Open navigation

Công văn 5652/VPCP-KTTH ngày 08/07/2016 Phương pháp thống kê phản ánh giá trị, số lượng, sản phẩm, dịch vụ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5652/VPCP-KTTH

V/v Phương pháp thống kê phản ánh giá trị, số lượng, sản phẩm, dịch v

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu việc điều chỉnh phương pháp thống kê để phản ánh cả giá trị chứ không chỉ số lượng sản phẩm, dịch vụ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Tổng cục Thống kê;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, KTTH(3) DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn 
Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.