


Nguyễn Văn Phụng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.